Riŋge jus váivašuvat

Norggas lea dál goalmmát jahki go heahtetelefovdna lea gávdnamis boarrásiidde geat vásihit veahkaválddálašvuođa ruovttus dahje fuolahusdáluin.

Illustrasjonsbilde av telefon

Illustrašuvdnagovva

Foto: Laurence Mouton / 6PA/MAXPPP

Ášši doaimmaha Ánne Olli

Dát heahtetelefovdna lea ásahuvvon buohkaid várás geat leat badjel 62 jagi boarrásat. Dađe bahábut ii leat vel dákkáraš fálaldat sámegillii, lohká
dán heahtetelefovnna prošeaktajođiheaddji Kristin Bye Adeler.

Heahtetelefovdna nummir lea 800 30 196, dát lea fálaldat boarrásiidda geat leat badjel 62 jagi.

Dahje čále e-poastta čujuhussii vern-for-eldre@sby.oslo.kommune.no

Dárustit ferte jos riŋge dien nummirii

Veahkketelfovnna prošeaktajođiheaddji muitala fálaldaga leat riikkaviidosažžan, dasa sáhttet ringet vaikke gos Norggas, muho dađibahábut de ii leat sámegillii gal vejolaš háleštit jos riŋge veahkkenummirii.

Muhto dása ii ábut riŋget jos ii máhte dárogiela, go son ii loga alddiineaset leat fálaldat sámegillii. Ii loga iežaset vel olahan dobbelii, ja diehtalasat dáidá sámi álbmot vuot ain dovdat iežas vajálduvvon dahje vel vealahuvvangego sidjiide eai leat ába jurdilange fálaldaga.

Ohcan buot gielddain oktavuohta-guoimmi

Kristin Bye Adeler lohká gal iežaset váldán oktavuođa buot gielddain Norggas, ja bivdan sis nama geainna sii de sáhtašedje váldit oktavuođa dan gielddas jos gii nu sin gielddas ri¨ge sidjiide ja dárbbaša veahkki. Muhto son ii loga ovttage gieldda namuhange ahte galggašii sámegillii fálaldat. Son danne navdá ahte eanáš sámit ásset davvi Norggas.

Son hirpmástuvvá go gullá ahte Oslos ásset eanet sápmelaččat go gielddain davvin. Dien ii diehtán son, muhto ii sis gal leat Oslo sámiidege fálaldat,

Riŋge jos dárbbašat háleštit

Mobiltelefon

Mobiltelefuvdna

Foto: Arnstein Jensen

Dát heahtetelefovdna mas dás lea sáhka, dát lea ásahuvvon boarrásiidda geat leat badjel 62 jagi. Ja dása sáhttet boarrásat ringet jos dovdet iežaset givssiduvvon psykalaččat dahje fysalaččat:

Bye Adeler muitala eanemusat dakkárii riŋget geat vásihit veahkaválddálašvuođa ruovttuin, muhto sidjiide maid riŋgejit boarrásat geat dovdet veahkaváldima iežaset vuostá, nugo mat institušuvnnain dahje almmolaš veahkkeaparahtas.

Dávjjimusat gal riŋgejit boarrásat geat ruovttuin ásset, dakkárat geain leat mánát, geat leat ollesolbmot, muhto dattetge orrot ruovttuin, nugo bártnit, nieiddat, muhto máiddái isit sáhttá isit dahje eamit givssidit boarrása.

Bártnit ollesolbmo agis eamemus giksin boarrásii

Son muitalal dávjá leat bártniid, muhto máiddái nieiddaid geat givssidit boares vánhemiid, nugo mat psykalččat dahje ekonomalaččat, ja geavvá vel nuge ahte boarrásat maid huškohallet iežaset mánáide, ja vel isidiige.

Danne lea ásahuvvon boarrásiidda veahkketelefovdna man nummir lea
800 30 196, dien telefovdnii riŋge nuvttá, muhto dál ii leat gal vel sámegillii vejolaš singuin háleštit.


Dát fovdna lea riikkavidosaš, riŋge diesa jos heađástuvat.

Dahje čále e-poastta čujuhussii vern-for-eldre@sby.oslo.kommune.no

Korte nyheter

 • Nødvendig tillatelse for elektriske ferger

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt tillatelse til at Kystnett AS bygger ei 66 kilovolts kraftledning fra Ulvsvåg til Bognes i Hamarøy kommune. De har også gitt konsesjon til en ny transformatorstasjon på Bognes. Tillatelsen gjør at Statens vegvesen kan elektrifisere fergene fra Bognes. Les mer i pressemeldingen fra NVE.

  Kaos ved fergeleia Bognes.
  Foto: Helge Westermann
 • Valgt ut tomter til omsorgsboliger

  Styringsgruppen for prosjektet helsehus i Hamarøy har kommet med sine anbefalinger om hvor omsorgsboliger i Hamarøy kommune bør bygges. Det er tidligere vedtatt at det skal bygges ti tomter på Drag og ti tomter på Oppeid. På Oppeid er anbefalingen å rive miniboligene ved sykehjemmet, legekontoret og legevakt. På Drag er anbefalingen å bygge i tilknytning til Dragstunet, på en av de to tomtene ved nedlagte Margits Minne i Drag sentrum, skriver Avisa Nordland. Disse tomtene har også nærhet til legekontor.

  "Margits Minne" i sentrum av Drag.
  Foto: Sander Andersen / NRK
 • Fersk skuespiller har hovedrollen

  Under andre verdenskrig ble store deler av rommene på Quality Hotel Grand Royal i Narvik okkupert av tyskerne. Hotellet har nå laget filmer om det som skjedde på hotellet under krigen. Resepsjonist ved hotellet Ina Emilie Framvik (33) spiller hovedrollen, som bestyrer Petra Gledich. – Det har vært veldig interessant å lære om historien, sier Framvik. Hun har aldri stått på en scene eller pratet i en mikrofon før hun ble skuespiller for første gang gjennom dette filmprosjektet, skriver avisen Fremover.

  Quality Hotel Grand Royal i Narvik.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK