Hopp til innhold

Samtalene har startet

Her ankommer Aili Keskitalo og Laila Susanne Vars NRK Sámi Radio-studio i morges.

Laila Susanne Vars (t.v.) og Aili Keskitalo
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi har kjørt i samme drosje fra Kautokeino og hit til Karasjok, sier NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo til NRK Sámi Radio.

Árja ligger an til å få tre mandater, og har gode muligheter til å kapre et til. Det nye partiet vil bli en av dem både NSR og Ap må snakke med for å kunne danne et nytt sametingsråd.

Allerede i natt ringte Aps Egil Olli til Laila Susanne Vars .

Aps Egil Olli ruslet alene til NRK-studio i morges.

– Jeg har sovet i noen timer, og det føles godt, sa han på vei inn.

HØR: Laila Susanne Vars, Aili Keskitalo og Egil Olli

En time senere ankom Árjas Laila Susanne Vars og NSRs Aili Keskitalo.

– Vi fikk ikke snakket så mye om posisjoner eller andre ting. Da jeg la meg i natt hadde vi 14 mandater, og nå har vi mistet en i Sør-Norge. Derfor er det for tidlig å si noe, sier Keskitalo.

GULDAL: Olli, Keskitalo ja Vars studios

Skal danne Sametingets "regjering"

Egil Olli ankommer NRK i morges

Egil Olli ankom NRK-studio i morges før Keskitalo og Vars.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ingen røpet så mye i natt under NRK Sámi Radios direktesending her på nett. Allerede i dag starter sonderingene for å danne et nytt sametingsråd. Dette er Sametingets "regjering".

Aldri har det vært så vanskelig å få stablet opp et flertallsråd som nå. For å få flertall, må det være 20 representanter.

Ap som hadde 14 representanter ved fire tiden i natt, er avhengig å få hjelp fra seks andre representanter. Frp er utelukket ettersom Egil Olli før valget avviste et hvert samarbeid med dem.

Heller ikke NSR ønsker noe samarbeid med Frp som foreløpig har tre representanter.

NSR hadde ingen suksess med å samarbeide med så mange enkeltstående lister i forrige periode. Det skal derfor mye til før partiet innleder samtaler med så mange denne gang.

Før valget ga Egil Olli uttrykk for at Ap kunne regjere i et mindretallsråd.

Munter stemning

Da nattens hovedpersoner møttes klokken 7.35 hos programleder Thor Thrane og valgkommentator Nils Johan Heatta, var stemningen svært munter.

– Egil ser mest på Laila, bemerker programlederen.

– Vi kan ikke urette noe alene på Sametinget, og derfor må vi ha samarbeidspartnere, sa Vars som ble det store vinneren i valgkrets 2.

Før hun i det hele tatt vil begynne noen konkrete samtaler, ønsker hun å vente til valgresultatet er helt klart.

– Nå må jeg virkelig begynne å lese programmene til både Ap og NSR, men vi jo hvor partiene står. Vi har sammenfallende syn på noen punkter, men er uenig på andre punkter, sier Vars.

Aili Keskitalo innrømmer at hun har luftet mulighetene for samarbeid med Árja. På spørsmål om NSR er villig til å ofre visepresidentvervet, svarer NSR-lederen:

– Det er riktig som valgkommentatoren sa; vi har ikke gode erfaringer med det, og det er nok med i våre vurderinger. Samtidig er det jo slik at vi ikke har utpekt noen visepresidentkandidat, så muligheten er jo tilstede.

– Politikken viktigst

Laila Susanne Vars sier at det er politikken som er viktigst, og ikke posisjonene.

– Det er jo også slik at Árjas politikk er det våre egne politikere som kan føre.

Egil Olli har full forståelse for at verken NSR eller Árja vil snakke noe om posisjoner.

– Hvorfor var du så raskt ute med å ringe Laila Susanne Vars i natt, spør programleder Thrane.

– Årsaken var enkel og grei. Árja gjorde et adskillig bedre valg enn hva jeg hadde ventet, svarer Olli.

Han innrømmer at Ap har gode muligheter til å danne et flertall.

I morges uttalte også Aili Keskitalo at det er uaktuelt å samarbeide med Frp.

– Vi vil ikke bruke særlig ressurser på å undersøke dette, sier hun.

Hun utelukker ikke en mulig samarbeidskonstellasjon hvor også Flyttsamelista er med.

