Hopp til innhold

Aavone gæmhpome saemievæssjoehtimmien vööste Romsesne jåarhka

­RomsaDál lea prosjekte mij edtja garmeresvoetem saemien bïjre stoerreseabradahkesne geerjehtidh. Daelie prosjekte aktem buerie dïjrem, mejstie jïjnjesh aavoedieh.

RomsaDál lea prosjekte mij edtja garmeresvoetem saemien bïjre stoerreseabradahkesne geerjehtidh. Daelie prosjekte åadtja akte buerie dïjre, mij jïjnjesh aavode.

Govlh Elle Nystad jïh Stein-Gunnar Bondevik dam ahten bïjre.

– Vïenhtem RomsaDál lea hijven skraejriem Romsesne utnedh. Saemievæssjoehtimmie jïh saemieaassjoe leah gaajh sïejhme desnie, Jon-Richard Sommernes jeahta.

Jon-Richard Sommernes

Jon-Richard Sommernes tuhtjie RomsaDál Romsesne årrodh.

Foto: Lena Marja Myrskog

Dïhte jïjtje saemievæssjoehtimmiem staaresne Romsesne rååkehtalleme.

Les også: Utsatt for vold på bryllupsfest: – han sa at han hadde lyst til å slå en same

Jon-Richard Sommerseth
Jon-Richard Sommerseth

– Mænngan saemievæssjoehtimmiem dåårjrim manne vielie våårkehke sjïdteme tsagkesasse, Sommernes jeahta.

Ij daejrieh mejtie vielie våårkehke sjïdteme dannasinie tsagkese vielie vååjnesasse båeteme, jallh mejtie dan åvtetes jïjtje dam dåårji.

Barn i Toget som demonstrerte mot samehets etter saken om Magnus (5)
Toget som demonstrerte mot samehets etter saken om Magnus (5)
Toget som demonstrerte mot samehets etter saken om Magnus (5)
Sivert (6) deltok i toget som demonstrerte mot samehets etter saken om Magnus (5)

Guvvieh demonstrasjovneste saemievæssjoehtimmien vööste Båddådjosne.

Prosjekten ulmie lea positiviteetem geerjehtidh saemien gïelen, kultuvren jïh identiteeten bïjre Romsesne jïh dam saemien vielie våajnoes darjodh. Prosjekten mij eelki tsïengelen daan jaepien beetnehvierhtieh Saemiedigkeste åadtjoeji jïh Romsan gaasjelimmie siebrie (TIL) lea prosjekten aajhtere.

Elle Nystad prosjekteåejvine sjïdti njieljie askh. Bene gosse daah njieljie askh lin nåhkeme dellie prosjekten båetijen aejkien bïjre gaajkerdi.

Les også: Elle (22) skal få Tromsø-folk til å like samer

Elle Nystad nieljie vielie askh barka RomsaDáline.

Elle Nystad håhkesje vielie barkoe båata.

Foto: Nelly Anna Karolina Engström / NRK

Mijjieh hijven illedahkh vuajname gosse jienebh meatan sjidtieh dam dåarjoehtidh, Nystad jeahta.

TromsKraften Bærekraftsfond viehkehte

Troms Kraft viehkiem åadtjoeji RomsaDáleste juktie gïelem jïh kutuvremaahtoem gïehtelimmesne evtiedidh.

Daelie Troms Kraft maahta bååstede vedtedh projektese.

RomsaDál viderestötte Troms Kraft

Frøydis Dalseng, Troms Kraft, Elle Nystad, RomsaDál, Stein-Gunnar Bondevik, Troms Kraft

Foto: TromsKraft / TromsKraft

Mænngan guejmieh soptsestalleme dah latjkajin RomsaDál galki vierhtieh åadtjodh Troms Kraften bærekraftsfondeste.

Daelie prosjekte maahta sov barkoem njieljie vielie askh jåerkedh, mïetsken minngiegietjien 2022 raajan.

Stein-Gunnar Bondvik

Gaskesadtemedirektööre Troms Kraftesne lea geerjene viehkiem RomsaDáln åvteste.

Foto: Arild Moe

–Daate lea laavenjostoe maam joekoen lyjhkebe. Mijjieh sïjhtebe saemien gïelem jïh kultuvrem nuhtjedh mijjien biejjieladtje gïehtelimmesne. Jïh daarpesjibie viehkiem jis edtjebe buektiethtidh, Stein-Gunnar Bondevik, gaskesadtemedirektööre Troms Kraftesne jeahta.

Vaajtele jeenebh meatan sjidtieh

Bondevik gegkiesti dah goh siebrie maehtebe njueniehkinie vaedtsedh jeatjah siebriej uvte regijovnesne.

Ij leah naan fåantoe jienebh sïelth, siebrieh jïh byjjes etaath eah edtjh seammalaakan darjodh, men dellie viehkiem daarpesjiebe. Dam viehkiem RomsaDál mijjese vadta, Bondevik jeahta.

