Hopp til innhold

Ble beroliget av Roberts penger

At Robert Hermansen lovte egne penger til reinkjøttselskapet, utløste nye millioner fra staten.

Landbruksminister Lars Peder Brekk

Statsråden Lars Peder Brekk er opptatt av å avdekke alle sider ved Boalvvir-saken.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Robert Hermansen

Robert Hermansen.

Foto: Roger Manndal / NRK

I et svarbrev til Stortingets kontrollkomité forklarer landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) hvorfor departementet godkjente et lån på to millioner kroner til Boalvvir høsten 2006 selv om det var kjent at selskapet hadde store økonomiske problemer.

Boalvvir-skandalen blir nå behandlet av kontrollkomitéen.

Ville gå inn med store penger

I brevet kommer det fram at Landbruksdepartementet hadde eget møte med daværende styreleder Robert Hermansen og den nye daglige lederen Elle Merete Omma.

På dette møtet ble det gikk forsikringer om at Boalvvir hadde funnet løsninger på selskapets økonomiske problemer.

– En helt vesentlig opplysning for departementet i denne sammenheng var at styrelederen opplyste at han selv ville gå inn med private midler i en i denne sammenheng betydelig størrelsesorden, skriver landbruksministeren.

Det var Reindriftens utviklingsfond (RUF) som i oktober 2006 bevilget to millioner kr til Boalvvir.

Opplysningene om møte mellom departementet og Boalvvir-ledelsen er nye. Tidligere i år uttalte statssekretær Ola T. Heggem (Sp) at departementet ikke gjorde noe spesielt da de godkjente lånet.

Oppdaget gigant-underskuddet

Møtet førte til pengene kom inn på Boalvvirs konto 20. desember 2006.

Først på vårparten 2007 oppdaget ledelsen i Boalvvir hvordan den virkelige situasjonen var i selskapet.

– Robert Hermansen ble hvit i ansiktet da resultatet ble kjent, sier en kilde til NRK Sámi Radio. Vedkommende var sentral i Boalvvir på det tidspunktet.

2006-regnskapet viste et udekket tap på 7,8 millioner kroner, og en gjeld på 11,2 millioner kroner. Ifølge kilden var ikke hele styret i Boalvvir klar over at Hermansen hadde gått inn med private midler.

Robert Hermansen har tidligere avvist alle spørsmål om Boalvvir-saken.

Selskapet ble begjært konkurs i sommer, og bostyrer Per S. Johannessen gjennomgår selskapet nå. I tillegg etterforsker Økokrim selskapet i forbindelse med siktelsen mot Store Norskes tidligere direktør Robert Hermansen .

Vil avdekke alle sider

Nå tar Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité stilling til om det skal stilles ytterligere spørsmål til landbruksministeren.

– Jeg vil understreke at jeg er meget opptatt av å avdekke alle sider ved denne saken, og her under eventuelle ulovligheter, skriver Lars Peder Brekk.

Statsråden lover også penger til den videre bobehandlingen. Det blir også oppnevnt en egen borevisor.

– Dersom bobestyrer i sin rapport påpeker behov for nærmere undersøkelser for å belyse om det har forekommet brudd på lover og regler, må det vurderes om nærmere undersøkelser kan dekkes gjennom Justisdepartementets særskilte garantiordning. Om denne ordningen ikke kommer til anvendelse, vil jeg sørge for videre bobehandling, skriver landbruksministeren.

Her er statsrådens svar

Her er spørsmålene til statsråden

Korte nyheter

 • Háliidit rievdadit lága vai ii leat nu álki "váldit" eatnamiid

  Fovsen-ášši oktavuođas lea alla konfliktadássi. Ja dál evttohuvvoge, ahte lága galggašii rievdadit vai garvit dákkárii dáhpáhuvvamis šat.

  Bieggafámu ja boazodoalu gaskasaš sierraoaivilvuođat Fovsenis vuođđuduvvet 1959 bággolonistanláhkii. Dát láhka addá vuoigatvuođa váldit ja geavahit eatnamiid maid earát eaiggáduššet, namalassii bággolotnut eatnamiid.

  – Dien áigge ii lean Norggas makkárge olmmošvuoigatvuođaláhka fámus, eaige lean mearridan čuovvut riikkaidgaskasaš olmmošvuoigatvuođasoahpamušaidge, dadjá UiT riektedieđaprofessor Øyvind Ravna. Son jođiha láhkalávdegotti, mii evttoha rievdadit dán lága go oaivvildit ahte dat ii heive dálá áigái.

  Dálá lága mielde sáhttá huksejeaddji geavahišgoahtit eatnamiid ovdalgo lea čielggas mo dat váikkuha daidda geaidda dat guoská.

  – Fovsen-duopmu lea čájehan ahte dát ii leat dušše unohas ja divrras stáhtii, muhto maiddái čuohcá Norgga beaggimii riektestáhtan, dadjá Ravna.

  Sámediggi lea árvvoštallan láhkarievdadusa evttohusa, ja dál loahpalaččat árvvoštallet dan ovttasráđiid Eana- ja biebmodepartemeanttain, ráđđehusain ja Stuorradikkiin.

 • Jávkadan getkkiid Finnmárkkus

  Stáhta luonddubearráigeahčču lea jávkadan guokte geatkki ja ovtta čivgageatkki Galmmat guovllus Anárjoga álbmotmeahcis.
  Dan dahket maŋŋá go Kárášjoga máttabeale orohagat leat olu massán bohccuid geatkái. Diimmá cuoŋománu rájes lea geatki speadjan oktiibuot 86 sávzza ja bohcco Romssas ja Finnmárkkus.

  Spor av jerv på Finnmarksvidda
  Foto: Per John Anti
 • Sámi jienastuslohkui dieđihan olu olbmot

  Norgga Sámedikki jienastuslohkui leat dieđihan dán jagi álggu rájes birrasii 1000 olbmo.
  Dál leat dieđihan 16 - 20 olbmo gaskamearálaččat juohke beaivve sámi jienastuslohkui, muitala čoahkkinjođihangotti jođiheaddji Tom Sottinen. 2019:s ledje sámi jienastuslogus 18.099 olbmo ja maŋimuš virggálaš lohku čájeha, ahte dál leat 20.545 olbmo mielde sámi jienastuslogus. Na stuorra beroštupmái sáhttet váikkuhit máŋga ášši ja okta lea Fovsen-ášši, dadjá Sottinen. Vaikko čoahkkinjođihangotti jođiheaddji leage ilus go nu ollugat dieđihit iežaset jienastuslohkui de muittuha son, ahte buohkat eai beasa liikká mielde. -Sii fertejit vuos dárkkistit ahte sii geat leat dieđihan jienastuslohkui devdet buot dáid eavttuid beassat sámi jienastuslohkui.

  Sámediggi
  Foto: Malene Gaino Buljo / NRK