Hopp til innhold

Sametingspresidenten: – Samisk språk erobrer nye arenaer

Under den siste talen som sametingspresident var det en stolt Aili Keskitalo som gledet seg over at samiske språk er og blir mer synlig i offentligheten.

Aili Keskitalo ođđajagisárdni

NYTTÅRSTALE: Sametingspresidenten strålte i ny lulesamisk kofte da hun holdt nyttårstale på NRK1 første nyttårsdag.

Foto: Vaino Rensberg

– Til neste år kan vi kanskje begynne å reise mer igjen, og da vil vi få se samiske skilt både ved grenseovergangene og på flyplassene i nord, og de nye passene eller id-kortene våre vil ha samisk tekst, sa Aili Keskitalo.

I nyttårstalen som ble sendt på NRK1 første nyttårsdag hedret hun Lemet Máhtte Eira Sara som har brukt fritiden sin til å oversatte verdens største dataspill Minecraft til samisk.

For dette fikk han den samiske språkprisen Giellalokten under språkuka i høst.

– Samisk språk erobrer nye arenaer. Nå skal han lære ungdom å fly med drone på samisk, sa Keskitalo.

Se talen her:

Sametingets president taler til folket fra Sametinget.

Sametingets president taler til folket fra Sametinget.

Samer må anerkjennes

I talen satt hun også fokus på samehetsen som mange samer fortsatt opplever.

Nylig ble den unge jenta Anne-Marie Dorph angrepet for å snakke samisk på bussen i Tromsø.

Dette førte til «Doarvái dál/ Nok nu»-kampanjen på sosiale medier, hvor mange har tatt avstand fra samehets.

Det har vært en glede å se hvor mange som har støttet kampen med å si at det er nok nå. Bak skjellsordene ligger gamle fordommer og systematisk diskriminering av samiske rettigheter, sa Keskitalo.

Les mer: Samehets, diskriminering og rasisme mot samer

Hun sa at det er lett å legge ut en hashtag på sosiale medier, men at det krever mer å anerkjenne samiske rettigheter, tradisjoner, kunnskaper og rettssikkerhet.

– Hvis vi skal vi kunne leve og oppdra våre barn til å ha tillit til hverandre og myndighetene, så kan vi ikke godta at tilliten brytes gjennom urettferdige reguleringer, vedtak og dommer.

Bygge tillit

Keskitalo ber folk vise hverandre raushet, toleranse og kjærlighet, og jobbe litt hardere for å bygge tillit til hverandre.

– Vær den beste du kan mot deg selv og andre, og ha tro på Sápmi!

Hun oppfordret også folk til å tilgi seg selv og hverandre for det de ikke kan, fordi mange har prøvd å ta fra samene kulturarven og språkene.

– Vi må ikke påføre hverandre skyld og skam om noen trår feil, men bygge et fellesskap der det er godt og trygt å være same. Det er den beste beskyttelsen vi kan tilby våre barn og unge mot hets og urettferdighet.

Les mer: Fornorskningen av samene og kvenene

Ny kofte

Sametingspresidenten strålte i ny kofte da hun talte til folket via TV-skjermen.

Aldri før har vi sett sametingspresidenten fra Kautokeino i lulesamisk kofte.

Aili Keskitalo

LULESAMISK KOFTE: Aili Keskitalo viste seg for første gang offentlig med lulesamisk kofte, som hun hadde fått i 50 års gave fra mannen og hans familie i Tysfjord.

Foto: Vaino Rensberg

– Jeg vil hedre min mann og hans familie som har pyntet meg i dag, sier Keskitalo.

Selv om hun i over 20 år har hun vært gift med Nils Jørgen Nystø fra Tysfjord, var det først nå hun tok på seg kofta fra hans hjemtrakter. Kofta hadde hun fått i 50 års gave.

– Jeg føler at dette er en kjærlighetsgave fra min mann og hans familie og slekt, sier Keskitalo.

Dette var Keskitalos siste nyttårstale som sametingspresident. Til høsten er det sametingsvalg og Keskitalo har sagt at hun ikke ønsker å fortsette som president.

I talen oppfordret hun alle til å bruke stemmeretten.

– Ved å bruke stemmeretten din bidrar du til å bygge det samiske demokratiet og fellesskapet, sa Keskitalo.

Her er hele talen:

Korte nyheter

 • Aalkoealmetjh Amerikasne klijmakompensasjovne åadtjoeh

  Les på norsk: Amerikanske urfolk mottar klimakompensasjon.

