Omfattende gransking av reinkjøtt-nettverk

Boalvvir-konkursen kan bli den mest omfattende i Sápmis historie. Flere aktører må forklare om sine roller og bruk av penger mens de var involvert i reinkjøttselskapet.

Kjøttskjæring

Konsortiet Boalvvir BA er i dag et ribbet selskap (illustrasjonsfoto).

Foto: Lasse Østmo / NRK

Reinkjøttet må ødelegges

Reinkjøttet som Boalvvir kjøpte måtte destrueres.

Foto: Mattilsynet

Et nett av ulike selskap og personer kan bli en del av konkursbehandlingen. I dag er det ingen som frivillig vil vedkjenne seg tilknytning til selskapet som Reindriftens utviklingsfond (RUF) begjærer konkurs: Konsortiet Boalvvir BA .

Dessuten blir det en utfordring å skaffe seg oversikt hvor verdiene i selskapet befinner seg. Skal RUF få tilbake pengene sine - fem millioner kroner - må det finnes verdier for dette.

NRK kjenner til at Reindriftsforvaltningen mener det må vurderes om det er behov for å leie inn autoriserte fagfolk til undersøkelsene av Boalvvir-nettverket.

Landbruksdepartementet har bedt om løpende orientering om konkursbehandlingen.

Boalvvir fikk i løpet av en fire års periode tilsammen nærmere ti millioner kroner i offentlig støtte.

Pulverisert

Når bobestyreren tar fatt på arbeidet, er en kartlegging det normale han eller hun går i gang med. Dette er nødvendig for å danne seg et bilde av hvor det kan finnes verdier for millionene som RUF lånte til selskapet.

Konsortiet Boalvvir BA er pulverisert i nye selskaper, men som hovedsaklig består av de samme personene som var involvert i dannelsen av selskapet.

Dav AS er et av selskapene som kan bli en del av undersøkelsene. Etter at aktiviteten i Konsortiet Boalvvir BA ble stanset sommeren 2007 av selskapet selv, ble samtidig datterselskapet Boalvvir AS stiftet.

NRK vet at styret i Boalvvir AS konkluderte med at navnet Boalvvir ikke kunne benyttes etter at det kunne kobles til kjøttskandalen selskapet var involvert i vinteren 2007. Derfor endret man selskapets navn til Dav AS i oktober 2007.

En av eierne i Dav AS, Aslak J. Eira avviste tidligere i sommer at selskapet kunne kobles til Boalvvir-konkursen.

– Det er ingen forbindelser mellom Boalvvir og Dav AS i dag. Dav AS er et eget frittstående selskap, sa han til NRK .

I foretaksregisteret framkommer det imidlertid at Boalvvir AS endret navn til Dav AS 26. oktober 2007. Organisasjonsnummeret ble heller ikke endret. Dermed må tingretten eller bobestyreren ta stilling til om Dav AS er datterselskapet til Konsortiet Boalvvir BA.

Verdier i fryselagre?

Dersom konklusjonen blir at Dav AS er datterselskapet til Konsortiet Boalvvir BA, kan det finnes verdier i form av ferdigprodusert reinkjøtt i ulike fryselagre.

Reinkjøttet selges under merkevaren «Davas». NRK kjenner til at det ble inngått avtale mellom Dav AS og Konsortiet Boalvvir BA om at andelen av overskuddet som ville genereres i Dav AS, skulle gå til Konsortiet Boalvvir BA. Pengene skulle gå til dekning av kreditorer.

Ifølge Aslak J. Eira i Dav AS ble «Davas» solgt fra Boalvvir til Dav AS for mellom 400.000 og 500.000 kr

2009-regnskapet er ennå ikke godkjent av Brønnøysundregistrene, men Dav AS sitt 2008-regnskap viser at driftsinntektene var på 5,4 millioner kr. Driftskostnadene var på 5,5 millioner kr.

Aslak J. Eira

Aslak J. Eira hevder at Dav AS ikke har noe å gjøre med Boalvvir BA.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Summen på eiendelene til Dav AS var på 695.000 kr, mens samlet gjeld var på 461.000 kr. Selskapet hadde positiv egenkapital på 234.000 kr.

