Hopp til innhold

Samisk Donald Duck til 11.000 kr

Førsteutgaven av «Vulle Vuojaš» er nå til salgs på eBay for den nette sum av 11.000 norske kroner.

eBay Vulle Vuojaš

Vulle Vuojaš-samlingen koster 1900 amerikanske dollar på eBay.

Foto: Skjermdump / eBay

eBay er en amerikansk nettbasert auksjonsplass, der du kan kjøpe og selge det meste.

Nylig ble en samling bestående av de 16 første numrene av «Vulle Vuojaš», den samiske utgaven av «Donald Duck», lagt ut for salg.

Auksjonen varer helt til 2. mai. Prisen for å kjøpe hele samlingen (Buyout) er satt til 1900 dollar, som tilsvarer nærmere 11.000 norske kroner. I tillegg er det mulig å skaffe seg samlingen ved å gi bud. Til nå er det kommet inn ett bud, men dette budet er avslått.

Bare utgitt i 2000 eksemplarer

I 1988 fikk det samiske forlaget Jorgalæddji tildelt bevilgninger som sikret at også samene fikk lese Donald Duck og Co eller «Vulle Vuojaš» på sitt eget språk.

Utgivelsen ble godt mottatt, og lidenskapelige Donald-samlere sørget for at førsteopplaget på 2000 eksemplarer ble raskt utsolgt. Men økonomien til Jorgalæddji gjorde det dessverre ikke mulig å fortsette.

I 2003 fikk samiske barn på nytt få more seg over gjengen i Andeby på sitt eget språk. Da ble Vulle Vuojaš gitt ut i bokform .

Historihkár Aage Solbakk ii jáhke diggeášši dagahit sámiid ovdii

Tidligere Vulle Vuojaš-redaktør Aage Solbakk.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ikke overrasket

Aage Solbakk var redaktør for den samiske utgivelsen av Donald Duck. Han er absolutt ikke overrasket over at «Vulle Vuojaš»-samlingen allerede har nådd en så høy pris.

– De som samler slikt er nok villig til å betale hva som helst. Jeg husker at de første numrene gikk unna som varmt hvetebrød. Det var nok «donaldister» som kjøpte disse, sier Solbakk.

Donald Duck på samisk var en prøveordning. Det var Samisk kulturråd som bevilget midler. Støtten forsvant og da hadde Jorgalæddji ikke lenger muligheten til å fortsette med utgivelsene. Han tror at sluttsummen på «Vulle Vuojaš»-samlingen kan nå ganske høye summer.

Korte nyheter

 • Biilalihkohisvuođat Nordlánddas

  Nordlánddas leat vássán jándora leamaš máŋga biilalihkohisvuođa.

  Politiijat rávvejit olbmuid vuodjit várrugasat.

  – Miehtá Nordlándda lea gálja ja olbmot berrejit heivehit leavttu siivvu mielde go leat biila vuodjimin, lohká Nordlándda politiijaid operašuvdna guovddáža jođiheaddji, Ivar Bo Nilsson.

  Earret eará Skániin lea leamaš biilabárti.

 • Politiijat eai áiggo dutkat guovžabáhčima

  Čakčamánus báhččui guovža Snåase gielddas máttasámis. Stáhta luonddubearráigeahčču váiddii báhčima politiijaide, go balahedje ahte geat nu ledje geavahan sievtti mainna oasuhedje guovžža dan báikái gos báhččui.

  Politiijat leat guorahallan ášši, ja leat gávnnahan ahte sis leat menddo unnán duođaštusat áššis, ja nu fertejit loahpahit guorahallamiid.

  – Sii gal leat duhtavačča go dát šattai boađusin politiijaid guorahallamis. Dát ášši lea leamaš noađđin daidda geat leat leamaš mielde gieldda bivdojoavkkus, dovddaha bivdojoavkku jođiheaddji Kåre Johannes Selliås NRK:ii.

  Stáhta luonddubearráigeahčču lea árvvoštallamin galget go sii guoddalit politiijaid mearrádusa vai eai.

 • Ektiebarkoem digitaale viehkievierhtine

  Dallahmasten HMS båatsosne golme jaepieh heevehte. Lea akte prosjeekte, gusnie göökte HMS-raeriestæjja barkijægan båatsoeburrie abpe laantesne viehkiedidh. Daelie dah akte ektiedimmiebarkoem digitaale viehkievierhtine "Overvinne" aalkeme, goh lea goh akte psykolåågem låammesne. Båatsoeburrie maehtieh appem namhtegh nuhtjedh, jïh appesne ovmessie viehkievierhtie åadtjoeh jih vielie. Åarjel Faaroe saadtegisnie åadtjoeh vielie dïhte digitaale viehkievierhtine govledh, jih guktie orreme prosjektine barkedh.

  Anna Kristine Sokki Bongo og Johan Martin Stenfjell er klare for å levere HMS-rådgiving til reindriverne
  Foto: Siri Josefine Mo