Gladmelding til Raavrevijhke

Stortinget støtter Røyrvik som samisk kommune – og ber regjeringa ordne opp i saken så snart som mulig.

Røyrvik kommune

Den samiske befolkningen i Røyrvik kan snart henvende seg til blant annet kommunen på samisk.

Foto: Espen Sandmo, NRK

Arnt Mickelsen, ordfører i Røyrvik i Nord-Trøndelag (Ap)

Røyrvik-ordfører Arnt Mickelsen (Ap) er både lettet og glad for at prosessen med å bli tospråklig er i gang igjen.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

– Dette er en seier. Jeg er svært glad både på vegne av meg selv og den samiske befolkningen i kommunen. Jeg er svært lettet, vi har jo lagt ned mye arbeid i dette og nå kommer vi oss endelig videre, sier Røyrvik-ordfører Arnt Mickelsen.

Fredag i forrige uke leverte Stortingets kommunal- og forvaltningskomité sin innstilling til statsbudsjettet for neste år.

I innstillingen ber det store flertallet av komiteen regjeringen om å snarest mulig bidra til å innlemme Røyrvik kommune i forvaltningsområdet for samiske språk, slik som kommunen selv har ønsket. Kun Fremskrittspartiet gikk imot dette.

Det betyr at Røyrvik vil bli den andre sørsamiske kommunen som er med i forvaltningsområdet for samiske språk.

Det betyr at den samiske befolkningen i kommunen har rett til å betjent og få tilrettelagt offentlige tjenester på samisk.

Kommunen vil motta et tospråklighetstilskudd på 4 millioner kroner som skal gå til samisk språk- og kulturformål i Raavrevijhke, som er det samiske navnet på Røyrvik.

Har vært brobyggere

Røyrvik-ordfører Arnt Mickelsen mottok gladmeldingen på Stortinget forrige fredag der han var sammen med sametingsrådsmedlem Ellinor Marita Jåma, som også selv er fra den lille kommunen Røyrvik.

Ellinor Marita Jåma

Sametingsrådets Ellinor Marita Jåma roser kommunen for sitt arbeid.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

– Dette betyr så veldig mye, spesielt for det sørsamiske miljøet og språket som er såpass sårbart. Jeg vil berømme kommunen for den innsatsen de har gjort i denne saken. De har jobbet frem en stor forståelse i befolkningen om at dette er veldig viktig, ikke bare for den samiske befolkningen, men også for hele kommunen, sier Jåma.

Hun minner om at man også i Røyrvik har hatt en historie med harde og spente fronter mellom den norske og den samiske befolkningen, men at kommunen i en lang periode aktivt har bygget opp en forståelse og fellesskapsfølelse.

– Bare de siste ti årene har man gjort en enorm innsats på å bygge bro mellom ulike kulturer. Jeg sier ofte at man bør se til Røyrvik og se hvordan de har jobbet med brobygging, sier sametingsrådsmedlemmet stolt til NRK Sápmi.

– Har råd til å være raus

Den siste tiden har det vært mye fokus på saken om at det nye kommunestyret i Tromsø valgte å trekke søknaden sin om å bli en del av forvaltningsområdet for samisk språk , som det forrige kommunestyret valgte å gå inn for . I den forbindelse har man også opplevd sterk hets mot den samiske befolkningen i byen.

Ordfører Arnt Mickelsen i Røyrvik synes det er trist det som har skjedd i Tromsø.

– Det har vært veldig rart å se hvordan man i Tromsø har snudd i denne saken så tvert, iallefall sett ifra det standpunktet som vi har tatt. Det er også veldig beklagelig overfor den samiske befolkningen i Tromsø.

For politikerne i Røyrvik har det vært viktig å synliggjøre både det samiske språket og den samiske kulturen, og å gjøre det samiske til en natulig del av helheten i samfunnet.

– Hvis man tenker seg riktig om, så er det jo slik at dersom et språk og en kultur står i faresonen, så bør vi i et rikt samfunn ta oss råd til å være litt rause, det synes jeg virkelig, sier Arnt Mickelsen.

