NRK Meny
Normal

Ruevtieraajroe stoerre tjoepere

Ruevtieraajroen njeerveme stoerre tjoepere båatsoejielemasse, Noerhtelaantesne jihTrøøndelaagesne.

Torstein Appfjell om reintragedie på Nordlandsbanen

Båatsoesaemie Torstein Appfjell vuajna, guktie ruevtieraajroe njeerveme.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Ruevtieraajroe stoerre stuhtjem njeervie jis dihte stuhtje sååjhtoeh ruevtiegeajnosne. Daate stoerre tjoepere båatsoejielemasse gellieh jaepien orreme, Noerhtelaantesne jih aaj Trøøndelaagesne.

Rååresjimmie.

Daelie Saemiedigkieraerien raeriesålma Thomas Åhren, Samferdsel- deepartemeentem jih Jernbaneverkem gaavnedamme jih rååresjamme daan stoerre tjoeperen bijre.

Thomas Åhren

Samiedigkieraerien raeriesålma Thomas Åhren.

Foto: Ristin Persson / NRK

– Mijjieh Saemiedigkesne jeahteme mij lea daerpies daarjodh jih aaj dah båatsoesaemieh tuhtjieh daate ruevtieraajroe daan jijnjh bovtsh njeervie, læjhkan ij leah ,dihte jernbaneverket maam dorjeme. Daelie tjoeveribie skodteldehtedh daam barkoem guktie heerrebe daam njeerveme tjoeperem, jeahta Åhren.

Guktie daam njeervemem heerredidh.

Dihte Samferdseldeepartemeente jih Jernbaneverket vuejniejægan daan tjoeperem.

– Gïehteliminie jih giedtie -boereh, muvhtene lehkesne, ruevtiegeajnoen mietie bigkedh. Naan aejkien båatsoesaemieh åadtjoeh haepkie viehkiem jih bovtsem tjøønghkelidh. Tjoeveribie Jernbaneverken barkoem reesedh.

Ruffien asken edtjieh Saemiedigkie jih Jerbaneverket jih dah båatsoesaemieh tjåangkenidh jih daan bijre rååresjidh.