Hopp til innhold

Reinkjøtt-konkursen: – Lukter ille

Bostyrer Per S. Johannessen mener det er foretatt tapping av penger i reinkjøttselskapet Boalvvir.

Advokat Per S. Johannessen

Advokat Per S. Johannessen er bostyrer i Boalvvir-konkursen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I skifteretten ved Indre Finnmark tingrett i dag redegjorde han for de foreløpige funnene. Konklusjonen var klar:

– Konkursen burde vært åpnet allerede for tre år siden, sa Johannessen.

På spørsmål fra NRK om han synes det «lukter» av det som har skjedd i Boalvvir-systemet, svarer Johannessen:

– Ja, det kan man vel trygt si.

– Og hva lukter det?

– Det er forhold som tyder på at det har vært foretatt en slags tapping av selskapets midler til formål som var selskapet uvedkommende. Men det er vanskelig å si til hva, sier han.

Åtte millioner til merkevare

Bobestyreren viser til et notat i Boalvvir hvor det framkommer at det er brukt åtte millioner kroner til byggingen av merkevaren «Davas».

– Hvordan åtte millioner kroner er brukt opp i løpet av kort tid, må undersøkes konkret hvordan dette har skjedd, sier advokat Per S. Johannessen.

Boalvvir lanserte merkevaren «Davas» 6. februar 2006. I en pressemelding som selskapet sendte ut, het det blant annet:

«Vi vil ta tilbake kontrollen over hele verdikjeden - fra vidde til bord. I over ett år har vi planlagt vårt eget merkevare, Davas, for reinsdyrkjøtt, sier daglig leder Johan Johansen Eira.»

– Jeg har ingen kommentar nå, sier Johan Johansen Eira til NRK.

Han ønsker å sette seg inn i innstillingen fra bostyrer først.

– Det er først nå jeg hører om dette, sier Eira.

Konkurskarantene

Bostyrer Per S. Johannessen mener det er grunnlag for konkurskarantene. I skifteretten i dag innstilte han at samtlige styremedlemmer som satt i Boalvvir-styret 28. juni 2007, ilegges konkurskarantene.

– Under generalforsamlingen 2007 måtte det ha framstått som helt klart at løpet var kjørt for selskapet. På den tiden var ikke forutsetningene for drift lenger til stede. Da plikter et styre å begjære oppbud. At dette ikke skjedde har medført store negative konsekvenser for boet og for kreditorfelleskapet, sier Johannessen til NRK.

Han mener det er et stort generelt problem at plikten til å begjære oppbud når tidspunktet er riktig, ikke oppfylles.

– Man lar tingene flyte videre, og så melder styremedlemmer fratredelse. Dette er en slags form for ansvarsvegring og ansvarspulverisering som det er viktig å slå ned på. Å fratre er et slags forsøk på å unndra seg ansvaret for en virksomhet man har kjørt i senk, sier bostyreren.

Var ikke i styret

Are Figved som var styremedlem i Boalvvir, sier til NRK at han ga beskjed til styret om at han trekker seg.

Det gjorde jeg før i god tid før generalforsamlingen, og et nytt styremedlem ble valgt inn for meg. Derfor stiller jeg meg uforstående til innstillingen fra bostyrer, sier han.

Sorenskriver Finn Arne Selfors sier innstillingen om konkurskarantene tas til behandling.

Ingen dokumentasjon

Bostyrer Per S. Johannessen skal i slutten av oktober gjennomgå Boalvvir-saken sammen med Økokrim. Da vil flere dokumenter undersøkes.

Han er imidlertid klar på at det finnes en hel del udokumenterte utbetalinger.

– Allerede på generalforsamlingen 28. juni 2007 var det klart at det var foretatt en rekke utbetalinger til andre selskap uten noen helst form for dokumentasjon, og antakelig utbetalinger som ikke burde vært foretatt. Og det er foretatt utbetalinger til andre personer uten dokumentasjon for at det forelå et krav, sier han til NRK.

– Hermansen en idealist

Robert Hermansen var styreleder i Boalvvir fra 2004 til 2008. Også han bør ilegges konkurskarantene, mener Per S. Johannessen. Han nedtoner imidlertid hans rolle.