Et langdrygt arbeid går mot slutten

Røyrvik er en av landets minste kommuner med nær 500 innbyggere, og ligger i Indre Namdal i Nord-Trøndelag. I mange år har kommunen arbeidet for å bli en del av det samiske språkforvaltningsområdet, og i juni i 2010 vedtok et enstemmig kommunestyre om å søke om innlemmelse.

Lenge trodde man i den sørsamiske kommunen at de fra 1. januar 2012 ville bli en tospråklig kommune, men da forslag til stasbudsjett ble lagt frem i oktober i år, var skuffelsen stor.

Regjeringen hadde ikke satt av tospråklighetsmidler over det foreslåtte budsjettet.

– Da gikk lufta ut av ballongen. Dette var jo noe som vi i fellesskap hadde ønsket, og så gikk det ikke slik som vi hadde trodd, sier ordfører Arnt Mickelsen.

Men årsaken til Røyrvik ikke var tatt med, var fordi høringsprosessen som Fornyingsdepartementet iverksatte i sommer, ikke ble avsluttet før 1. september i år. Da var det allerede for sent å ta med dette i budsjettforslaget for neste år, opplyses det fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Heikki Holmås, Ellinor Marita Jåma og Arnt Mickelsen

Leder Heikki Holmås (SV) i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité møtte Ellinor Marita Jåma og Arnt Mickelsen på Stortinget sist fredag.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Samiske penger i revidert budsjett?

Eirik Sivertsen. Nordland Arbeiderparti

Stortingspolitiker Eirik Sivertsen forventer rask handling fra FAD.

Foto: Arbeiderpartiet

Men med en innstilling fra flertallet av kommunalkomiteen, betyr det at innstillingen i praksis vil bli vedtatt av Stortingets flertall førstkommende fredag – og arbeidet med å bli en «samekommune» kan smått starte.

– Vi ber om at det skjer ved første høvelige tidspunkt. Det er selvsagt avhengig av når departementet (Fornyings- og administrasjonsdepartementet, red. anm.) rekker å behandle saken, men et mulig tidspunkt som vi ser for oss kan være ved revidert nasjonalbudsjett i juni i 2012.

Det sier Eirik Sivertsen (Ap) i Stortingets kommunalkomité, som svarer for samiske spørsmål i komiteen. Han understreker at når komiteen skriver dette som en merknad i sin innstilling, så er det et bidrag til at man forsøker å få det inn så snart som mulig. Men i likhet med alle andre budsjettsaker, vil det også i dette tilfellet måtte være en avveining om de totale rammene i statsbudsjettet.

Rydder opp i misforståelser

– Dette er et klart og tydelig singal om at Stortinget er opptatt av at vi skal følge opp regjeringas politikk på det samiske området, knyttet til at språket er det aller, aller viktigste som vi skal sikre, sier Eirik Sivertsen.

Stortingspolitikeren sier at det for komiteen var viktig å ta med Røyrvik som en egen merknad for å rydde opp i eventuelle misforståelser etter at statsbudsjett-forslaget ble lagt frem tidligere i høst.

– Vi ønsker å synliggjøre at det ikke ligger noen realpolitikk bak at Røyrvik ikke kom med i statsbudsjettet, og vi gir nå et signal om at dette skal løses fort, sier han.

Kan ikke love samiske penger i 2012

Statssekretær Tone Toften

Statssekretær Tone Toften kan ikke forskuttere noe ennå.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Statssekretær Tone Toften i Fornyings- og administrasjonsdepartementet som har ansvar for samiske saker i regjeringen, kan imidlertid ikke svare på hva som er både «fort» og «snarest».

Hun kan heller ikke svare om departementet vil bevilge penger i det reviderte nasjonalbudsjettet kommende vår.

– I departementet har vi stor oppmerksomhet på de vedtakene som Stortinget gjør, og budsjettet skal nå i første omgang vedtas. Deretter er vårt oppdrag å effektuere vedtaket så fort som mulig. Men når det blir, må vi komme tilbake til i de ordinære budsjettprosessene som vil pågå ut året, sier Toften.

Statssekretæren sier at budsjettarbeidet starter tidlig i departementet, og at man i FAD allerede nå ser på hva man bør jobbe frem imot i 2013.