Sametinget i villrede

Det hersker full forvirring på Sametinget hvorvidt regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform også gjelder dem.

Vibeke Larsen og Silje Karine Muotka på Sametinget

Sametingspolitikere frykter for at Sametinget får ytterligere tre millioner kroner mindre å rutte med neste år dersom effektviseringsreformen også gjelder Sametinget.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Direktør Rune Fjellheim på Sametinget sier at de hittil har fått null orientering om hva den nye reformen betyr. Men de har på eget initiativ forsøkt å finne ut av dette. Sametinget skal neste uke ha møte med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Rune Fjellheim

Sametinget skal i neste uke ha et eget møte med ansvarlig statsråd om saka, forteller direktør Rune Fjellheim.

Foto: Ewa Mari Hedman / NRK

– Vi har da bedt statsråden orientere mer om hva denne avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen betyr for Sametinget, forteller Fjellheim.

Det var i går at leder for Sametingets plan- og finanskomité Kirsti Guvsám (NSR) spurte om reformen også gjelder Sametinget. Den kan føre til at Sametinget må kutte tre millioner kroner i sitt budsjett. Guvsám vil vite hvor disse pengene i så fall går , til det norske fellesskapet eller til samiske områder.

Heller ikke rådsmedlem Ann-Mari Thomassen er kjent med saka.

– Hvis sametingsrådet hadde visst om dette tidligere, ville den ha blitt gjenstand for plenumsbehandling på Sametinget. Men først i denne uka er vi blitt klar over saka, forteller Thomassen.

Sendt mail til Venstre og KrF

Hun har på vegne av Sametingsrådet sendt en mail om saka til regjeringens samarbeidspartnere, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Ann-Mari Thomassen

KREVER FORKLARING: – Dette må vi få en forklaring på snarest mulig, sier sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Her har vi gjort dem oppmerksom på at reformen kan føre til at Sametinget må foreta ytterligere kutt på neste års budsjett utover det som regjeringen allerede har vedtatt. Dette er selvsagt ikke akseptabelt, mener Thomassen.

Heller ikke Høyres sametingsrepresentant Nils Ante Oskal Eira er blitt orientert om reformen. Han frykter for at dette betyr enda større kutt for Sametinget enn først antatt.

Overføres til fellesskapet

I statsbudsjettfremlegget går det frem at regjeringen vil bygge sin politikk på en effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Derfor har de forutsatt at alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive.

Reformen innebærer at deler av gevinstene fra mindre byråkrati og mer effektiv bruk av pengene overføres i de årlige budsjettene til fellesskap.

Den årlige overføringen er satt til 0,7 prosent av alle driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet. Samlet sett er overføringen til fellesskapet som følge av reformen beregnet til 1,4 mrd. kroner i 2015.

Reformen gjelder også Sametinget

Vi har ikke lyktes å få kommentarer fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til saken.

Men politisk rådgiver for Venstres stortingsgruppe, Frode Nergaard Fjelstad bekrefter at regjeringens effektiviseringsreform gjelder en generell effektivisering på alle driftspostene (01-postene) på statsbudsjettet.

– Siden også Sametinget får støtte over statsbudsjettet, gjelder dette også dem. Dette kommer hele fellesskapet til gode, svarer Fjelstad.