Sametinget: – Realistisk å få stoppet gruveplan

Sametinget med klar beskjed til regjeringen. – Det skal mye til før våre områder kan brukes til gruvevirksomhet, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Olof Anders (t.v.) og Per Thomas Kuhmunen

FÅR HJELP: Olof Anders (t.v.) og Per Thomas Kuhmunen i Saltfjellet reinbeitedistrikt får støtte fra sametingsråd Silje Karine Muotka.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Muotka mener det er realistisk å få stoppet den planlagte kvartsgruven på Nasafjell i Nordland. Elkem har fått godkjent reguleringsplanen. Nå har selskapet sendt søknad til departementet om å få ekspropriere rettigheter for etablering av anlegget.

Slik begrunner sametingsrådet dette:

– I saker som omhandler eksisterende samiske rettigheter, skal det etter mitt syn mye til for at de kan eksproprieres til andre formål, særlig om samfunnsnytten er minimal slik tilfellet ofte er med gruvedrift.

Sametingstoppen mener mye arbeid gjenstår før kampen om Nasafjell er avgjort.

– Elkem trenger tillatelse etter mineralloven, og det kan Sametinget gå imot, sier hun til NRK.

Aili Keskitalo og Silje Karine Muotka

MØTTE MINISTEREN: I desember i fjor møtte sametingspresident Aili Keskitalo (t.v.) og sametingsråd Silje Karine Muotka næringsministeren.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Ikke tema å stoppe

Direktør Ove Sørdahl ved Elkem Salten sier at ettersom reguleringsplanen deres er godkjent av departementet, er det ikke noe tema om at prosjektet skal stoppes.

– I dag tenker vi ikke den veien. Temaet er hvordan vi skal få til å fungere i lag med reindrifta, sier han til NRK.

Reindriftssamer både på norsk og svensk side mener mange i verste fall blir presset til å slutte fordi et viktig område i grensetraktene tas i bruk av gruveindustrien.

– Det er vårt levesett de setter på spill. Vindparker, hyttebyer, snøskuterfolk, veier og gruver presser oss fra flere kanter. Til slutt finnes det ikke noe plass til reinen eller oss. Vi klarer ikke mer, sa Julia Omma til NRK .

Sympati

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) sier presset mot reindriftsarealer ikke er nytt.

– Summen av alle arealinngrep er svært krevende. Til slutt blir summen av små og stor tiltak for stor. Det er klart jeg har sympati med reindriftssamene, sier hun.

Muotka sier Sametinget har gitt næringsministeren beskjed om dette.

– Vi ser at departementet har hørt på oss og at det skal innhentes nye konsekvensutredninger for reindriften.

– Vi må ta stilling til den kunnskapen som vil komme, men vi hører hva reindriften sier om at prosjektet vil få store konsekvenser for reindriften. Jeg har hatt møter med både reineiere og Elkem i denne saken, sier hun.

Næringsdepartementet opplyser at en ny rapport om konsekvensene av en kvartsgruve på Nasafjell vil foreligge i oktober.

Trakk innsigelse

Under sluttbehandlingen av reguleringsplanen av kvartsgruven hadde Sametinget innvendinger.

Etter at Elkem endret noen punkter valgte Sametinget å trekke tilbake sin motstand. I dag er tonen imidlertid en helt annen.

Var det en tabbe av dere å trekke innsigelsen mot gruveplanen?

– Det er stort press på de samiske områdene. Sametinget mottar et stort antall henvendelser i arealsaker. Det er et massivt trykk og vi har begrenset kapasitet.

– Vi har lagt om rutinene våre og har nå månedlige møter om arealsakene for å sikre at vi klare å håndtere det voksende antallet saker, svarer sametingsråd Silje Karine Muotka.