Saemien byjresem nænnoestidh

Gïerestalledh jih ektesne murriedidh, daam edtjieh dah saemien fuelhkieh Røros dajvesne darjodh, gåessie gïjre doekoe.

Alpinanlegg på fjellet

Fuelhkieh gïerestieh.

Foto: Hege Øygaren / NRK

Gåessie gijre doekoe, edtjieh saemien fuelhkieh Hummlevaeresne gaavnesjidh, tjoejkedh jih gïerestalledh.

Gadtsegarhke lea maanatjåanghkoeh, gusnie maanah,eejhtegh jih båarasåbpoe bolve akten aejkien askesne, Rörosen dajvesne gaavnesjieh.

Saemien byjresem nænnoestidh

Dah tjåanghkoeh, edtjieh daam saemien byjresem nænnoestidh guktie dah saemien maanah åadtjoeh gaavnedidh jih sinsitnine åahpenidh. Dah tjåanghkoeh vihkeles orreme daan Røros saemien siebriedahkese. Aino Danielsen geerjene jïjnjesh sijhtieh båetedh.

– Aalkoevistie ibie man jeenjesh, daelie jïjnjh maanah sjïdteminie jih jienebh sijhtieh tjåanghkojde båetedh. Danielsene jeahta.

Aino Danielsen

Aino Danielsen.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Gïelesijjie

Eejhtegh jih muvhth aejkien aahka gon aajja meatan, sinsitniem ïedtjeldehtieh saemiestidh. Daan gïjren edtjieh dah saemien fuelhkieh akten biejjien ektesne Hummelvaeresne gïerestalledh. Aino Danielsen tuhtjie dah tjåanghkoe biejjieh tråjjes.

– Dæjman mijjieh kaanovem sovkimh aktene johkesne jih dïhte joekoen luste lij, dellie göökte, göökteluhkie vïjhte almetjh meatan jih daelie luste vuejnedh man gellieh daan aejkien sijhtieh gïerestalledh, Danielsen jeahta.

Hijven daelhkie

Danielsen bievnede, mijjieh maeksebe maanaj heis-kåarhtide jih jis gie daarpesje, treavkah, gaamegh jih klaahkah löönedh, Danielsen bievnede.

– Voerhtjen mubpie biejjien edtjebe Rørosen skianleggesne, Hummlevaeresne, Osesne, gaavnesjidh. Håhkesjem jïjnjesh båetieh jih sijhtieh ektesne lustestalledh, Danielsen jeahta.

Mejtie lopme aajmene voerhtjen asken?

– Nov sån dam vïenhtem! Jis bïevleme, tjoerebe maam jeatja hahtadidh, Danielsene mojjehte.