Sametingsråd: – Et unikt samarbeid kan bli ødelagt

Sametingsråd Silje Karine Muotka vil vite om Tana kommune har lagt ned planene om en felles norsk-finsk grunnskole i Tanadalen.

Skolebarna fra Utsjok og Sirma trives i samme klasserom.

Skolene i Utsjok og Sirbmá har felles undervisning to dager i uken i norsk, finsk, samisk, engelsk og matematikk. Stillsfoto: Nils Henrik Måsø. Video: Harrŧ Johansen.

Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka mener det vil være viktig å fortsette det grenseoverskridende skolesamarbeidet i Tanadalen.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Et eget utvalg har i lengere tid jobbet med å utrede planene for en slik fellesskole .

Men etter at flertallet i Tana kommunestyre har vedtatt å legge ned Sirma skole og oppvekstsenter fra neste høst, er det blitt skapt stor usikkerhet om hva som skjer med det grenseoverskridende samarbeidsprosjektet. Sametingsråd Silje Karine Muotka har fått en rekke henvendelser fra bekymrede foreldre.

– Derfor valgte jeg å reise til Sirbmá for å et eget møte om saka, forteller Silje Karine Muotka.

Elever fra Sirma skolekrets blir flyttet til sameskolen i Tana bru, noe som betyr ti mil lengere skolevei. I tillegg vil et unikt grenseoverskridende samarbeidsprosjekt bli ødelagt.

– Samlet sett er dette et stor tap for den samiske kulturen i Tanadalen, mener Muotka.

– Unikt nybrottsarbeid

Siden 1999 har det vært et samarbeid mellom grunnskolen i Utsjok kommune i Finland, og Sirma skole i Tana kommune i Norge.

Møte i Sirma om grenseoverskridende skolesamarbeid

På møtet i Sirbmá deltok representanter fra Sametinget, Utsjok og Tana kommune og fra de respektive skolene.

Foto: Sametinget

Samarbeidet har vært omtalt som så vellykket at foreldre har ment at det nå er på tide å ta et nytt skritt videre. Målet har vært en felles, permanent, og grenseoverskridende sameskole i Tanadalen, i grenseområdet mellom Norge og Finland.

Et eget utvalg har jobbet med saka, og har lagt frem forslag på hvordan de praktiske utfordringene kan løses.

– De har gjort et unikt nybrottsarbeid, og var klare til å sende søknad om Interreg-midler til prosjektet, forteller Silje Karine Muotka.

Hun vil nå be Tana kommune om å avklare hva som vil skje med dette samarbeidsprosjektet.

Forbilde

Skolesamarbeidet mellom Utsjok og Sirbmá som har vart siden 1999, er i flere offentlige dokumenter, blant annet i Nordisk Samekonvensjon , blitt omtalt som et godt forbilde på hvordan et grenseoverskridende samarbeid kan være til styrke for samisk språk, kultur og samfunnsliv.

I Stortingsmelding nr. 28 (2007-2008) går det frem at samarbeidet har særlig vært begrunnet med ønsket om å ta vare på og utvikle samisk språk, kultur og identitet.

– Ikke elevgrunnlag

Frank Ingilæ på ordførerkontoret

Tanaordfører Frank Martin Ingilæ mener at det per dags dato ikke er grunnlag for å fortsette skolesamarbeidet med Utsjok kommune.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ordfører i Tana kommune, Frank Martin Ingilæ, svarer at det per dags dato ikke er grunnlag for en felles skole.

Det er ikke nok elever på norsk side i området til å kunne forsvare en slik skole. Derimot kan det være grunnlag for å fortsette et samarbeid med Utsjok kommune på et annet nivå for å styrke samisk språk og kultur i elvedalføret, svarer Ingilæ. Han vet på nåværende tidspunkt ikke hvordan dette kan skje.

Det er i dag totalt 34 elever som har felles undervisning, henholdsvis i Utsjok og Sirma, to ganger i uka. Derav har fire elever tilhørighet til Sirma.