NRK Meny
Normal

Sametingspresidenten: – Samisk helse null verdt for Finnmarkssykehuset

Vibeke Larsen kommer med kraftig kritikk av Finnmarkssykehusets håndtering av Samisk helsepark. Finnmarkssykehuset avviser kritikken.

Finnmarkssykehuset

STRID OM SAMISK HELSE: Sametinget og sentrale samiske helsefagpersoner mener Finnmarkssykehuset er i ferd med å redusere Samisk helsepark til en skygge av det de hadde ambisjoner om. I Hammerfest planlegges et nytt sykehusbygg, som kan komme til å koste 2 milliarder kroner. Til sammenligning er Samisk helsepark beregnet til 50 millioner. Sykehuset vil altså koste 40 ganger så mye som den samiske helseparken.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Finnmarkssykehuset klarer ikke å ivareta samisk helse. Det er hverken vilje eller evne til å gjøre det, sier sametingspresident Vibeke Larsen til NRK, og kommer med kraftig refs til Finnmarkssykehuset i forbindelse med arbeidet med Samisk helsepark.

I mai sendte Larsen et bekymringsbrev til både Helse Nord og Finnmarkssykehuset. Helse Nord har ansvaret for og eier sykehusene i Nord-Norge, og ligger direkte under helse- og omsorgsministeren. Finnmarkssykehuset er et av helseforetakene Helse Nord har ansvaret for.

Sametingspresident Vibeke Larsen

BEKYMRET: Sametingspresident Vibeke Larsen tror ikke Finnmarkssykehuset har evne til å ivareta samisk helse, og har kontaktet sentrale styresmakter i forbindelse med saken.

Foto: Sámediggi/Sametinget

Sametingspresidenten mener at samisk helse og dermed også det planlagte prosjektet Samisk helsepark bør være et eget helseforetak under Helse Nord, i stedet for at Finnmarkssykehuset har ansvaret, som i dag.

– Slik det er nå er det Finnmarkssykehuset som bestemmer hva samisk helse er og hvor mye samisk helse er verdt. Per i dag så virker det som at samisk helse er null verdt i Finnmarkssykehuset, sier Larsen.

Bekymret over utviklingen

Hun ser med bekymring på at prosessen har tatt så lang tid, og er bekymret over at samiske fagfolk innen helse ikke er blitt lyttet til.

Sametingspresidenten mener Finnmarkssykehuset har redusert prosjektet Samisk helsepark ved flere omganger, og at det nå nærmest ikke er noe igjen av det som først var forespeilet da det ble bevilget penger til prosjektet i 2012.

Samisk helsepark samlokaliserer samiske helsetjenester. Opprinnelig var ambisjonen at helseparken skulle samorganisere helsetilbudet, men slik blir det ikke.

Trukket seg: – Samarbeidet er forkastet

I slutten av juni trakk to sentrale skikkelser seg fra prosjektet – leder for SANKS Gunn Heatta og overlege Knut Johnsen.

– Jeg valgte å trekke meg nettopp fordi all enighet og samarbeid gjennom hele prosjektet nå er forkastet. Det er ikke medvirkning, slik jeg forstår det, sier Gunn Heatta til NRK.

Knut Johnsen mener at prosjektet per i dag ikke er i tråd med folkerettslige forpliktelser overfor urfolk.

– Om det er manglende vilje eller forståelse i Finnmarkssykehuset er ikke så viktig. Resultatet er uansett et dårligere tilbud til den samiske pasienten, og i strid med intensjonen for Samisk helsepark, sier Johnsen.

Gunn Heatta og Knut Johnsen sitter ute i sola

TRUKKET SEG: Leder for Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus (SANKS), Gunn Heatta og overlege i indremedisin Knut Johnsen mistet all tillit til ledelsen av Samisk helsepark-prosjektet. Begge valgte å trekke seg.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Finnmarkssykehuset: – I tråd med oppdraget vi har

Stedfortredende direktør for Finnmarkssykehuset, Lill-Gunn Kivijervi, er ikke enig i sametingspresidentens kritikk.

– Vi deler ikke sametingspresidentens syn om at samiske fagfolk ikke har blitt lyttet til. Medarbeidere med samisk bakgrunn og samisk språk- og kulturforståelse har vært involvert gjennom hele prosessen, sier Kivijervi til NRK.