Les også: Slik forbereder Håvard sønnen Kasper (8) til å møte samehets

Håvard Nuhtte Svendsen Sara og sønnen Kasper
Håvard Nuhtte Svendsen Sara og sønnen Kasper

RomsaDál prosjekteåejvien mietie, edtjieh prosjekten barkoem jåerkedh numhtie leah dorjeme doh minngemes askh. Jih håhkesje vielie barkoe båata.

Elle Nystad

Elle Nystad, prosjekteåejvie RomsaDáleste.

Foto: Dan Robert Larsen

– Håhkesjem jienebh meatan sjïdtieh jïh gaskesem vaalta RomsaDáline jïjtse vieltien. Dan jïenebh almetjh mah meatan sjidtieh dan stuerebe jarkelimmie sjædta, Nystad jeahta.

Korte nyheter

 • Begrenset lisensfelling av bjørn i høst

  Miljødirektoratet åpner ikke for felling av bjørn i regioner der bestanden ligger under Stortingets bestandsmål. De har derfor besluttet at det ikke åpnes for lisensfelling av bjørn i Troms og Finnmark. Stortinget har fastsatt et mål om 13 ungekull av bjørn hvert år i Norge.

  Bjørn
  Foto: Arne Nævra / Nævra, Arne
 • Eat galgga hilgut demokratiija

  Arendalsváhkku duorastatbeaivvi deaivvadeigga stuorradiggepresideanta Masud Gharahkhani ja sámediggepresideanta Silje Karine Muotka lávvoságastallamii.

  Fáttat ledje: searvadahttin, demokratiija ja cielaheapmi.

  Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka muitala ahte lei buorre ja mávssolaš ságastallan.

  – Moai gávnnaheimme ahte eat ábut hilgut demokratiija, ja ahte fertet ain bargat sihkkarastit ahte buohkain lea olahanmuddu demokráhtalaš kanálaide, dadjá Muotka.

  Gharahkhani muitala ahte sihke son ja Muotka berošteaba mo demokratiija galgá suddjet ja fuolahit ahte olbmot servet ja dovdet ahte sii leat fátmmastuvvon.

  – Lea dađibahábut nu ahte oaidnit ahte demokratiija lea máŋgga sajiin máilmmis hedjonan, muhto davviguovlluin ja Norggas lea ain buori dilis.

  Muhto goappašagat leaba ovtta oaivilis ahte luohttámuš ii leat juoga maid galgá atnit diehttelassan, ja dainna ferte čađat bargat.

  – Buot politihkalaš álbmotválljejuvvon orgánat fertejit bargat bisuhit álbmoga luohttámuša. Mii fertet bargat sihkkarastin dihte ahte álbmot geavahit sin jienastanrievtti, ja ahte lea buorre dadjamuškultuvra, deattuha Muotka.

  Gharahkhani muitala ahte vaikko lohket ahte Norgga almmuhanfriddjavuohta lea buorre, de deattuha son ahte gávdnojit maid olu hástalusat dadjamuškultuvrras.

  – Erenomážit minoritehtaide ja sápmelaččaide, čilge son.

  Sihkkarastit buori dadjamuškultuvra mas buohkat dovdet iežaideaset oadjebassan lea juoga mii lea dehálaš sihke Muotkai og Gharahkhanii.

  Lavvodialog mellom sametingspresident Silje Karine Muotka og stortingspresident Masud Gharahkhani.
  Foto: Peter Mydske / Stortinget
 • Kan ikke ta demokratiet for gitt

  Torsdag under Arendalsuka møttes stortingspresident Masud Gharahkhani og sametingspresident Silje Karine Muotka til lávvudialog.

  Temaene var: inkludering, demokrati og hatytringer.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka forteller at det var en god og meningsfylt samtale.

  – Vi kom frem til at vi ikke må ta demokratiet for gitt, og at det fortsatt er en jobb å gjøre for å sikre at alle har tilgang til demokratiske kanaler, forteller hun.

  Gharahkhani opplyser at de begge var opptatt av hvordan man kan ta vare på demokratiet, og sørge for at folk deltar og føler seg inkludert.

  – Det er dessverre sånn at mange steder i verden ser man at demokratiet har hatt en tilbakegang, mens i norden og i Norge holder vi stand.

  Men begge er enige om at tillit ikke er noe man kan ta for gitt, og at det stadig må jobbes med.

  – Alle politiske folkevalgte organer må jobbe med tilliten hos de som deltar og stemmer ved valg. Vi må jobbe for å sikre at folk benytter seg av stemmeretten sin, og at man har en god ytringskultur, understreker Muotka.

  Gharahkhani forteller at man sier at ytringsfrihetens kår i Norge er bra, men han understreker at det også finnes en del utfordringer med ytringskulturen.

  – Spesielt for minoriteter og samer, informerer han.

  Det å sørge for en god ytringskultur hvor alle kan føle seg trygg er noe både Muotka og Gharahkhani er opptatt av å jobbe videre med.

  Lavvodialog mellom sametingspresident Silje Karine Muotka og stortingspresident Masud Gharahkhani.
  Foto: Peter Mydske / Stortinget