– Hun må ha misforstått

Ordfører i det svenske sametingsstyret, Sara Larsson, reagerer på riksdagspolitikeren som har uttalt at Sverige ikke har råd til å ratifisere ILO-konvensjonen.

Sara Larsson

Ordfører i det svenske sametingsstyret, Sara Larsson.

Foto: Åse Pulk / NRK

– Beregninger viser at det ville bli svært kostbart for Sverige å ratifisere konvensjonen fordi det ville gitt samene en del rettigheter til områder som andre i dag eier. Jordeiere måtte ha fått kompensasjon fra svenske myndigheter dersom samene skulle få disse jordrettighetene, sier riksdagskandidat Maria Abrahamsson fra partiet Moderata.

Det var under et seminar i Stockholm tirsdag at riksdagskandidaten la fram sine meninger vedrørende om Sverige skal underskrive ILO-konvensjonen eller ikke.

Norge ratifiserte som første land ILO-konvensjon nr. 169 i 1990. Til det kunne rikspolitikeren si følgende:

– Norge har en annen situasjon, på grunn av oljeinntektene har de penger til det.

– Hvor mye ville en ratifisering kostet Sverige da?

– Nei, det vet jeg ikke. Det må domstolene avgjøre, sier hun.

Reagerer på uttalelsene

Uttalelsene har vakt kraftige reaksjoner. Sametingets president tror rikspolitikeren har misforstått konvensjonen.

– For meg virker det som om Abrahamsson tror at Sverige skal gi rettigheter til samene. Faktum er jo at samene allerede har disse rettighetene som står i ILO-konvensjonen. Sverige skal nå ta stilling til om de erkjenner det, sier ordføreren i det svenske sametingsstyret, Sara Larsson.

Statlig rapport

For over ti år siden kom det en statlig rapport som foreslo hvordan svensk lov måtte ha tilpasset seg for å oppfylle ILO-konvensjonen.

En av rapportens slutninger var at staten kan risikere å måtte kjøpe ut jordareal fra grunneiere for å sikre reindriftas framtid. Rapporten konkluderte imidlertid ikke med hvor mye penger det ville ha kostet den svenske staten.

Helene Pettersson, riksdagskandidat for Socialdemokraterna er uenig i politikerkollegaens uttalelser.

– Det er ikke et spørsmål om økonomi og kostnad. Det handler jo om innholdet i konvensjonen, hvordan vi må beste mulige måte kan leve opp til konvensjonens bestemmelser, sier Pettersson.

– Hvordan stiller partiet ditt seg til en eventuell ratifisering av ILO-konvensjonen?

– Vi registrerer at det fortsatt er mye som ikke er løst i arbeidet, som for eksempel jord- og fiskerettigheter. Vi våger ikke å si her og nå at vi vil gå inn for å ratifisere, men vi går ikke bort fra spørsmålet, sier hun.

Myndighetenes plikt

Hovedprinsippet i ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, er urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur, og myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet.

Konvensjonen har klare bestemmelser om urfolks rett til selv å bestemme over sin kulturelle utvikling, til å lære å bruke eget språk og til å opprette egne institusjoner til å representere seg overfor myndighetene.

Konvensjonen anerkjenner videre urfolks ønsker om og behov for kontroll over egne institusjoner, sin egen livsform og økonomiske utvikling. Dette innebærer en anerkjennelse av urfolks ønske om å opprettholde og videreutvikle sin egen identitet, språk og religion, innen rammen av de statene de lever i.

Konvensjonen har videre bestemmelser om blant annet landrettigheter, sysselsetting og arbeidsliv, opplæring, trygd og helse.

Skremselspropaganda

Medlem i FNs permanente forum for urfolk, Lars Anders Baer, synes også at rikspolitiker Maria Abrahamssons uttalelser er underlige og kan nesten ikke ta henne på alvor.

– Jeg kan nesten ikke tro at dette stemmer. Det er hennes rolle å komme med sitt syn og provosere. Det virker som om det er en del av en skremselspropaganda - ikke bare kan samene få særskilte rettigheter, men det kan bli dyrt også, sier Lars Anders Baer til NRK Sámi Radio.

Abrahamsson argumenterte med at Norge med sine oljeinntekter har råd til å følge ILO-konvensjonens bestemmelser.

– Det vil alltid være enkelte som bruker økonomi som argument i ILO-diskusjonen, selv om det ikke dreier seg om det i det hele tatt, sier Baer.

Ingen signaler

Til høsten er det riksdagsvalg igjen i Sverige. Men medlem av FNs permanente forum for urfolk er ikke sikker på hva som vil bli det endelige utfallet av ILO-diskusjonen.

– Den forrige regjeringen som ble ledet av Socialdemokraterna sa at de med tid ville underskrive en slik avtale. Den nye regjeringen har derimot ikke sagt noe som helst eller kommet med noen slags signaler. Vi vet rett og slett ikke hva dagens regjering mener om ILO-konvensjonen, sier Lars Anders Baer.