Hun sier at Finnmarkssykehuset jobber ut ifra det oppdraget de har fått gjennom styrevedtak i Finnmarkssykehuset og Helse Nord.

– Og det er ikke riktig at Samisk helsepark er redusert i forhold til opprinnelige planer.

Er samisk helse null verdt for Finnmarkssykehuset, slik sametingspresident Vibeke Larsen sier?

– Nei, det er vi uenige i. Finnmarkssykehuset har gjennom mange år jobbet med å utvikle spesialisthelse-tilbudet til den samiske pasienten. I romprogrammet til Samisk helsepark er det også tatt høyde for å utvide det tilbudet vi har i Karasjok.

– Har Finnmarkssykehuset vilje og evne til å ivareta samisk helse?

– Ja, vi mener jo at vi har det. Vårt ansvar er å tilrettelegge for likeverdige helsetjenester til den samiske befolkning. Det handler om både språk, kulturforståelse og innholdet i tjenestene våre. Nå når vi samler alle våre kliniske tjenestetilbud under samme tak, innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus i Samisk helsepark, så styrker vi helsetilbudet til den samiske pasienten, også til resten av befolkningen i dette området, svarer Lill-Gunn Kivijervi.

Ansiktsbilde av Lill-Gunn Kivijervi

UENIG: Stedfortredende direktør for Finnmarkssykehuset, Lill-Gunn Kivijervi, mener Finnmarkssykehuset har ivaretatt samisk helse godt. Hun sier det er beklagelig at Johnsen og Heatta har trukket seg fra Samisk helsepark prosjektet, og at Finnmarkssykehuset tar det til etterretning.

Foto: Finnmarkssykehuset

I 2012 bevilget Helse Nord 40 millioner kroner til Finnmarkssykehuset til å bygge den somatiske (den fysiske delen av helse journ.anm.) delen av Samisk helsepark. Beløpet til helseparken er senere oppjustert til 50 millioner.

– Finnmarkssykehuset har fått en ramme på 50 millioner til Samisk helsepark. Til somatikk-bygget er det bevilget 40 millioner i 2012. De 40 millionene er prisjustert inn i de 50 millionene, sånn at totalt er det satt av 44 millioner til det somatiske bygget. Av de resterende 50 har Finnmarkssykehuset besluttet å bygge arealer til VPP (voksenpsykiatri journ.anm.). Dette har skjedd i tett dialog med Helse Nord, sier Kivijervi.

Finnmarkssykehusets stedfortredende direktør legger til at de også bygger døgnplasser for psykisk helsevern og rus i Karasjok.

– Det betyr at vår totale investering i Karasjok er 80 millioner.

Enorme investeringer i sykehusene

Kirkenes nye sykehus sitt budsjett nesten 30 ganger så stort som Samisk helsepark – 1,4 milliarder kroner, et budsjett som sannsynligvis overskrides kraftig. Alta nærsykehus er beregnet til å koste 395 millioner. Det nye sykehusbygget i Hammerfest kan få en prislapp på 2 milliarder.

Noe av det samiske fagpersoner reagerer på er at samiske spesialistleger, som øyelege, barnelege og øre, nese- halslege (ØNH), skal ha arbeidssted i Hammerfest i stedet for ved Samisk helsepark i Karasjok.

De mener dette svekker tilbudet til den samiske pasienten, og rekrutteringen av samiske spesialister.

Tidligere var det samisk ØNH-lege ved den samiske spesialisthelsetjenesten, men etter at den forrige sluttet, er ikke stillingen blitt lyst ut på nytt.

– Vi må se tilbudet i Samisk helsepark i sammenheng med det tilbudet vi skal ha til den samiske pasienten i våre sykehus i Hammerfest og Kirkenes, sier Kivijervi.

Hatt møte med helseministeren

Sametingspresident Vibeke Larsen har uttrykt sin bekymring til helseminister Bent Høie.

Hun sier til NRK at hun forventer at statsråden tar grep.

Arkitektskisse av Samisk Helsepark

FORKASTET: Utkastet til Samisk helsepark bygget ble utarbeidet av arbeidsgrupper der blant annet Gunn Heatta og Knut Johnsen var med, men det alternativet arbeidsgruppen utarbeidet skal ikke ha blitt med i den videre planen for helseparken.

Foto: Skjermdump