– Mitt inntrykk av Hermansens rolle er at han har vært en idealist, og har selv lidt store personlige tap. Men det er jo likevel slik at den samme loven gjelder for idealister som for andre som kanskje har gjort seg skyldig i mer kritikkverdige forhold, sier Johannessen.

Bobestyreren har ingen holdepunkter til å anta at Hermansen har hatt personlig vinning av å sitte i styret.

– Jeg vil heller si; tvertimot, sier Per S. Johannessen til NRK.

Robert Hermansens advokat, Christian B. Hjort, ønsker ikke å kommentere innstillingen fra bobestyreren.

– Jeg er i retten i dag, og har dermed ikke hatt anledning til å sette meg inn i forholdet, sier han til NRK.

I skifteretten opplyste bostyreren at han ikke har vurdert eventuelle straffbare forhold ettersom politiet etterforsker saken.

Økokrim har siktet Robert Hermansen for grov økonomisk utroskap i forbindelse med Store Norske-saken.

Korte nyheter

 • Alfheim spábbačiekčanšillju oažžu sámi nama

  Romssa spábbačiekčanšillju Afheim stadion rievdada namman Romssa Arena. – Sii háliidit sámegiela čalmmustahttit. Historjjálaš dáhpáhus go lea vuosttas geardi go spábbačiekčanšillju namma rievdaduvvo sámi namman, dadjá Romssa valáštallanlihttu beaivválaš jođiheaddji Øyvind Alapnes.

  Ruhtadili geažil searvi mearridii vuovdit spábbačiekčanšillju nama. – Mannán gease mii mearrideimmet vuovdit nama. Mii barggaimet guvttiin málliin. Nuppi málles lei sáhka vuovdit nama gávpeaktevrii. Nuppis gis vuovdit beaktilis ja suvdilis áigumušaide, dadjá Alapnes.

  Energiijakonsearna Troms kraft lea dál oastán nama vuoigatvuođaid viđa jahkái 12.5 miljon ruvdnui.

  Ii galgga dušše sámi namma spábbačiekčanšiljus. Valáštallansearvi fállagoahtá maiddái sámi biebmu ja sámegiella gullo maiddái dárogiela lassin čiekčamiid áigge.

 • Háliidit rievdadit lága vai ii leat nu álki "váldit" eatnamiid

  Fovsen-ášši oktavuođas lea alla konfliktadássi. Ja dál evttohuvvoge, ahte lága galggašii rievdadit vai garvit dákkárii dáhpáhuvvamis šat.

  Bieggafámu ja boazodoalu gaskasaš sierraoaivilvuođat Fovsenis vuođđuduvvet 1959 bággolonistanláhkii. Dát láhka addá vuoigatvuođa váldit ja geavahit eatnamiid maid earát eaiggáduššet, namalassii bággolotnut eatnamiid.

  – Dien áigge ii lean Norggas makkárge olmmošvuoigatvuođaláhka fámus, eaige lean mearridan čuovvut riikkaidgaskasaš olmmošvuoigatvuođasoahpamušaidge, dadjá UiT riektedieđaprofessor Øyvind Ravna. Son jođiha láhkalávdegotti, mii evttoha rievdadit dán lága go oaivvildit ahte dat ii heive dálá áigái.

  Dálá lága mielde sáhttá huksejeaddji geavahišgoahtit eatnamiid ovdalgo lea čielggas mo dat váikkuha daidda geaidda dat guoská.

  – Fovsen-duopmu lea čájehan ahte dát ii leat dušše unohas ja divrras stáhtii, muhto maiddái čuohcá Norgga beaggimii riektestáhtan, dadjá Ravna.

  Sámediggi lea árvvoštallan láhkarievdadusa evttohusa, ja dál loahpalaččat árvvoštallet dan ovttasráđiid Eana- ja biebmodepartemeanttain, ráđđehusain ja Stuorradikkiin.

 • Jávkadan getkkiid Finnmárkkus

  Stáhta luonddubearráigeahčču lea jávkadan guokte geatkki ja ovtta čivgageatkki Galmmat guovllus Anárjoga álbmotmeahcis.
  Dan dahket maŋŋá go Kárášjoga máttabeale orohagat leat olu massán bohccuid geatkái. Diimmá cuoŋománu rájes lea geatki speadjan oktiibuot 86 sávzza ja bohcco Romssas ja Finnmárkkus.

  Spor av jerv på Finnmarksvidda
  Foto: Per John Anti