Skal kartlegge vold i samiske miljøer

Nå igangsettes en ny undersøkelse med sikte på å finne årsaker til vold i samiske samfunn. Man skal også forsøke å finne ut hvilke hjelpetiltak som bør settes inn.

Skolevold (ill.)

VIL LØSE VOLDSPROBLEM: Sammen med Justisdepartementet har Sametinget gitt Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) å finne årsakene til vold i samiske miljøer. (Illustrasjonsbilde).

Foto: NRK, Anne H. Røstad

En ny undersøkelse skal kartlegge hvilke faktorer i samiske samfunn som påvirker utøvelse av vold i nære relasjoner.

Man skal også prøve å finne ut hvordan man kan best kan forebygge, avdekke og sette inn hjelpetiltak for den samiske befolkningen.

Dette melder Kommunal Rapports papiravisutgave.

Funnene fra undersøkelsen skal brukes til å utvikle ny politikk på området.

Undersøkelsen omfatter nordsamiske, lulesamiske og sørsamiske områder, og skal være ferdig i 2017 ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Aktualisert av tysfjordovergrepene

Unni Nygaard, Bufdir

VOLD UNDER LUPEN: Seksjonssjef Unni Nygaard i fosterhjemsavdelingen i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) mener det ikke kan utelukkes at også andre grupper i samfunnet kan være mer utsatt enn majoritetsbefolkningen av ulike årsaker, i tillegg til samer.

Foto: NRK

Unni Nygaard hos Bufdir forteller at direktoratet ikke har hatt kjennskap til, eller mistanke om, de forholdene som er avdekket i Tysfjord gjennom oppslag i VG nylig.

Her fortalte elleve lulesamer fra Tysfjord om seksuelle overgrep de er blitt utsatt for gjennom oppveksten. I stedet for å få hjelp, har de opplevd at overgrepene er blitt dysset ned og lagt lokk på.

Nygaard forteller at Bufdir ikke har grunnlag for å vurdere om barn i Tysfjord er mer utsatt for overgrep enn barn i andre kommuner.

Men man er kjent med resultatene fra en doktoravhandling ved Universitetet i Tromsø som dokumenterer at samer er mer utsatt for vold enn etnisk norske.

Ukjente årsaker

– Undersøkelsen sier ikke nødvendigvis så mye om hvordan barn i samiske miljøer i dag har det, siden det er voksne som er intervjuet, sier Unni Nygaard til Kommunal Rapport.

– Men den peker i retning av at samiske familier lever med mer fysisk og psykisk vold enn etnisk norske familier, tillegger hun.

Undersøkelser fra andre land tyder på at urfolk er mer utsatt for vold i nære relasjoner enn majoritetsbefolkningen.

– Årsakene er ikke kjent, og man kan i utgangspunktet ikke si at dette skyldes kulturelle forskjeller. Det er kjent at levekår, psykisk stress og sosiale forhold kan påvirke bruken av vold, sier Nygaard.