Hopp til innhold

Tallkrøll i reinrapport

Opp til ti tusen rein ble til bare to tusen rein i en rapport fra Reindriftsforvaltninga. Reinpolitiførstebetjent Steinar Bidne er sikker på hva han så. - Vi så adskillig flere rein enn to tusen.

Reinflokk i Finnmark
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Mellom fem og ti tusen rein ble observert på ulovlig beite av både Reinpolitiet og en merkekyndig. Men når rapporten så ble skrevet av en ansatt i Reindriftsforvaltninga var beskrivelsen en helt annen.

 - Vet hva han så

- Jeg synes det er rart at Reindriftsforvaltningen har en totalt annen oppfatning av befaringa enn den som både vi, politiet og merkenemdas representant hadde. Det er også merkelig at en som ikke var med på befaringa i det hele tatt kan lage og underskrive en sånn rapport, sier distriktsleder for reineierne i distrikt 9 i Øst-Finnmark, Nancy Porsanger Anti.

Det var ifjor høst hun anmeldte et annet distrikt for å sluppet sine rein i deres reinbeiter. Etter helikopterbefaringa konkluderte den reinmerkekyndige, som var med på turen, at det var nærmere ti enn to tusen rein i området.

Både han og reinpolitiførstebetjent, Steinar Bidne, skriver i sine rapporter at det var fremmede rein i området. Steinar Bidne er sikker på hva han så.

- Vi så atskillig flere rein enn to tusen. Vi snakket en del om det etter flyturen, og var enige om at det måtte være godt over fem tusen dyr, sier Bidne og fastholder at reinen kom fra et annet distrikt.

- I konflikt med reindriftsadministrasjonen

Ifølge reineier Nancy Porsanger Anti har hennes familie vært i konflikt med den omtalte agronomen, som også er sjefen ved Reindriftsforvaltningas kontor i Karasjok, blant annet fordi det tok så lang tid fra de meldte ifra om ulovlige rein på beite, før han beordret befaring i området.

- Det er veldig viktig for oss å få bevist at det er faktisk ti tusen rein som beiter ulovlig på våre vinterbeiter, og hvis vi noen gang skal få noen tiltak eller erstatning for dette tapet må vi få tallene dokumentert, sier Porsanger Anti.

Reindriftsadministrasjonens øverste sjef, Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta, har fått spørsmål om dette, man har på tross av flere henvendelser og korrespondanse på SMS ikke gjort seg tilgjengelig på telefon, eller ikke hatt tid til å kommentere saken. I en SMS skriver hun likevel følgende. "Har undersøkt saken. Lensmann i Tana har hatt mekling m distriktene. Distriktene har trukket sine anmeldelser. Du får ringe han."

Alle anmeldelsene er, ifølge Porsanger Anti, trukket i håp om at saken skal løses på andre måter. Ifølge lensmann i Tana, Helge Samuelsen, skjedde det etter et forsoningsmøte, der alle parter deltok. Men ifølge distriktsleder, Nancy Porsanger Anti, har Reindriftsforvaltningene ikke gjort noe mer med saken.

NRK Sami Radio har også vært i kontakt med de andre som deltok i befaringa. De fastholder sine versjoner av hva de så. Vi kommer tilbake til saken om flere av de involverte i saken ønsker å uttale seg.

 

Korte nyheter

 • Almetjh sjuevnedstïjjeste vuelkieh

  Sjuevnedstïjje noerhtene aalkeme. Gellie almetjh daelie åarjese vuelkieh, juktie eah daarpesjh noerhtene abpe sjuevnedstïjjem årrodh.

  – Manne joekoen nahkeren sjïdtem jïh vaenie energijem åadtjoem. Negatijve sjïdtem jïh löövles aajmoem åadtjoem, Therese N. Andersen jeahta, gie Askeristie båata. Dïhte noerhtene vïjhte jaepieh orreme, jïh panihkedomtesh fïerhten jaepien åådtje gåessie sjuevnedstïjje aalka. Daan jaepien edtja åarjese vuelkedh.

  Siri Broch Johansen aaj seamma domtesh sjuevnedstïjjen bïjre åtna. – Jïs manne leam gåetesne abpe sjuevnedstïjjem, manne daelviedepresjovnem orrejaepievadtesinie åadtjoem, Johansen jeahta.

  – Mijjieh dovne tjoevkem jïh jemhkelem daarpesjibie jïs edtjebe hijven åeremebalansem utnedh, Ole-Marius Minde Johnsen jeahta, gie Mental Helsen åejvie.

  Gellie daaroeh sijjen energijem dessieh, jïh Johnsen jeahta medtie 800.000 almetjh daelviedepresjovnem åadtjoeh. Jïs maahtah åarjese vuelkedh, dellie dïhte joekoen hijven råajvarimmie. Jïs ih maehtieh, dellie tjoevketerapije, aktiviteete jïh sosijaale gaskese leah hijven råajvarimmieh. Lea aaj vihkeles ålkone årrodh gåessie lea tjuavkede, Johansen jeahta.

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.