NRK kjenner til at aktiviteten i 2009 var betydelig lavere enn året før. Dette har påvirket selskapets resultat.

Drev med tap

Da Konsortiet Boalvvir BA startet omstruktureringen i 2007, ble bedriftsrådgiveren Kjetil Onstad i Oslo hyret inn. Han var både daglig leder og styreleder i en periode.

I april 2008 forklarer Onstad konsekvensene hvis RUF ikke ettergir lånene på tilsammen fem millioner kr.

«Dersom ikke vi får ettergitt vårt lån fra Reindriftsforvaltningen, vil selskapet fremdeles ha negativ egenkapital og har ikke lov til å drive videre, med den konsekvens at driften i Dav vil kunne måtte opphøre.»

Etter dette blir det helt stille fra selskapet, men Dav AS fortsetter likevel sin virksomhet.

Noe av årsaken til at Boalvvir bare måneder etter oppstarten i 2004 havnet i økonomiske problemer, var ifølge Kjetil Onstad følgende:

«Konsortiet Boalvvir BA opererte både i 2005 og 2006 med negativt dekningsbidrag. Dvs at jo mer de solgte jo mer ville de tape. Det betyr at de enten kjøpte dyrene for dyrt eller ikke klarte å få dekket inn slakte og nedskjæringskostnadene i prisene.»

9. desember 2009 ber RUF-styret reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta vurdere betingelsene for konkursbegjæring. 4. mai 2010 gjør RUF styret det endelige vedtaket om konkursbegjæring.

Eide konkurs-bedrift

Konsortiet Boalvvir BA eide også 49 prosent av selskapet Lulas AS som ble etablert i august 2006. I juli 2009 startet konkursbehandlingen som nå går mot avslutning.

Lulas AS skulle videreforedle reinkjøttet for Boalvvir i Vadsø. Ikke lenge etter starten, havarerte deler av anlegget i Vadsø, og virksomheten ble innstilt vinteren 2007.

En del utstyr ble fraktet fra Vadsø til Varangerbotn. Boazu AS som eide 51 prosent av Lulas AS, solgte dette utstyret videre til Verdde AS (ekstern lenke) i Burfjord. Salgssummen var 625.000 kr. NRK kjenner til at daglig leder i Verdde AS, Johan J.H. Eira har betalt 500.000 kr til Boazu AS.

Johan J.H. Eira var den første daglige lederen i Konsortiet Boalvvir BA. Etter at han gikk av, var han styremedlem i samme selskap fram til august 2008. Det framkommer av foretaksregisteret at Eira også var styremedlem i Dav AS i en periode.

Foretaksregistereret har registrert Eira som daglig leder i Verdde AS 12. april 2008. Selskapet ble etablert i oktober 2006.

Forbindelsen mellom Verdde AS og Boalvvir/Dav AS går via merkevaren «Davas».

Etter at investeringsselskapet Origo Kapital AS gikk inn som største eier i Verdde AS, var «Davas» en sentral del av satsingen (ekstern lenke).

Solgte seg ut

Det er uklart når utstyret fra Lulas AS ble solgt av Boazu AS til Verdde AS.

I april 2008 forklarer imidlertid Kjetil Onstad at «For ordens skyld nevnes at Lulas ikke har drift og vurderer å selge anleggsmidlene til Vredde for ca 500.000,-. Selskapet er eiet 51 % av Boazu som har garantert for 2,0 mill i gjeld som Lulas har. Verdien på Lulas er således borte.»

I brevet som Onstad sendte til Reindriftsforvaltningen på vegne av Boalvvir BA, framkommer det også at Dav AS har overtatt aksjene som Konsortiet Boalvvir BA eide:

«I tillegg har det lykkes styret å innhente noen friske midler som har gått litt til Konsortiet Boalvvir BA og litt til Dav AS. Dette er både gjennom å selge aksjene i Lulas og Boazu til Dav AS...»

