Gruve-utbygging ikke uten kamp

– De skal ikke få starte med gruver i Nasa uten kamp, sier reindriftsledere som maner til kamp mot gruve i viktig reinbeiteland.

Reineiere fortviler over at deres næring ikke blir nok verdsatt.

Reineiere fortviler over at deres næring ikke blir nok verdsatt.

Foto: Sander Andersen / NRK

Uttalelsen ovenfor kommer fra lederne i de reinbeitedistriktene som benytter området mest der det norske konsernet Elkem har fått regjeringens velsignelse til uttak av kvarts.

Området det er snakk om ligger innenfor Saltfjellet reinbeitedistrikt i Nordland – på norsk side. Men også svenske reineiere benytter seg av dette området.

Har fått ja til å starte omstridt gruvedrift

Fortviler

Elkem har fått regjeringens velsignelse på regulering av et fem kvadratkilometer stort område der det anlegges to gruver, vei inn til området fra E6 på Saltfjellet, knuse- og sorteringsanlegg, samt gråsteinfyllinger. Uttaket er stipulert til 150.000 tonn kvarts årlig. Produksjonen vil for det meste foregå fra mars til november.

Per Thomas Kuhmunen er lei av å kjempe for sin næring. Men han gir seg ikke.

Per Thomas Kuhmunen er lei av å kjempe for sin næring. Men han gir seg ikke.

Foto: Sander Andersen / NRK

Leder i Saltfjellet reinbeitedistrikt, Per Thomas Kuhmunen, fortviler over det som ser ut for å være atter et overgrep mot en næring og en kultur som stiller svakt.

For samene både på Saltfjellet og på svensk side betyr det at et stort og viktig område legges brakk.

– Dette er både flyttvei og viktig beiteland. Det er en veldig viktig del av årssyklusen å beholde dette området som det er i dag, både for oss og de svenske reineierne. Det ligger nært mot jernbanen, og det er jo her distriktet vårt er på det smaleste, og den eneste måten å komme mot sør-østlige deler av distriktet vårt mot Virivassdal.

– Dette er både beiteareal, men også et oppsamlingsområde. Et genuint område som har alle årstidsbeiter.

Ikke beroliget

Elkem Salten har fått tillatelse til å vinne ut kvartsen på Nasafjellet. NRK har ikke lyktes å få tak i verksdirektør Olav Holta, men til Saltenposten sier han at de vil bidra til å få den dialogen som regjeringen ønsker mellom dem og reinbeitedistriktene. Holta mener at Elkem vil gjøre det de kan for å få tiltak på plass som kan redusere effekten på miljø og næringer som reindrift.

Men dette beroliger ikke reineierne i området. Også svenske reineiere, som benytter dette området er bekymret.

Leder i Svaipa sameby i Sverige Ingemar Israelsson har vanskeligheter med å se at utbygger skal stoppe driften der over lengre tid mens reinen deres er i området.

Ingemar Israelsson, leder i Svaipa sameby

Ingemar Israelsson, leder i Svaipa sameby

Foto: Privat

– Jeg tviler på at et så stort selskap stopper i lengre perioder. Så dette får nok store konsekvenser for oss som bruker dette mest på sommerhalvåret. Svaipa har jo dette som den siste utposten vestover som er Nasafjell. Og Nasa er et naturlig oppsamlingsfjell når svensk rein trekker vestover. Ikke langt fra denne planlagte gruven har vi jo også et kavlmerkingsanlegg. Da benytter vi hele fjellet der.

Veier for lite

Sammen med de andre berørt samebyene på svensk side, og reinbeitedistriktene på norsk side, er Israelsson klar til kamp.

– Vi har så langt ikke noen fastspikret strategi på hvordan vi skal hindre dette. Vi vet ikke hvordan vi skal unnvike dette.

–Når man ser slike tunge virksomheter som vil etablere seg, virker det som om reindrifta veier for lite.

Åpner for omstridt gruvedrift

Fylkesmannen i Nordland, som administrerer reindrifta, har kommet med innsigelser når det gjelder gruveetableringen der. Fylkesmannen skriver også i sin innsigelse at de er redd for at om svenske reineiere mister dette viktige konvensjonsområdet, er de redd for at Norge må finne nye beiteområder. Og dette vil igjen virke inn på Saltfjellet reinbeitedistrikt, og andre reinbeitedistrikter i nærheten.

Sliten, men vil kjempe

Selv om dette kan gi 30 arbeidsplasser i 30 år, så mener Per Thomas Kuhmunen at reinnæringa gir like mange arbeidsplasser, dog over et atskillig lengre tidsperspektiv.

Kuhmunen er trett og lei av hele tiden å kjempe for deres rettigheter og reinens ve og vel.

– Vi må hele tiden kjempe for rettighetene til våre beitemarker, flyttveier, trekkleier og samlingsplasser. Klart man blir trett. Vi kan ikke bare tenke på dyrene. Det er hele tiden en kamp. Det er jo ikke artig. Man blir jo på en måte deprimert når man får slikt på bordet. Men vi skal nok ta opp kampen.