Hopp til innhold

– President Muotka har begynt å miste sin ærlighet

Bråket i Senterpartiet fortsetter. Nå trekkes også sametingspresidenten inn i konflikten.

bonde

KREVER EKSKLUSJON: Frank Valø er leder for Senterpartiets samer i Troms.

Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

– Silje Karine Muotka har begynt å miste sin ærlighet til det å opptre politisk korrekt overfor et demokratisk system.

Det sier Frank Valø til NRK. Han er leder i Senterpartiets samepolitiske forum i Gáisi valgkrets i Troms.

Han står fortsatt fast ved at Sps parlamentariske leder på Sametinget, Elisabeth Erke og sametingsråd Hans Ole Eira, må kastes ut av partiet.

– Hvis det ikke blir en eksklusjon i sånne stygge saker, så har ikke Senterpartiet noe å gjøre i samepolitikken. Da kan vi bare legge ned det politiske arbeidet i Sametinget, sier Valø.

Han mener Muotka ikke tok hensyn til hvem Sp ville ha som medlem av Sametingets «regjering» – sametingsrådet.

Etter valget forhandlet Norske Samers Riksforbund (NSR), Sp og Flyttsamelista seg fram til et flertallssamarbeid.

Frank Valø sier partiets øverste myndighet i slike saker – Senterpartiets samepolitiske råd (SPR) – sendte en enstemmig innstilling til sametingspresidenten.

Her sto det at Svein Oddvar Leiros skulle velges inn i sametingsrådet fra Sp.

– Dette stiller også veldig strenge krav til Muotka, og hennes måte å behandle demokratiet på, sier Valø.

Han understreker at det ikke er noen tvil om at den formelle utnevningen av rådsmedlemmer skal foretas av presidenten.

– Samtidig er det heller ingen tvil om at det ble forhandlet om navn som flertallskonstellasjonen var blitt enige om, og dette må også Silje Karine Muotka forholde seg til, sier Valø.

Sámegillii:

Guovddášbellodaga-drámá

Guovddášbellodaga (Gb) sámepolitihkkárat leat riidališgoahtán gaskaneaset. Gii galggai beassat sámediggeráđđái? Dál gáibidit soames Gb-njunušpolitihkkárat ahte dálá ráđđelahttu ja parlamentaralaš jođiheaddji lihcohalloba. Dál moaitá Gáisa válgabiire Gb-jođiheaddji sámediggepresideantta go ii váldán vuhtii dan gean Gb dáhtui sámediggeráđđelahttun.

Derfor valgte presidenten Eira

President Silje Karine Muotka svarer i en e-post til NRK at samarbeidsavtalen mellom de tre partiene, regulerer at partene kan fremme forslag til verv.

– Det kom to forslag, et fra sametingsgruppa til Sp og et fra samepolitisk råd i Sp, skriver hun.

Hun viser til at en av kandidatene som var foreslått, Svein Oddvar Leiros, trakk sitt kandidatur.

– Det har jeg forholdt meg til, skriver hun.

Sametingspresident Silje Karine Muotka

PRESIDENTEN: Silje Karine Muotka.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

Muotka er forelagt uttalelsene til Valø, men kommenterer ikke utsagnet om at hun «har begynt å miste sin ærlighet».

Om hvorfor hun valgte Hans Ole Eira skriver hun.

– Han kjenner jeg fra sametingsrådet tidligere, og han har kunnskaper og ferdigheter til å videreføre arbeidet. Så hadde Svein Leiros ringt meg og informert om at han ikke var kandidat til vervet.

I e-posten skriver hun også:

– Jeg forventer nå at det ryddes opp i dette hos vår samarbeidspartner, og jeg vil presisere at de øvrige partene i samarbeidet har oppfylt avtalen som vi har inngått.

– Hva om Støre hadde valgt Borten Moe og ikke Vedum?

Frank Valø sammenligner det som skjedde med valget av sametingsråd med valget av statsråder til Ap-Sp-regjeringen.

– Statsminister Jonas Gahr Støre ville aldri ha utnevnt for eksempel Ola Borten Moe til finansminister hvis han visste at Senterpartiet gikk inn for Trygve Slagsvold Vedum. Men sametingspresidenten har ikke brydd seg om hva Senterpartiets forhandlingsutvalg og SPR hadde bestemt om valget av sametingsråd fra Senterpartiet, sier han til NRK.

Til dette svarer Muotka.

– Sametinget er ikke Stortinget, men jeg registrerte også før regjeringen ble presentert at statsministeren oppfordret Vedum til å ta rollen som finansminister. Slike ting kan skje fordi det er en helhetlig sammensetning av ulike hensyn som skal tas når man setter sammen ett politisk styringskollegium, skriver hun til NRK.

Tirsdag kommenterte parlamentarisk leder Elisabeth Erke og sametingsråd Hans Ole Eira kravet om eksklusjon av dem.

Begge svarer til NRK at de ikke vil kommentere noe ytterligere til det Frank Valø sier.

– Nå venter jeg og ser hva som skjer, skriver Erke i en SMS.

Sps samepolitiske leder i Troms mener Eira og Erke prøver å prate bort fra virkeligheten.

– Gjort noe ulovlig

Elisabeth Erke sa til NRK at samepolitisk råd i Sp ikke har myndighet til å overstyre eller instruere sametingsgruppa.

