Hopp til innhold

Reineier: – Det er ikke for sent, det er fortsatt mulig å stoppe

Klar tale fra demonstrantene mot planene for vindkraftverk i Trøndelag. En av de var reineier Maajja-Krihke Bransfjell som kjemper for fremtiden sin.

Maja Krihke Bransfjell holder apell

FORSVARE: Maajja-Krihke var blant dem som holdt appell under demonstrasjonen mot TrønderEnergi i Trondheim. Etter appellen joiket hun «Stokkfjellet» som er et område utsatt for vindkraftverk.

Foto: Morten Andersen / NRK

Det dårlige været satte ikke en stopper for demonstrantene som i dag møtte opp for å demonstrere mot de planlagte vindkraftverkene i Trøndelag.

– Det er ikke for sent, det er fortsatt mulig å stoppe anleggsarbeidet.

Det sa den unge reindriftssamen Maajja-Krihke Bransfjell under sin appell under dagens demonstrasjon mot TrønderEnergi, som vil sette opp vindturbiner.

TrønderEnergi tok ingen sjanser og hadde bevoktet inngangen til lokalet.

Vindmøllemotstandere på demostrasjon

MOTSTAND: Demostrantene var klare til å ta imot dem som skulle delta på generalforsamlingen for TrønderEnergi.

Foto: Morten Andersen / NRK

Kjemper for fremtiden sin

Maajja-Krihke Bransfjell hører til reinbeitedistriktet Gåebrien Sijte. I dag møtte hun opp for å forsvare Stokkfjellet mot planene om vindkraftverk i området. Bransfjell forteller at Stokkfjellet er et viktig kalvingsområde som er sterkt utsatt.

– Denne saken betyr veldig mye for meg. Jeg har lyst til å drive med reinsdyr. For min generasjon og fremtidige generasjoner er det viktig å få bevare de områdene vi har.

Reinkalv og simler

AVSKY: Bransfjell forklarer at reinsdyra kommer til å avsky og unngå områder der det bygges vindmøller. Samtidig som veier og stress kommer til å påvirke dyra.

Foto: NINA

Bransfjell ber TrønderEnergi lytte på folket.

– Jeg håper at demostrasjonen kan sette et inntrykk, at dem tenker seg om. Jeg blir bekymret om dem ikke gjør det. For denne saken betyr veldig mye, for veldig mange. Om de velger å ignorere og overkjøre går de jo i mot det folket ønsker.

– Noen har sovet i timen

Styreleder for TrønderEnergi Per Kristian Skjærvik forklarer at de planene som er blitt vedtatt og investert i, vil bli gjennomført. Men at de skulle vært litt grundigere i starten.

Per Kristian Skjærvik

Styreleder i TrønderEnergi Per Kristian Skjærvik.

Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

–Vi skulle nok ha vært grundigere i starten og det er kanskje noen som har sovet i timen. Men når vi har kommet så langt så er vi nødt til å gjennomføre det som vi har fått konsesjon til av statlig myndigheter.

Mens flere av deltakerne på generalforsamlingen unngikk demonstrantene og gikk inn bakdøren, gikk styrelederen Per Kristian Skjærvik inn hovedinngangen og fikk med seg av demonstrasjonen.

Oppføring av vindmøller i Haraheia, Roan

VINDMØLLER: I dag mens demonstrasjonen i Trondheim pågikk kunne TrønderEnergi sette i gang arbeidet med utbyggingen av vindkraftverk på Frøya.

Foto: Ole Martin Wold / Fosen Vind

– Det virket veldig stille og rolig, det var noen som henvendte seg til meg. Men dem sang litt og det er bra folk fikk lov til å uttrykke sine meninger. Folk skal jo få lov til å være imot vindmøller.

Korte nyheter

 • Vil bygge ny flyplass i Kautokeino

  NSRs sametingsgruppe ber sametingsrådet om behovet å etablere fylplass i Kautokeino.

  Våren 2024 legger regjeringen frem nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036.

  Reperesentant Maren Benedicte Nystad Storslett, forteller at Kautokeino har siden 50-tallet arbeidet med å åpne flyplassen i kommunen. Det er allerede ferdig anlagt flystripe på 1.100x 30 meter på grusdekket rullebane. Skriver Sagat

  Maren Benedicte Nystad Storslett
  Foto: Malene Gaino Buljo / NRK
 • Foxtrot-fierpmádat lea registrerejuvvon guđa politiijaguovllus Norggas

  Kripos duođaštii dán vahkku ahte Foxtrot-fierpmádat doaibmá Norggas.

  – Mii leat dán rádjai registreren doaimmaid olbmuin geain lea gullevašvuohta Foxtrot-fierpmádahkii guđa politiijaguovllus, dadjá Kripos-hoavda Kristin Kvigne.

  Son čatná ášši gos guokte olbmo jávke Tråantes njukčamánus ja narkotihkkaášši Romssas diibmá juovlamánus, Foxtrot-fierpmádaga doaimmaide Norggas.

  – Norggas lea dilli sullii seammalágan go Ruoŧas, gos mis leat duogášolbmot geat ásset olgoriikkas ja geat buori muddui stivrejit organiserejuvvon vearredaguid doppe. Duogášolbmot Ruoŧas stivrejit Tyrkias ja duogášolbmot Norggas fas Marokkos, dadjá Kvigne.

  Vearredahkkin lea duppal riikkavulošvuohta ja danin ii sáhte Norgga politiijat sin váldit gitta, vaikko vel sii leatge ohccojuvvon riikkaidgaskasaččat, lohká son.

  Politiijat deattuhit ahte ii leat seammá dilli gal Norggas go Ruoŧas.

  Loga olles ášši dárogilli.

  Kristin Kvigne, Kripos-sjef
  Foto: Daphne Steketee / NRK
 • Ny lov gir ikke-samiske elever rett til opplæring i samisk

  1. august 2024 trer den nye opplæringsloven i kraft, men mye av innholdet i dagens opplæringslov videreføres, melder Utdanningsdirektoratet.

  I oversikt over de viktigste endringene og de som gjelder skriftspråk og språkrettigheter framkommer det at:

  Retten til opplæring i og på samisk videreføres. Men i ny lov får ikke-samiske elever som har hatt opplæring i eller på samisk i grunnskolen rett til opplæring i samisk i videregående skole.

  Det er også tatt inn i loven at en del av opplæringen i samisk skal tilbys i et samiskspråklig miljø dersom det er nødvendig for at opplæringen skal være pedagogisk forsvarlig.

  Elever med kvensk/norskfinsk bakgrunn som går på skole i Troms og Finnmark fylke får rett til opplæring i kvensk eller finsk i grunnskolen uavhengig av hvor mange elever per kommune eller skole som ønsker slik opplæring.

  Målet med den nye opplæringsloven er at ny lov skal være mer oppdatert, mer tilgjengelig, mer forståelig og mer tilpasset dagens samfunn og hverdagen i den norske opplæringssektoren.

  Det er også et mål å kunne bruke regelverket som styringsvirkemiddel når det er nødvendig og hensiktsmessig, opplyser Utdanningsdirektoratet.

  Ankarede-2023
  Foto: Inga Maret Solberg / NRK