  Aalkoealmetjh Washingtonsne, Amerikasne, 52 millijovnh kråvnah prosjektide åadtjoeh, mij edtja dejtie dåarjodh mah haestemh klæjmajorkestimmeste åadtjoeh. Aaj dejtie mah haestemh åadtjoeh gosse mearoe jïllebe sjædta.

  Beetnegh klæjmanjoelkedasseste båata, mij darjoeh voenges sïelth goh jïjnje klæjmagaassh luejhtieh tjuerieh sïebredahke kompenseeredh. Medtie gaajhke aalkoealmetjedåehkieh beetnegh åadtjoeh, Sameradion tjaala.

  Quinault Nation Stillehavskysten lïhke 13 millijovnh kråvnah åadtjoeh, dah maehtieh nuhtjedh gosse tjuerieh sijjen göökte sjieltieh bæjjese juhtedh, gosse mearoe jillebe båata.

 • Amerikanske urfolk mottar klimakompensasjon

  Amerikanske urfolk i delstaten Washington får 52 millioner dollar til prosjekter, som støtter dem som påvirkes av klimaforandringer og stigende havsnivåer.

  Pengene kommer fra en klimalov som sørger for at lokale foretak med store utslipp kompenserer samfunnet. Nesten alle stammene i Washington får en del av pengene, rapporterer Sameradion.

  Quinault Nation ved Stillahavskysten får 13 millioner dollar som skal hjelpe dem å flytte de to byene sine lengre opp, når havet stiger.

 • Suomabealde Deanu besset luosa bivdit, Norggas ges eai oaččo

  Dál lea njealját jáhki go Deatnu giddejuvvo luossabivdui, dainna ákkain ahte luossanálli ain lea menddo unni.

  Dattetge leat 15 searvvi dál ožžon spiehkastatlobi luosa bivdit – muhto dušše Suomabeale Deanučázádaga.

  Norgga bealde lea okta organisašuvdna ohcan lobi, muhto dat hilgojuvvui.

  – Deanus ii vurdojuvvo ávkkástallanvejolašvuohta atlántalaš luosas 2024:s, čállá Birasdirektoráhtta biehttalanreivves.

  Dat lea Nasjonal Villakssenter Tana – Joddu mii lea ohcan bivdolobi, ja ohcamušas čuožžu ahte áiggošedje doaimmahit guolástanoahpahusa mánáide ja nuoraide Deanus ja Kárášjogas.

  – Vuot ožžot suopmelaččat bivdit ja dat lea heahpat Norgga eiseválddiide, oaivvilda Benn Larsen, gii lea stivralahttu Deanučázádaga Guolástanhálddahusas (DG).

  Deanusoahpamušas čuožžu ahte Norggas ja Suomas galget leat oktasaš bivdonjuolggadusat Deanučázádaga rádjeeanoguovllus.

  Dan oaivvilda Dálkkádat- ja birasdepartemeanta (DBD) ahte sis leat.

  Departemeanta čilge ahte spiehkastatlobit mat leat addojuvvon Suoma bealde gustojit oalgejogaide, eai ge váldojohkii gokko lea rádji. Danne lea Suopma mii mearrida lea go lobálaš dáid jogain bivdit vai ii.

  – Nappo ii leat nu ahte Suoma bealde organisašuvnnat ožžot lobi bivdit rádjaeanu alde ja organisašuvnnat Norggas eai oaččo seamma eavttuid vuođul, čállá departemeanta e-poasttas NRK:i.

  Hege Persen, ráđđeaddi Joddu-guovddážis lohká sii leat behtohallan go eai ožžon spiehkastatlobi.

  Son muitala ahte sii leat Birasdirektoráhtas jearahan mii ferte sajis vai ožžot spiehkastatlobi, liikká eai ožžon lobi luosa bivdit.

  – Dál lea bivdoáigi jo fargga nohkan, muhto doaivvun ahte beassat váldit mánáid mielde luossabivdui boahtte jagi, lohká Persen.

  Fiskefellen i Tana elven

  Finlenderne får fiske laks på sin side av Tanavassdraget, mens det på norsk side er forbudt

  Miljødirektoratet har avslått en søknad om laksefiske og sier det ikke er nok laks i Tana. Styremedlem i Tanavassdragets Fiskeforvaltning raser mot myndighetene.