Revisor-trøbbel skaper problemer for samenes hus i hovedstaden

Samisk Hus i Oslo brukte over et år med å finne ny revisor. Nå truer Sametinget med å kreve tilbake penger foreningen har fått. Revisoren til foreningen fratrådte på grunn av stor usikkerhet med regnskapet.

Samefolkets dag i hovedstaden

Oslo kommune og Sametinget gir tilskudd til Foreningen Samisk Hus i Oslo. Bildet er fra feiringen av samefolkets dag i 2010 på Oslo rådhus.

Foto: Kenneth Hætta

Vibeke Larsen

Sametingsråd Vibeke Larsen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK
Birger Nymo

Birger Nymo er styreleder i Foreningen Samisk Hus i Oslo.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK
Jørgen Kosmo

Riksrevisor Jørgen Kosmo.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

– Når man ikke klarer å få stablet på plass et revisorgodkjent regnskap i løpet av et år, da har man ikke jobbet godt nok. Derfor mener jeg at man heller ikke tar rollen sin alvorlig nok, sier sametingsråd Vibeke Larsen til NRK.

Kan kreve penger tilbake

Kritikken fra Larsen rettes mot Foreningen Samisk Hus i Oslo. Foreningen mottar hvert år tilskudd via Sametingets budsjett. I 2010 var dette på 246.000 kr. I tillegg får foreningen også tilskudd fra Oslo kommune. Siste tilgjengelige regnskap viser at den totalt mottok 625.000 kr i 2009.

Selv om lederen i Samisk Hus, Birger Nymo, i slutten av juni i fjor lovte at revisorrapporten for 2009 skulle ettersendes, har Sametinget fortsatt ikke fått den. Fristen for å oppfylle kravet er nå satt til 31. januar.

– Vi gjør oppmerksom på at tildelt tilskudd for 2010 kan bli krevd tilbakebetalt hvis overnevnte krav ikke blir innfridd innen tidsfristen, skriver Sametnget.

Foreningen leier lokaler i Akersgata 34 midt i Oslo sentrum. Her møtes samer til ulike aktiviter. Ifølge årsberetningen er lørdagskaféen populær.

Revisoren sluttet

Helt siden etableringen av foreningen har statsautorisert revisor Helene Sundelin Johansen revidert regnskapet. I oktober 2009 fratrådte hun.

– Jeg vil tro at revisoren kanskje har hatt kapasitetsproblemer, og så har vi fått noen anmerkninger fra revisoren. Hva som har gjort at vedkommende har trukket seg, tør jeg ikke å svare på, sier Birger Nymo når NRK spør om årsaken til at revisoren sluttet.

Helene Sundelin Johansen bekrefter overfor NRK at hun har sluttet.

– Jeg har taushetsplikt, og kan ikke si noe ytterligere om det, sier hun.

NRK har imidlertid fått tilgang til et brev som revisoren skrev til Foreningen Samisk Hus i Oslo 29. oktober 2009.

«Da noen av de forhold jeg har tatt opp i dette brevet også er tatt opp i tidligere brev, vil jeg fratre som foreningens revisor.», skriver Sundelin Johansen.

– Revisoren har kommet med bemerkninger. Det er ikke noe å legge skjul på, og dette har nok vært en medvirkende årsak til at revisoren har trukket seg, sier Nymo.

Han legger til at styret har fulgt opp bemerkningene til revisoren.

– Vesentlige feil og lovbrudd

I brevet fra revisoren vises det til vesentlige feil i årsregnskapet. Blant annet heter det:

«Mangelfulle rutiner rundt behandlingen av kontanter og kommisjonssalg er av så vesentlig karakter og medfører så stor usikkerhet med regnskapet at jeg vil ta forbehold om dette i revisjonsberetningen. Det samme gjelder manglende avsetning for tap på fordringer.»

Videre skriver Helene Sundelin Johansen:

«Dersom revisor ved sine undersøkelser har funnet at det foreligger forhold som kan føre til ansvar for medlem av styret skal det gjøre merknad om dette i revisjonsberetningen. Manglende oppbevaring av skattetrekksmidler er et lovbrudd som kan medføre ansvar for ledelsen.»

Styrelederen førte regnskapet

Det er Birger Nymo som har ført regnskapet på vegne av Foreningen Samisk Hus i Oslo de siste årene. Nylig har styrelederen engasjert et eksternt regnskapsbyrå til dette arbeidet.