Konsortiet Boalvvir BA eide 20 prosent av Boazu AS. Hva Dav AS har foretatt seg med eventuelle aksjer i Boazu AS er ukjent.

Dokumenter i kasser

En kartlegging av regnskapsbilag og dokumenter vil trolig bli svært tidkrevende for bobestyreren ettersom dette vil omfatte nettet av selskaper og personer som har hatt noe med Boalvvir BA å gjøre.

En utfordring kan bli å oppspore dokumentene. Både Reindriftsforvaltningen og andre myndigheter har hatt store vansker med å finne noen ansvarlige i selskapet.

NRK kjenner til at både regnskap og andre dokumenter ble oppbevart i Karasjok fram til våren 2010. Åtte kasser ble da hentet av en av eierne i Dav AS, Aslak J. Eira.

Skattemyndighetene har også hatt vansker med å få finne fram til materialet.

I forbindelse med en kontroll av Lulas AS skriver skatterevisor i juli 2009 at hun var i kontakt med nøkkelpersoner i Boalvvir BA:

«Alle de personer har bekreftet at selskapet ikke er i drift pr. dags dato, og hadde ingen kjennskap hvor regnskapsmaterialet er. I neste runde med tlf.samtaler med tidligere styreformann har skatterevisor fått kjennskap til at regnskapet oppbevares i Karasjok hos en tidligere ansatt i Konsortiet Boalvvir. Skatterevisor har ikke lyktes med å få mellomværende hos Konsortiet Boalvvir BA.»

Landbruksdepartementet har signalisert at det ønsker en grundig gjennomgang i forbindelse med konkursbehandlingen.

Hvis bobestyreren og tingretten finner ut at det kan være mistanke om brudd på lover og regler, kan det settes av mer penger til granskingen av selskapet.

Korte nyheter

 • UNN i gul beredskap

  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) går fra i dag over fra grønn til gul beredskap etter at det har vært en jevn økning av innlagte pasienter med covid-19 den siste uken.

  Det innebærer at UNN forbereder opptrapping av pandemidrift, og vurderer ekstra bemanning og tilrettelegging av flere sengeplasser for disse pasientene.

  Per nå skal det være 15 pasienter med covid-19 innlagt, 14 i Tromsø og én i Narvik. Det er høyeste antall innleggelser siden pandemien startet.

  UNN Tromsø
  Foto: Fabian Ubeda
 • Guokte ođđa njoammuma Kárášjogas

  Dán vahkkoloahpa lea guovtti olbmos duođaštuvvon korona Kárášjogas. Nu lea gielddas dál njealji olbmos korona.

  Guoktásis eai dieđe gos njoammun boahtá. Buohkat leat ollásit boahkuhuvvon.

  Kárášjoga gielda ávžžuha olbmuid garvit dárbbašmeahttun oktavuođa earáiguin go iežas lagamusaiguin dassážii gielddas čielggadit njoammundilálašvuođa.

  Karasjok kommune logo
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Norrbotten šaddá ruoksadin

  Mánnodaga rájes rivdet sisabeassan njuolggadusat Norgii. Dál fertet erremii jus boađát Norrbottenis Ruoŧas, Ungáras ja golmma guovllus Suomas. Dat golbma guovlu leat Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Vasa.

  Errengáibádus guoská dušše daidda geain ii leat koronasertifikáhtta. Mánát ja nuorat vuollel 18 jagi eai dárbbaš erremii.

  Lassin Norrbottenii, de lea Ruoŧas ain errengáibádus olbmuide geat bohtet Stockholmmas, Västerbottenis ja Västermanlandas.

  Dat riikkat bissot ain ruoksadin dahje sevdnjes ruoksadin, ja nu lea ain errengáibádus daidda geat bohtet doppe: Belgia, Bulgaria, Greika, Irlánda, Kroátia, Luxemburg, Slovakia, Šveica, Duiska, Nuortariika, Estteeana, Látvia, Lietuva, Románia, Slovenia ja Stuorra- Británnia.

  Utsikt mot Kirunas nye bysentrum
  Foto: Kiruna kommune