Rovviltforskere foreslår å skille husdyr og rovdyr

Etter å ha forsket på gaupe og jerv i sju år, har NINA kommet fram til at rovdyrene dreper så mye tamrein at de kommer med forslag til endringer i rovviltforvaltningen.

Gaupe med unger

Mange av gaupene og jervene som ble merket ble drept eller forsvant i perioden. Stort sett av mennesker melder NINA-forskerne.

Foto: Forsberg, Espen / SCANPIX

– Reinsdyr var den viktigste matkilden for både jerv og gaupe. Gaupene som ikke hadde tilgang til reinsdyr gjennom vinteren byttet til en diett av mindre byttedyr, forteller seniorforsker John Odden til Norsk institutt for naturforskning (NINA) sine nettsteder.

I perioden fra 2007 til 2014 merket forskerne i NINA 31 gauper og 25 jerver med GPS-halsbånd i de Troms og Finnmark for å følge deres arealbruk og finne ut hvor ofte de dreper byttedyr.

Studieområdet er de nordligste leveområdene for gaupe og jerv i verden.

Enorme revir

Ett av de viktigste funnene de gjorde var at både gaupe og jerv i nord har enorme leveområder.

Mye større enn lenger sør.

– Gauperevirenes størrelse var i snitt 2605 kvadratkilometer for hanner og 1456 kvadratkilometer for hunner. Dette er de største hjemmeområdene for gaupe som noen gang er dokumentert, sier Odden på nettstedet.

Høy drapstakt

I tillegg har de funnet at viktigste byttedyr for begge artene er tamrein.

Dyrene har høy drapstakt.

Seniorforsker John Odden ved NINA

Seniorforsker John Odden ved NINA har fulgt 31 merkede gauper og jerv i sju år. Her ved en tidligere anledning da han viser hodeskalle av en jerv.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Gauper drepte mellom 3,6 og 10 reinsdyr per måned.

Jerven drepte færre reinsdyr, med drapsrater som varierte fra mellom 0,8 og 5 reinsdyr per måned, forklarer Odden.

Av andre matkilder spiste de merkede dyrene, ifølge forskerne, mindre byttedyr, som hare, forskjellige fuglearter, rødrev, katter og til og med åtsler av elg, laks, og en strandet nise.

Høyest erstatning i Finnmark

Ved hjelp av disse dataene kunne forskerne evaluere om dagens rovdyrerstatning til rovvilt forholdt seg til hvor mange beitedyr rovdyrene tar.

I de fleste fylkene var det overensstemmelse mellom forskernes estimat og erstatningsutbetalingene.

I Finnmark var derimot erstatningen dobbelt så høy som det forskerne kunne forklare.

Forslag for å redusere tap

Forskerne foreslår i rapporten sin at det gjøres endringer i forvaltningen for å unngå så store tap til rovdyr.

Det ene er å dele opp områdene i prioriterte leveområder for rovvilt og prioriterte områder for husdyr, og å ta ut rovdyrene i områder som er utvalgt til tamrein.

Det andre er det innhentes mer kunnskap om rovdyr. Bestandsstørrelser, levetid og leveområder.

jerv

NINA forskerne har funnet ut at jerven tar mindre tamrein enn gaupa.

Foto: Jørn Nordli / NRK

– Våre forskningsresultater viser at dagens rovdyrsoner i Troms og Finnmark ikke er store nok til at rovdyrene kan oppholde seg innenfor sonen gjennom hele året, avslutter Odden.

NRK har forsøkt å få kommentarer fra forskerne uten å lykkes.

Mens de reineierne som NRK har vært i kontakt med, og Norske Reindriftsamers Landsforbunds (NRL) leder Ellinor Marita Jåma, ønsket ikke å kommentere saken før de har lest forskningsrapporten.