– Det er en uheldig situasjon at jeg som leder også har hatt regnskapet. Dette har jeg tatt opp med styret og sagt at jeg ikke kan være i en dobbelsituasjon, sier Nymo til NRK.

– Hva har vært problemet med dette?

– For det første er det jo svært arbeidskrevende. For det andre bør det ikke være sånn at en så stor andel av arbeidet skal falle på en person, svarer Nymo.

Han understreker at arbeidet i foreningen skjer på fritida, og han viser også til små bevilgninger fra Sametinget som ikke gir rom for ansettelse av en daglig leder. Derfor kan det by på store utfordringer med å oppfylle kravene på fritiden sin, mener lederen.

Jakten på ny revisor

Fra 29. oktober 2009 og fram til like før jul i 2010 har Foreningen Samisk Hus i Oslo vært uten revisor.

Ettersom den mottar mer enn 150.000 kr i tilskudd fra Sametinget, må regnskapet bekreftes av statsautorisert revisor.

– Vi har vært i kontakt med en del revisorfirmaer, og det har vært kapasitetsproblemer. De har ikke ønsket å ta på seg nye klienter. Men før jul fikk vi revisor og sendte regnskapene til ham. Revisjonsrapporten vil foreligge i løpet av morgendagen, forklarte styreleder Birger Nymo NRK tirsdag.

Sametingsråd Vibeke Larsen som selv har bakgrunn fra revisjon, mener det er påfallende at det har tatt mer enn et år å skaffe seg ny revisor.

– Det er imidlertid vanlig at revisorer snakker sammen når det er aktuelt med nye kunder, sier hun.

– Grundig gjennomgang

Foreningen Samisk Hus i Oslo har også søkt om 120.000 kr til gjennomføringen av Samenes nasjonaldag 6. februar. Behandlingen av denne søknaden er i stilt i bero inntil revisjonsrapporten foreligger, opplyser sametingsråd Larsen.

Hun varsler en grundig gjennomgang av regnskapet og rapporten fra den tidligere revisoren.

– Når det allerede foreligger en rapport som ikke er positiv, så er vi nødt til å følge opp punktene som påpekes. Vi forvalter offentlige penger, og har et ansvar i forhold til dette, sier Vibeke Larsen til NRK.

«Beskyttet» av riksrevisor Kosmo

Da Samisk Hus i Oslo ble etablert i 2004, lanserte organisasjonene egne «Høye beskyttere».

Ifølge årsberetningen er Jørgen Kosmo en av «beskytterne». Han er som kjent revisoren over alle revisorer i Norge - riksrevisor.

NRK lyktes ikke å få kommentar fra Kosmo om hva han synes om rollen som han har fått.

For ordens skyld: Riksrevisor Jørgen Kosmo har absolutt ingen befatning med driften av Samisk Hus. Tittelen «Høye beskytter» er gitt av foreningen som en hedersbetegnelse.

Samisk Hus´ høye beskyttere er også tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith og tidliger biskop Gunnar Stålseth.

Korte nyheter

 • Tilbyr reindrifta 168 millioner

  Regjeringen tilbyr reineiere i overkant av 168 millioner kroner. Forhandlingene starter onsdag neste uke.

  – Regjeringen vil videreføre vektleggingen av næringsretting og tilrettelegging for de som har reindrift som hovedvirksomhet. Statens forhandlingsutvalg foreslår derfor en økning av rammen for de direkte tilskuddene, skriver regjeringen.

  Loga sámegillii.

  Rein på kommunegrensa Bodø-Gildeskål.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK
 • Ráđđehus fállá 168 miljovnna boazodollui

  Norgga ráđđehus fállá boazodollui badjelaš 168 miljon ruvnnu. Ráđđádallamat boazodoalu ja stáhta gaskkas álget boahtte vahkus, gaskavahku.

  – Ráđđehus áiggošii ain deattuhit boazodoalu ealáhusláhkin ja dilálašvuođa láhčit daidda, geain boazodoallu lea váldodoaibman. Stáhta šiehtadallanlávdegoddi evttohage lasihit njuolggadoarjaga, čállá ráđđehus.

  Les på norsk.

  Reindrift Saltfjellet
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK