Hopp til innhold

Dette sier partiene

Mange av partiene har programfestet samisk selvstyre. I dette ligger også begrepet selvbestemmelse.

De to store partiene på Sametinget: Arbeiderpartiet og Norske Samers Riksforbund har omfattende beskrivelser av begrepene.

Arbeiderpartiet:

«Arbeiderpartiet vil arbeide for at innholdet i de urfolksrettslige bestemmelsene, og særlig hva gjelder Sametingets status og samenes selvbestemmelsesrett, blir gitt et mer konkret innhold i henhold til et moderne selvbestemmelsesrettsbegrep. Konkretisert gis dette et innhold som innbefatter ulike former for selvråderett, autonomi og indre selvstyre i interne og lokale anliggender, finansieringsordninger for disse og medbestemmelsesrett i økonomiske, sosiale og kulturelle forhold. Arbeiderpartiet vil arbeide for at internasjonale konvensjoner som direkte angår landets urbefolkning innarbeides i norsk lov.»

Árja:

«Sametinget er samenes selvstyreorgan og et sterkt Sameting er en forutsetning for en styrking av samenes selvbestemmelsesrett som et folk. Sametinget må sikres reell myndighet, og konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og statlige myndigheter må overholdes.

Grunnlovens § 110a om samisk kultur må revideres slik at den klarere anerkjenner samene som et folk med rett til selv å bestemme over sin utvikling og sin fremtidige eksistens som et folk.»

Norske Samers Riksforbund (NSR):

«Som et eget folk har samene rett til selvbestemmelse. Det innebærer en rett og en plikt til å forestå utvikling av samiske samfunn, herunder råde over egne naturressurser, bestemme over vår økonomiske og sosiale utvikling og ha rett til å opprette og utvikle egne samfunnsinstitusjoner. Samtidig er samene også borgere av de respektive land de bor i. Det gir oss både rettigheter og plikter til å delta i utviklingen av våre fellessamfunn sammen med den øvrige befolkning.

NSR ser på lokale, regionale og nasjonale samiske institusjoner som viktige arenaer for utviklingen av samiske samfunn. I selvbestemmelsesperspektiv er det viktig at urfolk selv tar ansvar for sin egen framtid, men dette kan ikke gjøres uten tilstrekkelige ressurser, kompetanse og utviklede institusjoner innen ulike samfunnsområder.

Sametinget oppfyller intensjonen om å være et organ som fremmer det samiske folks rett til selvbestemmelse på en ansvarlig måte.»

Senterpartiet:

«Senterpartiet mener at Sametingets hovedoppgave er å utvikle samisk språk, kultur, næringer og rettigheter, på samenes eget grunnlag. Sametingets legitimitet bygger i første rekke på Norges Grunnloven § 110 a. De folkerettslige forpliktelsene følger av internasjonale lover og forpliktelser.

Senterpartiet mener at Sametinget må:
- få mer myndighet til å ta avgjørelse på flere saksområder.
- styrkes økonomisk slik at driften blir mer forutsigbar
- få mandat slik at Sametinget kan bidra til å utvikle samiske samfunn.

Norge må arbeide for å styrke urfolksrettigheter over hele verden, ved å sikre retten til egne ressurser, eget språk, utdanning, kultur, religion og selvstyre.»

Samer bosatt i Sør-Norge:

«Samene er ett folk. Et folks rett til selvbestemmelse er et internasjonalt anerkjent prinsipp som FN's medlemsland er forpliktet til å fremme og beskytte. Denne retten medfører at det er samene selv som bestemmer hvilke samfunnsområder det samiske folk skal ha styring, kontroll og forvaltning over. Norske myndigheter må snarest anerkjenne samenes rett til å forvalte sine rettmessige landområder.»

Korte nyheter

 • Buorit logut mátkeealáhusaide davvin

  Les på norsk.

  – Hoteallat dieđihit eambbo diŋgojumiid go diibmá. Mis, geat vuovdit aktivitehtaid miellahttofitnodagaid ovddas, lea leamašan 50 proseantta lassáneapmi das.

  Nu dadjá Visit Tromsø mátkeealáhushoavda, Lone Helle, Dagens Næringsliv:i.

  Son dadjá turisttat Romssas leat eanaš olbmot Stuorra-Británnias, Duiskkas ja USA:s eret.

 • Márkomeannu festivála álggahuvvui odne

  Duorastaga álggahuvvui Márkomeannu festivála, mii lágiduvvo Gállogiettis, Evenášši suohkanis.

  Dán jagi lea 25. jahki go festivála lágiduvvo.

  – Munnje lea stuora gudni ja illu beassat rahpat dán jagi stuora ávvufestivála. Mun lean nu sakka illudan, ahte lean botken luomu vai bessen boahtit deike din lusa. Márkomeannu han lea riikka stuorámus sámi festivála, dajai Kultur- ja dásseárvoministtar Lubna Jaffery.

  Márkomeannu ovdanbuktá sámi artisttaid, dáiddáriid ja kulturovdanbuktimiid miehtá Sámis festiválas.

  Markomeannu 2024
  Foto: Inga Maret Solberg / NRK
 • Sør-Varanger brannvesen fraråder bruk av ild i utmark

  «Skogbrannfaren er nå meget høy og vi fraråder bruk av all ild i utmark», skriver Sør-Varanger Brannvesen på sin Facebook-side.

  Lange perioder uten nedbør kombinert med varme har økt skogbrannfaren.

  Meteorologisk institutt har nå økt skogbrannfaren til oransje farevarsel i Øst-Finnmark og østlige deler av Finnmarksvidda.

  Varmen vil fortsette i dagene fremover, og konstituert brannsjef i Sør-Varanger, Oddleif Wara har en oppfordring:

  – Gjør en vurdering om det i hele tatt er behov for å ha bål eller grill eller hva det måtte være. Og hvis man må det, så må man ta forholdsregler med at man både har slokkemidler og gjør det på en forsvarlig måte, sier Wara.

  DSB har utstasjonert to brannhelikopter i Alta og Narvik, Wara forteller at de ikke har gjort noen ekstra grep enda.

  – Vi følger situasjonen fra dag til dag. I forhold til det her med å vurdere totalt bålforbud og også som mannskapsmessig om vi skal oppgradere, sier han.

  Skogbrannfareindeks for torsdag, fredag og lørdag i Sør-Varanger.
  Foto: Meteorologisk institutt