Korte nyheter

 • Aalkoealmetjh Amerikasne klijmakompensasjovne åadtjoeh

  Les på norsk: Amerikanske urfolk mottar klimakompensasjon.

  Aalkoealmetjh Washingtonsne, Amerikasne, 52 millijovnh kråvnah prosjektide åadtjoeh, mij edtja dejtie dåarjodh mah haestemh klæjmajorkestimmeste åadtjoeh. Aaj dejtie mah haestemh åadtjoeh gosse mearoe jïllebe sjædta.

  Beetnegh klæjmanjoelkedasseste båata, mij darjoeh voenges sïelth goh jïjnje klæjmagaassh luejhtieh tjuerieh sïebredahke kompenseeredh. Medtie gaajhke aalkoealmetjedåehkieh beetnegh åadtjoeh, Sameradion tjaala.

  Quinault Nation Stillehavskysten lïhke 13 millijovnh kråvnah åadtjoeh, dah maehtieh nuhtjedh gosse tjuerieh sijjen göökte sjieltieh bæjjese juhtedh, gosse mearoe jillebe båata.

 • Amerikanske urfolk mottar klimakompensasjon

  Amerikanske urfolk i delstaten Washington får 52 millioner dollar til prosjekter, som støtter dem som påvirkes av klimaforandringer og stigende havsnivåer.

  Pengene kommer fra en klimalov som sørger for at lokale foretak med store utslipp kompenserer samfunnet. Nesten alle stammene i Washington får en del av pengene, rapporterer Sameradion.

  Quinault Nation ved Stillahavskysten får 13 millioner dollar som skal hjelpe dem å flytte de to byene sine lengre opp, når havet stiger.

 • Suomabealde Deanu besset luosa bivdit, Norggas ges eai oaččo

  Dál lea njealját jáhki go Deatnu giddejuvvo luossabivdui, dainna ákkain ahte luossanálli ain lea menddo unni.

  Dattetge leat 15 searvvi dál ožžon spiehkastatlobi luosa bivdit – muhto dušše Suomabeale Deanučázádaga.

  Norgga bealde lea okta organisašuvdna ohcan lobi, muhto dat hilgojuvvui.

  – Deanus ii vurdojuvvo ávkkástallanvejolašvuohta atlántalaš luosas 2024:s, čállá Birasdirektoráhtta biehttalanreivves.

  Dat lea Nasjonal Villakssenter Tana – Joddu mii lea ohcan bivdolobi, ja ohcamušas čuožžu ahte áiggošedje doaimmahit guolástanoahpahusa mánáide ja nuoraide Deanus ja Kárášjogas.

  – Vuot ožžot suopmelaččat bivdit ja dat lea heahpat Norgga eiseválddiide, oaivvilda Benn Larsen, gii lea stivralahttu Deanučázádaga Guolástanhálddahusas (DG).

  Deanusoahpamušas čuožžu ahte Norggas ja Suomas galget leat oktasaš bivdonjuolggadusat Deanučázádaga rádjeeanoguovllus.

  Dan oaivvilda Dálkkádat- ja birasdepartemeanta (DBD) ahte sis leat.

  Departemeanta čilge ahte spiehkastatlobit mat leat addojuvvon Suoma bealde gustojit oalgejogaide, eai ge váldojohkii gokko lea rádji. Danne lea Suopma mii mearrida lea go lobálaš dáid jogain bivdit vai ii.

  – Nappo ii leat nu ahte Suoma bealde organisašuvnnat ožžot lobi bivdit rádjaeanu alde ja organisašuvnnat Norggas eai oaččo seamma eavttuid vuođul, čállá departemeanta e-poasttas NRK:i.

  Hege Persen, ráđđeaddi Joddu-guovddážis lohká sii leat behtohallan go eai ožžon spiehkastatlobi.

  Son muitala ahte sii leat Birasdirektoráhtas jearahan mii ferte sajis vai ožžot spiehkastatlobi, liikká eai ožžon lobi luosa bivdit.

  – Dál lea bivdoáigi jo fargga nohkan, muhto doaivvun ahte beassat váldit mánáid mielde luossabivdui boahtte jagi, lohká Persen.

  Fiskefellen i Tana elven

  Finlenderne får fiske laks på sin side av Tanavassdraget, mens det på norsk side er forbudt

  Miljødirektoratet har avslått en søknad om laksefiske og sier det ikke er nok laks i Tana. Styremedlem i Tanavassdragets Fiskeforvaltning raser mot myndighetene.