Hopp til innhold

Samiske perspektivet lite med

I rapporten om å endre kommunestrukturen i Ofoten-regionen er det samiske perspektivet lite i fokus.

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametingsråd Ann Mari Thomassen (NSR)mener dette er et åpent spørsmål, og hun bekymrer seg over at ikke forskningsinstituttet som har kommet med en rapport om kommunestruktur i Ofoten-regionen i dag, ikke har utredet noe om det samiske perspektivet i en eventuelt endret kommunestruktur.

Nasjonalt nivå

Som eneste kommune i Ofoten-regionen er Tysfjord med i samisk språkforvaltningsområde. En slik utredning bør skje på nasjonalt plan siden det berører flere kommuner i landet, sier sametingsråden.

– Det er ikke problematisert noe om konsekvensene eller forholdet til samisk språkforvaltningsområde der Tysfjord kommune er med i dag, det sier utredningen ikke noe om. Så det er ennå åpent om hvordan det kommer til å bli. Det som er viktig for Sametinget er at en utredning om samisk språkforvaltning skjer på nasjonalt plan siden det er flere områder i landet som har kommuner som er med i samisk språkforvaltningsområde, og som blir berørt av endret kommunestruktur.

Også andre perspektiver

Thomassen ser det som viktig at alle samiske perspektiver hensyn tas ved en endring av kommunegrensene.

– At det samiske perspektivet er med, er viktig, slik at kommunene må sikre samisk språk, kultur og samfunnsliv. At det vises og utvikles.

Mangler

Filip Mikkelsen

Filip Mikkelsen

Foto: Sander Andersen / NRK

Thomassen får støtte fra Tysfjord-politiker Filip Mikkelsen (H) som fra sitt ståsted ser på mangler som han ikke fått svar på før en endelig konklusjon foreligger.

– Det er ikke problematisert noe om forholdet til samisk språkforvaltning der Tysfjord kommune er med i dag. Det sier utredninga ingenting om. Det mangler, slik jeg ser det.

– Vi må førts drøfte rapporten i kommunestyret før vi tar stilling til hva vi gjør. Etter mitt skjønn bør Sametinget sterkere i bildet for å utrede konsekvensene for alle andre kommuner som er med i språkforvaltningsområdet. Sametinget bør ta ansvaret og kanskje gjøre en egen utredning.

Du kan lese hele rapporten fra Telemarksforskning her

Tysfjord kommunestyrets vedtak:

Ofoten regionråd ba kommunestyrene i deltakerkommunene avklare om de ønsker å sette i gang en slik utredning.

Regionen har én kommune som er med i samisk språkforvaltningsområde. Det er fjordkommunen Divtasvuodna/Tysfjord. Tysfjord kommune har i sitt vedtak om kommunestruktur bedt om at det også må ses nærmere på kommunens geografiske tilknytning, og at de samfunnsmessige konsekvenser av endret kommunestruktur inngår, herunder hensynet til forvaltningsområde for samisk språk.

Korte nyheter

 • Deanu gieldda árvvoštallá čuoččáldahttit ášši máŋga olbmo vuostá korrupšuvdnaášši maŋŋel

  Deanu gielddadirektevra háliida geahčadit vejolašvuođa gáibidit buhtadusa eanet go dan guovtti olbmos geat leaba dubmehallan Deanu-áššis.

  Suoidnemánus, diimmá, dubmehalaiga ovddeš IT-hoavda Deanus ja fitnodateaiggát Hámmáris njeallje ja vihtta jagi giddagassii okta dain stuorámus beahttimis ja korrupšuvdnaáššiin Norgga gielddas.

  Soai leigga badjelaš 20 millijovnna ruvnnu suoládan Deanu gielddas, ja dan ferteba logi jagis máksit ruovttuluotta gildii.

  Dál jearrá gielddadirektevrra Inger Eline Eriksen Fjellgren gieldda politihkkáriin ahte berrego gieldda gáibidit vel eanet buhtadusa dán guovtti dubmehallan olbmos. Buhtadus beahttima ovddas dan áigodagas ovdal go leaba dubmehallan.

  Duogáš dása lea go politiijat eai leat dutkan ášši ovdal go logi jagi dás ovdal.

  Fjellgren čállá ahte son bivdá ášši loktejuvvot politihkalaš dássái, go das lea prinsihpalaš karakteara. Son háliida ahte politihkkárat galget mearridit háliidit go iskkadeami dahje guorahallama mii sáhttá čielggadit ahte leatgo earát geain gieldda sáhttá gáibidit buhtadusa, stuorra rihkkuma dihte.

  Opposišuvdnapolitihkkár gielddas, Børre Steinar Børresen (Gurutbellodagas) dadjá NRK:i ahte sávvá bures boahtima olgguldas guorahallamii.

  – Mun lean ovtta oaivilis gielddadirektevrrain das ahte mii fertet gávdnat áibbas loahpalaš čovdosiid dán áššis, lohká Børresen.

  Deanu sátnejođiheaddji, Helga Pedersen, ii muital maid son oaivvilda áššis ovdal go ovdagoddejoavkkus lea ságastallan dan birra.

  Pedersen lea ovdal leamaš eahpádusas geavahit eambbo áiggi gieldda beahttináššái.

 • Slik foreslår rapporten å motvirke samehets, ifølge kommisjonsmedlem

  Liv Inger Somby, medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen, forteller at kommisjonen har lagt frem forslag til hvordan man kan motvirke samehets i sin rapport.

  Hun peker blant annet på forslaget om å opprette en nasjonal handlingsplan mot samehets. Det er et tiltak som Sametingsrådet først la frem for regjeringen i 2022. Nå ber Sametingsrådet regjeringen om å komme på banen.

  – I tillegg foreslår vi at det opprettes et eget nasjonalt kompetansesenter med ansvar for forskning, kompetanse og kunnskapsformidling. Det er naturlig at dette kommer til å være en viktig del av det å bearbeide sårene i det samiske samfunnet. Samtidig har kommisjonen bedt om at man ser på hvilke deler av Sápmi som lider av netthets og annen hets, sier Somby.

  Loga sámegillii.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen overrekker rapporten. Kommisjonsmedlem Liv Inger Somby.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK Sápmi
 • Kommišuvdnalahttu čilge mo raporttas evttohit sámevaši eastadit

  Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdnalahttu, Liv Inger Somby, muitala ahte kommišuvnna raporttas leat evttohusat das mo sáhttit eastadit sámevaši.

  Son čujuha earret eará evttohussii sierra doaibmaplána ásahit sámevaši eastadan dihtii, nu go Sámediggeráđđi lea gáibidan.

  – Ja maiddái dat ahte mii árvalat sierra guovddáža mas lea maiddái dat gelbbolašvuođa oassi ja diehtojuohkin. Lea hui lunddolaš ahte dás boahtá leat dakkár dehálaš oassi maiddái juste eastadit ja čalmmustahttit dat mii lea dat hávvi sámi servodagas. Ja seammás de lea maid Duohtavuođakommišuvnna bivdán ahte báikkálaš dásis, but dásiin, álget geahčadit ahte mat leat dat oasit gokko Sápmi gillá dan neahttacielaheami, cielaheami ja badjelgeahččanvuođa ektui, dadjá Liv Inger Somby.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen overrekker rapporten. Kommisjonsmedlem Liv Inger Somby.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK Sápmi