Hopp til innhold

Foreslår strakstiltak mot reinkrisen

Sametinget mener at at en snarest mulig balanse mellom økonomisk og økologisk reindrift vil avhjelpe krisen i næringen.

Sametinget plenum
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Målet må være å skaffe avsetning for reinkjøtt og gi muligheten til raskest mulig å skape en balanse mellom en økonomisk og økologisk reindrift. Slakteriene må gjøres i stand til å ta i mot slaktedyr. Innen fiskerinæringen har en lyktes godt med innfrysningsordning da det var problemer med salg av fisk. Noe liknende kan vurderes innen reinkjøttbransjen, foreslår rådsmedlem Ellinor Marita Jåma (Åarjel-Saemiej Gielh).

Den siste tiden har NRK Sámi Radio satt et bredt fokus på krisesituasjonen i reindriftsnæringen i Finnmark. Bilder av avmagrede rein som dør av sult, har fått både landsbruksministeren, dyrevernorganisasjoner og andre til å reagere spontant. Nå vil Sametinget også ha et ord med i laget.

– Myndighetene og næringen må løse krisen

Sametinget ber myndighetene og reindriftsnæringen om å løse krisen i Finnmark.

Ellinor Jåma

Rådsmedlem Ellinor Marita Jåma.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Mange reindriftsfamilier går en stram økonomisk fremtid i møte og derfor må det settes igang strakstiltak både i forhold til reindriftsfamilienes økonomiske situasjon og reintallet i de områder hvor det er alt for mye rein i forhold til beitene, sier Jåma.

Reindriftsnæringen i Finnmark sliter. De siste årene har reinflokkene økt i enkelte distrikter i Finnmark, noe som har resultert i større beitebelastninger på høst- og vinterbeite og store sammenblandinger av flokkene.

I tillegg melder slakteriene om manglende mulighet til å kjøpe rein og reineierne får ikke solgt slaktedyr. Dette gjør heller ikke situasjonen bedre for reintallet, som i mange områder er for stort i forhold til arealene.

På denne tiden skal reinflokkene innta vinterbeitelandene på innlandet i Finnmark. I et normalår skulle reinen være i godt hold etter sommeren, men i mange områder er ikke dette tilfelle på grunn av knapphet av beiter, samt flere skillinger av flokkene.

– Samme ordning som under fiskerikrisen

Jåma mener at en måte å løse den prekære situasjonen, som er i reindrifta på Finnmarksvidda, er å se hvordan man har løst lignende situasjoner under krisetider i fiskerinæringen.

Rein
Foto: Lise Åserud/Scanpix

– Slakteriene må gjøres i stand til å ta i mot slaktedyr. Innen fiskerinæringen har en lyktes godt med innfrysningsordning da det var problemer med salg av fisk. Noe liknende kan vurderes innen reinkjøttbransjen, foreslår Jåma.

Hun tror at en slik ordning vil sikre utøvere leveranser av reinkjøtt og samtidig som det gir et pusterom for å bearbeide reinkjøttmarkedet. Dette tiltaket kan iverksettes raskt.

Sametinget har et møte med Landsbruks- og matdepartementet 14. desember i Oslo. Der vil utfordringene i en kriserammet reindrift på Finnmarksvidda bli tatt opp.


Korte nyheter

 • 1,3 millijovnh Nøørjesne jiejkieh

  1,3 millijovnh almetjh Nøørjesne ij vientieh almetjh maehtie klijmajorkestimmien jeatjahtehtieh, akte orre EU-rapporte vuesiehtamme. Medtie 12.000 almetjh Nøørjeste, Irlanteste, Italijaste, Tysklanteste jïh Englanteste meatan pryövenassesne man nomme PERITIA.

  Professore Cathrine Holst jïh dotkije Torbjørn Gundersen tuhtjiejægan rovnege dan gellie Nøørjesne jiejkeminie dan bijre. Gåabpatjahkh pryövenassine barkeminie. Gundersen ij daajra manåvteste dan gellie Nøørjesne jiejkieh, bene daelie dah tjuerieh goerehtidh jïh vuejnedh jis dah maehtieh naan vaestiedassem gaavnedidh.

 • Terrengbrann i Nesseby

  Brannvesenet rykket ut til brann i terreng ved Holmvatnet i Nesseby rundt klokken 01:40 natt til søndag. Det skal være et lynnedslag som er årsaken til brannen. Skogbrannhelikopter ble rekvirert og klokken 06:50 jobbes det fortsatt med å slukke brannen.

 • SAS-raarahtallen jåerhkieminie

  SAS-raarahtallen måantan jåerhkieminie. Aejkiemieriem tsåahka 11 daenbiejjien lij, mohte dah ij sïemies sjidtieh. SASen girtieh ojhte dan hïeljien haelehten.

  Det er fare for pilotstreik i SAS
  Foto: Ismail Burak Akkan / NRK