Saemiej snïjbetjohpe åajva tjohpe?

Vuesehte orrestehteme dejpeladtje snïjpetjohpe Tråanten 2017 heevehtimmesne.

Unni Fjellheim

Unni Fjellheim lea snïjbetjohpem gååreme

Foto: Jan Magne Haugen Jan Magne Haugen

Båetije våhkoen Tråante 2017 aalka, mij lea heevehtimmie juktie lea stoerreluhkie jaepiej juassah dïhte voestes abperijhken saemientjåanghkoe Tråantesne lij.

Unni Fjellheim lea daelie orre konstruksjovne dorjeme dehtie snïjpetjohpeste,

– Mov mïelen mietie, Istenvuemien tjohpe lij snïjpetjohpen maallen mietie gååreme. Saemieh snïjbem bieliestuhtje gaalloste jïh tjohpem gaamesijstie gååredin. Jih gåaroemasse dle soenh butnin, Unni Fjellheim jeahta.

Snïjbetjohpe dovne nyjsenæjjese garmanæjjese

Jåarke dihte daate soptseste tjohpen bïjre.

sørsamisk lue

Daate lea båeries snïjbetjohpe.

Foto: Jan Magne Haugen

– Gïjre-daelvien snïjpetjohpe biejjien vuestie vaarjele gosse guakedh jih bïjveles gosse bïegke jih gåalta.

Gosse snïjbe bæjjese jih njuenie-kruehkiej dïere, dle daaroen snïjbetjohpe jis «Skjoldlua» gåhtjoejin.

Dïhte tjohpe edtja meatan årrodh Sámiid Duodjien vuesiehtimmesne.