NRK Meny
Normal

Reereme sæjhta Statsskogem privatiseret

– Saemien reaktah, tjuerieh voestemes vihtiestidh jih jååhkesjidh jeahta Saemiedigkien barkoebielien krirrien åvtehke Vibeke Larsen.

Skog

Staate sæjhta skåakem doekedh.

Foto: Linda Vespestad

Laanteburrie-jih beabpmoedepartemeente lea presse bïevnesem tjaaleme, guktie dah sijhtieh "Statsskog "edtja privatiseret jih jeatjahtehtedh daam åårganisasjovnem.

Saemiedigkien barkoebielien krirrien dåehkie jeahta, eah leah aalkeme daejtie saemien reaktoeh Finnmarhkeste jih åarjese viehtiestidh jih jååhkesjidh. Daate vuesehte, ij Nøørjen reereme sïjhth, saemien reaktoeh bijre pryøjjadidh.

– Jis edtjieh Staaten skåakem doekedh, dellie ij Nøørjen reereme, sijhth saemien reaktojde nænnoestidh. Ij leah daate naan barkoe jih reaktoeh evtiedidh. Daate aaj vuesehte guktie dihte borgelige reereme, saemieh vuestie dåemede jeahta Saemiedigkien AP åvtehke Larsen.

Vibeke Larsen, Arbeiderpartiet

Barkoebielien krirrien åvtehke Vikeke Larsen.

Foto: Erica Johansson / NRK Sápmi

Tjoeveribie heerredh.

Tjoeveribie staatem heerredh jis edtjieh jienebh skåake dajvh doekedh, jeahta Larsen.

– Ij leah Saemiedigkie åådtjeme daan aamhtesen bijre raarastalledh. Tjoeveribie heerredh jis ussjedieh Statsskogem privatiseret jeahta Vibeke Larsen.