Riksvei 92 blir forkjørsvei

«Alle» har trodd at Riksvei 92 er forkjørsvei. Det er den ikke, men snart skal den bli det.

Riksvei 92 ved Gievdneguoika

Riksvei 92 ved Gievdneguoika

Foto: Else Turi/NRK

Riksvei 92, som går mellom Gievdneguoika og Karasjok, er en overordnet hovedvei som er viktig for transportnettet i Finnmark. På strekningen er det få kryss og fartsgrensen er i all hovedsak 80 km/t.

Med bakgrunn i at vegen for de fleste oppfattes som forkjørsvei mener Statens vegvesen det mest hensiktsmessige både med hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet er at vegen gjøres til forkjørsvei, slik at trafikken på sidevei eller kryssende vei har vikeplikt.

NRK har ikke fått tak i rette vedkommende i Statens vegvesen i dag for å høre om akkurat når dette blir en realitet, men det er gjort et vedtak om skilting.

– Øker trafikksikkerheten

Kjell Magne Grønnli

Lensmann i Karasjok Kjell Magne Grønnli

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

Saken har vært på høring, og politiet i Karasjok er positiv til at det skal etableres forkjørsvei på denne strekningen.

«Folks egen oppfatning av at dette er en forkjørsvei har til nå hindret de store ulykkene, og med snarlig skilting som forkjørsvei og ved oppsett av vikepliktskilt i aktuelle kryss vil det øke trafikksikkerheten», skriver lensmann i Karasjok Kjell Magne Grønnli i høringssvaret sitt til Statens Vegvesen.

Merket økning i tungtrafikken

Uten at lensmannen har noen tall å vise til så har han merket seg en økning i tungtrafikken mellom øst og vest delen av fylket på denne strekningen. Han mener at denne trafikken tar seg opp på ettermiddag/kveldstid når flest personer er ute og går turer.

Lensmannen foreslår derfor tiltak for å beskytte de myke trafikantene. Blant annet at det blir nedsatt hastighet fra Heargedievvá til Vajamohkkenjárga og gjennom Jergul, og at det lages en gang- og sykkelvei langs Rv92 fra Karasjok sentrum til Vajamohkkenjárga.

Også Karasjok kommune har bemerket at Rv92 de siste årene har hatt trafikkøkning, spesielt hva gjelder tyngre kjøretøy. De mener det er prisverdig at strekningen gjøres om til forkjørsvei.

Laster kart, vennligst vent...

Riksvei 92 går mellom Gievdneguoika (i Kautokeino kommune) og Karasjok. På kartet er veien merket blå.