Frank Valø mener dette er helt feil.

– SPR er det øverste organet mellom landsmøtene i Senterpartiet, og som da er den formelle instansen som gjør henvendelsen til sametingspresidenten.

– At Hans Ole Eira og Elisabeth Erke innkaller til et gruppemøte, og foretar et valg blant de tre om hvem som skal være rådsmedlem, er ulovlig, sier han.

Statssekretær Nancy Porsanger Anti leder SPR, og har lest forklaringene til de to.

– Jeg ser hva Erke og Eira skriver, og jeg har ikke behov for å kommentere deres forklaringer. Rådet har møte torsdag kveld, skriver hun i en SMS til NRK.

Nancy Porsanger Anti

MØTE TORSDAG: Nancy Porsanger Anti.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Frank Valø har imidlertid tydelig hva som må skje.

– Vi kan ikke fortsette å drive samepolitikk hvis ikke regelverket til Senterpartiet blir fulgt.

– Vi står fortsatt på eksklusjonskravet. Vi føler jo at den prosessen vi har startet er veldig riktig, og vi har også fått støtte av Sp sitt fylkesstyre i denne saken. Det viser jo bare viktigheten av at lovlig valgte organer skal gjøre sine valg uten at enkeltpersoner skal blande seg inn i valget av posisjoner, sier Valø til NRK.

Korte nyheter

 • Rapport fra Finnmarkskommisjonen

  Finnmarkskommisjonen leverte torsdag rapport om interne rettsforhold i reindriften i det som kalles for felt 4 i Karasjok.

  Rapporten behandler 27 saker om reindriftsinterne rettsforhold i kommunen, og er kommisjonens andre rapport for feltet.

  – I korte trekk så har de fleste som har fremmet krav, fått medhold i at de har forttrinnsrett i reinbeite innenfor en del av det kravet deres gjelder.

  Det sier Jon Gauslaa, som er leder for kommisjonen.

  I de aller fleste sakene er konklusjonen at kravstillerne har ervervet fortrinnsrett til reinbeite, i alle fall i deler av det området som de har satt frem krav om.

  Kommisjonen påpeker videre at såkalt fortrinnsrett ikke betyr eksklusiv beiterett i området, eller en mer omfattende rett enn det som følger av den alminnelige reindriftsretten.

  Det de nå er sikret er et vern mot å bli fortrengt fra området av andre siidaer i reindrifta.

  Samtlige av kommisjonens konklusjoner er enstemmige.

  Finnmárkskommisjon: Rettskartlegginga i Finnmark
  Foto: Finnmarkskommisjon
 • Finnmárkokommišuvdna geigii raportta

  Otne geigii Finnmárkokommišuvdna oasseraporttas mas leat geassán čoahkkái 27 sierra ášši mat gusket boazodoalu riektediliide Kárášjogas.

  – Eatnašat geat leat ovddidan gáibádusa kommišuvdnii, leat ožžon dohkkehusa oasis guohtuneatnamiidda ovdavuoigatvuođa, maid leat gáibidan, lohká kommišuvnna njunuš Jon Gauslaa.

  Dainna leat sii bargan 2013 rájes. Kommišuvnna lea dutkan geas lea ovdavuoigatvuohta guohtuneatnamiidda iešguđet guovlluin Kárášjoga gielddas (Finnmárkokommišuvnna neahttasiidu).

  Finnmárkokommišuvdna lea dárkkistan stuorra gáldomateriála 1850-logu rájes gitta dálá áigái. Sii leat maid čohkken čálalaš- ja njálmmálaš materiála, oažžun dihte ollislaš gova das makkár guovlluin iešguđet siiddain lea ovdavuoigatvuohta.

  Finnmarkskommisjonen legger frem rapport om interne rettsforhold i reindriften i felt 4 i Karasjok
desember 2022.
  Foto: Lemet Johanas Nystad / NRK
 • Ságastallet vaššiságaid birra

  Vaššiságat ja rasisma neahtas sápmelaččaid vuostá lea Suomas leamaš olu sáhkan vássán áiggiin. Ášši lea bohciidahttán fuola sámemánáin- ja nuorain, ahte mo dát vaššiságat váikkuhit sin boahttevuhtii.

  Nuorra, Rosa-Máren Juuso, Gárasavvonis, lea okta dain guhte lea neahtas oaidnán vaššiságaid sámiid birra.

  – Dat hupmet ilgadit sápmelaččaid birra. Boahtá čoavjái dakkár ilgadis dovdu go lohká daid. Sáhtán gal lohkat, ahte mun lean oaidnán nieguidnai dan birra, dakkár heajos nieguid, lohká son.

  Suoma Sámedikki ovddeš ságadoalli, Tiina Sanila-Aikio, lea fuolas das go sámenuorat galget vásihit neahtas vaššiságaid ja rasismma.

  – Dálá čálašeamis geavahit hui garra giellagovaid. Dát lea hui váivi ja dainna leat stuorra váikkuhusat min mánáide ja nuoraide, sin dorvvolašvuođa dovdui, lohká Sanila-Aikio Yle sámi ođđasiidda.

  Tiina Sanila-Aikio i møtesal i Utsjok
  Foto: Nils Henrik Måsø / NRK