Hopp til innhold

Sametingspolitiker: – Kvelertak på sørsamisk språk

Arbeiderpartiets parlamentariske leder i Sametinget, Vibeke Larsen, er kritisk til regjeringens forslag om å legge ned Sameskolen i Midt-Norge. Regjeringen avviser at dette rammer samiske elever.

Gaske-Nøørjen saemienskovle, Hattfjelldal

Sameskolen i Midt-Norge ligger i Hattfjeldal i Nordland.

Foto: Torild Wika, Helgeland Arbeiderblad

– Forslaget er intet annet enn et kraftig kvelertak på sørsamisk språk og kan ikke tolkes som annet enn at regjeringen har startet en drapsprosess på et språk som står på UNESCO´s liste over alvorlig truede språk», sier Larsen.

I regjeringens forslag til statsbudsjett vises det til at ved nedleggelse av Sameskolen i Midt-Norge vil staten spare 3,3 millioner kroner.

– Mister viktig kompetansemiljø

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen (Ap) er opprørt over at regjeringen foreslår å legge ned Sameskolen i Midt-Norge.

Foto: Arbeiderpartiet

Sameskolen i Midt-Norge tilbyr fjernundervisning og sørsamiske samlinger for sine elever. Skolen står for halvparten av all fjernundervisning som tilbys sørsamiske elever i Norge.

Denne kompetansen er det viktig å ta vare på, mener Larsen.

– Det er utopi å tro at man kan bygge opp et slikt miljø igjen etter at man først har lagt ned en skole, som både har kompetanse innen sørsamisk språk, kultur og fjernundervisning, sier Larsen.

– Hårreisende

Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka mener at Regjeringen setter samiske elevers behov til side, dersom Sameskolen i Midt-Norge avvikles.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Også sametingsråd Silje Karine Muotka er opprørt over at skolen i Hattfjelldal foreslås avviklet.

I en pressemelding om statsbudsjettforslaget uttaler hun at Sametinget erkjenner at det sørsamiske undervisningstilbudet bør endres fra dagens form, men hun er kritisk til det hun mener fra regjeringens side er et sololøp uten dialog med Sametinget.

Dette er en hårreisende måte å gjennomføre politikk og dialog på en av de mest sårbare og utsatte språklige gruppene – sørsamiske elever, skriver Muotka.

– Rammer ikke elevene

Statssekretær Anne Karin Olli (H)

Statssekretær Anne Karin Olli (H) mener at andre aktører kan tilby fjernundervisning i samisk, dersom Sameskolen i Midt-Norge legges ned.

Foto: Berit Nystad / NRK

Regjeringen mener det er riktig å legge ned skolen fordi de ikke har hatt faste elever siden våren 2011.

At skolen nedlegges betyr ikke at sørsamiske elever mister retten til opplæring i samisk språk og kultur.

– I og med at skolen ikke har hatt faste elever siden 2011 så velger man å avvikle Sameskolen i Midt-Norge, men det betyr ikke at samiske elever ikke skal få tilbud, sier statssekretær for samiske saker Anne Karin Olli (H).

Hun viser til at skolen de siste årene har hatt 4,5 millioner kroner i inntekt for fjernundervisning og språksamlinger, og disse pengene kan brukes til å kjøpe fjernundervisning fra andre aktører.

Korte nyheter

 • Daelie jienebh maehtieh elbïjlem noerhtesne nuhtjedh

  75 prosenth jienebh spaajhtelaaderh Romsesne dan jaepien båateme. Daelie maahtah elbïjlem 212 ovmessie sijjine laadedh. Lea 121 jienebh goh snjaltjen dæjman.

  Finnmarksne laadesïjjieh 37 prosentine læssanamme, menh annje tjïelte mij vaenemes stasjovnh utnieh. Sisdajven tjïelte 1334 stasjovnh åtna.

  – Stoerre ulmie åtna. Almetjh mij elbïjle vuejieh Noerhte-Nöörjesne buerie nuepie åadtjoeh, juktie maehtieh elbïjle goh sïejhme bïjlem nuhtjedh, gaskesadtemeåejvie Elbïjleforenigsne, Unni Berge jeahta.

  Ladestasjon Sommarøy

  Stor økning av elbilladere i nord: – Kan bruke elbilen som en helt vanlig bil

  Ingen fylker har større økning av nye hurtigladestasjoner enn Troms.

 • DSB øker beredskapen for skogbrann i Nord-Norge

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har besluttet å sette ekstra skogbrannhelikopter i Tromsø fra tirsdag til torsdag.

  Statens skogbrannhelikopter er normalt i beredskap fra 15. april og til 15. august, skriver DSB på sin nettside.

  I perioden 16.- til 18. juli har DSB besluttet å sette ekstra beredskap utover den faste beredskapen med skogbrannhelikopteret som er plassert på Torp.

  Skogbrannhelikopter kan tilkalles til branner som er kritiske, og har stort potensial for spredning. DSB oppfordrer brann- og redningsvesenet om å være oppmerksom på faren for skog-, lyng- og krattbrann, og be om støtte fra skogbrannhelikopter tidlig i et brannforløp.

  (©NTB)

 • Baernie vuajahtalleme bïjleste

  Les på norsk.

  12 jaepien båeries baernie skïemtjegåetesne mænngan vuajahtalleme bïjleste tjïektjede-sygkelisnie, Singsakerisnie, Tråantesne.

  Baernie sov fuelhkine vööji gosse vuajahtalleme bïjleste. Dïhte rööpses ålmesne vööji.

  Dïhte eevre laarhkeni, jïh daelie St. Olavs hospitaalesne sov fuelhkine.

  Henslengte sparkesykler i Oslo.
  Foto: Vegar Erstad / NRK