Reinøy reineiere i høyesterett

Reinøy reinbeitedistrikt sak mot Troms fylkeskommune v/regionvegkontoret behandles i høyesterett i dag. Det er satt av to og en halv dag til saken, og i dag er det siste dag saken behandles. Regionvegkontoret ønsker å bygge vei i reinbeitedistriktets kjerneområde, kalvingsområdet. Saken reiser et spørsmål om ekspropriasjonsvedtaket strider mot FNs sivile og politiske rettigheter(SP) artikkel 27. Artikkelen 27 beskytter etniske, religiøse eller språklige minoriteter, slik at de ikke skal nektes retten til å dyrke sin kultur.