Hopp til innhold

Forbannet på alle

– Jeg blir sint og dette er ansvarsfraskrivelse, og aksepterer ikke denne situasjonen, sier landbruksminister Lars Peder Brekk.

Lard Peder Brekk

Landbruksministeren reiser selv til Finnmark i neste uke.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

NRK møter en opprørt statsråd på Stortinget. Han har det øverste ansvaret for reindriftnæringen i Norge. I dag fikk han se bilder av rein som dør på Finnmarksvidda på grunn av sult.

– Situasjonen er uakseptabel. Dette er brudd på dyrevelferdsloven, og dette er dyreeiers ansvar, sier Brekk.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Reindød på Finnmarksvidda

Tirsdag fant NRK omlag 30 døde rein utenfor Kautokeino.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Fungerer ikke

Sp-statsråden mener sultkatastrofen på vidda viser at dette er ei næring som ikke fungerer. Han er forbannet omtrent på alle.

– Jeg er ganske lei av å høre fra alle dem som fraskriver seg ansvar. I de tilfeller hvor dyr lider, er det eierens ansvar å avlive disse eller å fóre opp dyrene, sier han.

I neste uke reiser ministeren selv til Finnmark.

– Jeg ønsker å høre fra alle som har ansvaret om hvordan vi kan få kontroll på den uholdbare situasjonen, sier Brekk til NRK.

Reindød på Finnmarksvidda

Omlag 30 døde rein fant NRK onsdag.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Landbruksministeren vedgår at han selv også har et stort ansvar, men mener at han har gjennomført tiltak.

– Vi har gjennomført ekstraordinære tiltak når det gjelder slakting, markedsføring og vi har et slaktetall som er høyere i år enn i fjor. Men dyreeieren har ansvaret for å regulere antallet dyr i forhold til beitene, og ikke minst ta ansvaret for dyrevelferden, sier han.

– Må avlives

Mattilsynet har både i går og i dag vært på befaring i Kautokeino-området.

Distriktssjef Vibeke Elvenes sier de nå kartlegger situasjonen.

– Vi deler reineiernes bekymring i forhold til at vinterbeitere ikke er tilstrekkelig. Reineieren skal fóre dyrene, men hvis noen rein er svake, så vil disse avlives, sier hun til NRK.

Rådet fra landbruksministeren er denne:

– Hvis det er slik at dyr er utmattet og som ikke kan overleve, så må disse avlives.

Reindød på Finnmarksvidda

Matmangel fører til at rein dør på Finnmarksvidda.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Distriktsleder Vibeke Elvenes i Mattilsynet forteller at de har hatt møte i beredskapsutvalget. Hun understreker at det er reineierne som selv har ansvaret.

– Det er uakseptabelt å ha en holdning om at «dette er naturens gang». Dere må ta ansvaret. Det er jo dette dere skal leve av i framtida også, sier hun direkte henvendt til utøverne.

Landbruksminister Lars Peder Brekk har innkalt Reindriftsforvaltningen til møte i morgen.

– Her skal vi diskutere situasjonen, sier han.

Korte nyheter

 • 1,3 millijovnh Nøørjesne jiejkieh

  1,3 millijovnh almetjh Nøørjesne ij vientieh almetjh maehtie klijmajorkestimmien jeatjahtehtieh, akte orre EU-rapporte vuesiehtamme. Medtie 12.000 almetjh Nøørjeste, Irlanteste, Italijaste, Tysklanteste jïh Englanteste meatan pryövenassesne man nomme PERITIA.

  Professore Cathrine Holst jïh dotkije Torbjørn Gundersen tuhtjiejægan rovnege dan gellie Nøørjesne jiejkeminie dan bijre. Gåabpatjahkh pryövenassine barkeminie. Gundersen ij daajra manåvteste dan gellie Nøørjesne jiejkieh, bene daelie dah tjuerieh goerehtidh jïh vuejnedh jis dah maehtieh naan vaestiedassem gaavnedidh.

 • Terrengbrann i Nesseby

  Brannvesenet rykket ut til brann i terreng ved Holmvatnet i Nesseby rundt klokken 01:40 natt til søndag. Det skal være et lynnedslag som er årsaken til brannen. Skogbrannhelikopter ble rekvirert og klokken 06:50 jobbes det fortsatt med å slukke brannen.

 • SAS-raarahtallen jåerhkieminie

  SAS-raarahtallen måantan jåerhkieminie. Aejkiemieriem tsåahka 11 daenbiejjien lij, mohte dah ij sïemies sjidtieh. SASen girtieh ojhte dan hïeljien haelehten.

  Det er fare for pilotstreik i SAS
  Foto: Ismail Burak Akkan / NRK