NRK Meny
Normal

Saemiedigkien 25-jaepieh heevehtimmie

Saemiedigkiem edtjieh seminaarene heevehtidh, golken 9.b. Karasjohkesne.

Sametingets plenumsmøte

Saemiedigkie 25-jaepieh heevehtimmie golken 9.b. Karasjohkesne.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Daan heevehtimmie seminaaresne, edtjieh daejtie gærjide vuesiehtidh. Saemiedigkie 25-jaepieh jih Tjeahpoe Saemiedigkesne.

Desnie edtja Ole Henrik Magga Saemiedigkien 25-jaepieh bijre soptsestidh. Saemiedigkien åvtehke Aili Kaskitalo, edtja båetije tïjjen Saemiedigkien barkoen bijre soptsestidh, jih øøvtebe Saemiedigkien åvtehke Sven -Roald Nystø edtja daan Saemiedigkien heevehtimmie gærjan bijre bïevnedidh. Jijnjh vielie guessie dahka bøøreme. Gaajhkes åadtjoeh, daam seminaare tjåanghkoem dåeriedidh.