Hopp til innhold

Tallkrøll i reinrapport

Opp til ti tusen rein ble til bare to tusen rein i en rapport fra Reindriftsforvaltninga. Reinpolitiførstebetjent Steinar Bidne er sikker på hva han så. - Vi så adskillig flere rein enn to tusen.

Reinflokk i Finnmark
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Mellom fem og ti tusen rein ble observert på ulovlig beite av både Reinpolitiet og en merkekyndig. Men når rapporten så ble skrevet av en ansatt i Reindriftsforvaltninga var beskrivelsen en helt annen.

 - Vet hva han så

- Jeg synes det er rart at Reindriftsforvaltningen har en totalt annen oppfatning av befaringa enn den som både vi, politiet og merkenemdas representant hadde. Det er også merkelig at en som ikke var med på befaringa i det hele tatt kan lage og underskrive en sånn rapport, sier distriktsleder for reineierne i distrikt 9 i Øst-Finnmark, Nancy Porsanger Anti.

Det var ifjor høst hun anmeldte et annet distrikt for å sluppet sine rein i deres reinbeiter. Etter helikopterbefaringa konkluderte den reinmerkekyndige, som var med på turen, at det var nærmere ti enn to tusen rein i området.

Både han og reinpolitiførstebetjent, Steinar Bidne, skriver i sine rapporter at det var fremmede rein i området. Steinar Bidne er sikker på hva han så.

- Vi så atskillig flere rein enn to tusen. Vi snakket en del om det etter flyturen, og var enige om at det måtte være godt over fem tusen dyr, sier Bidne og fastholder at reinen kom fra et annet distrikt.

- I konflikt med reindriftsadministrasjonen

Ifølge reineier Nancy Porsanger Anti har hennes familie vært i konflikt med den omtalte agronomen, som også er sjefen ved Reindriftsforvaltningas kontor i Karasjok, blant annet fordi det tok så lang tid fra de meldte ifra om ulovlige rein på beite, før han beordret befaring i området.

- Det er veldig viktig for oss å få bevist at det er faktisk ti tusen rein som beiter ulovlig på våre vinterbeiter, og hvis vi noen gang skal få noen tiltak eller erstatning for dette tapet må vi få tallene dokumentert, sier Porsanger Anti.

Reindriftsadministrasjonens øverste sjef, Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta, har fått spørsmål om dette, man har på tross av flere henvendelser og korrespondanse på SMS ikke gjort seg tilgjengelig på telefon, eller ikke hatt tid til å kommentere saken. I en SMS skriver hun likevel følgende. "Har undersøkt saken. Lensmann i Tana har hatt mekling m distriktene. Distriktene har trukket sine anmeldelser. Du får ringe han."

Alle anmeldelsene er, ifølge Porsanger Anti, trukket i håp om at saken skal løses på andre måter. Ifølge lensmann i Tana, Helge Samuelsen, skjedde det etter et forsoningsmøte, der alle parter deltok. Men ifølge distriktsleder, Nancy Porsanger Anti, har Reindriftsforvaltningene ikke gjort noe mer med saken.

NRK Sami Radio har også vært i kontakt med de andre som deltok i befaringa. De fastholder sine versjoner av hva de så. Vi kommer tilbake til saken om flere av de involverte i saken ønsker å uttale seg.

 

Korte nyheter

 • Loahpahit friddja dálkkodanválljenmuni

  Eanetlohku Stuorradikkis: Bargiidbellodat, Guovddášbellodat, Sosialisttalaš gurutbellodat ja Rukses bellodat dohkkehedje duorastaga ráđđehusa loahpaheami dan friddja dálkkodanválljenmuni.

  Friddja dálkkodanválljenmunni mearkkaša ahte pasieanttain lea vejolašvuohta mearridit gos sii háliidit oažžut dálkkodeami, sihke almmolaš buohcceviesuin ja priváhta klinihkain. Ortnet ásahuvvui 2015s, muhto dálá ráđđehus oaivvilda ortnet ii leat dagahan olbmuide unnit vuordináiggi, ii ge leat dagahan dearvvašvuođabálvalusa buorebun.

  .Stuorradikke gažadandiimmus gaskavahkko celkkii dearvvašvuođaministtar Ingvild Kjerkol (BG) ahte loahpaheapmi lea plánejuvvon guovtti jagi badjel, ja ahte nuppástuhttinortnet boahtá bisttit 12 mánu. (NTB)

 • Dušše sámegielfágaid dorjot

  Sámediggi addá doarjaga dušše oahpponeavvuide sámegielfágaide ja sierra sámi fágaide joatkkaoahpahusas. Nu mearridii Sámediggi otne dievasčoahkkimis go gieđahalle oahpponeavvoráhkadeami doaibmaplána.

  -Sámediggi bággejuvvo dušše vuoruhit oahpponeavvuid fágaide Sámedikkis lea váldi meannudit oahppoplánaid, lohká sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

  Duogáš dasa lea go stádabušeahtas lea evttohuvvon unnidit juolludeami sámegielat oahpponeavvuide 9 millijovnna ruvnnuin.

  Dássážii lea Sámediggi dorjon oahpponeavvobuvttadeami sámegillii fágain nugo servodatfága, luonddufága, musihkka, matematihkka.

  Dán jagi lea Sámediggi juolludan badjel 30 millijuvnna kruvnno oahpponeavvo ráhkadeapmái. Badjel 12 millijuvnna kr das leat juolluduvvon oahpponeavvuide masa sámedikkis ii leatoahppoplána ovddasvástádus.

  Samisk lærebok
  Foto: Siv Eli Vuolab / NRK
 • Kun samiskfagene vil få læremiddelstøtte

  Sametinget vil kun gi tilskudd til læremiddelproduksjon innen samiskfagene og de særskilte samiske fagene i videregående opplæring. Det besluttet sametinget i dag i saken om handlingplan for læremiddelutvikling.

  - Sametinget er tvunget til å kun prioritere læremidler til fagene Sametinget har myndighet til å fastsette læreplaner for, sa sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

  Bakgrunnen for prioriteringen er reduksjon av bevilgninger fra statsbudsjettet for 2023, der regjeringen foreslår å redusere bevilgningene til samiske læremidler med 9 millioner kroner.

  Hittil har Sametinget også bevilget støtte til læremidler på samisk i blant annet samfunnsfag, matematikk, naturfag og musikk.

  I år har Sametinget bevilget 30 millioner kr til læremidler, hvorav 12 millioner kr har gått til læremidler innen fag sametinget ikke har myndighet til å fastsette læreplaner for.

  Samiske læremidler, stensiler
  Foto: Johan Ante Utsi / NRK