NRL om masseslakt: – Godt at de innser alvoret

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) er fornøyd med at villreinstammen på Nordfjella ventelig skal slaktes ned. Dette gjøres for å unngå flere tilfeller av dødelig dyresykdom.

Villrein på Nordfjella

VILLREINSTAMME SKAL SLAKTES: Det har gått et år siden det første tilfellet av CWD ble oppdaget i Nordfjella. Ytterligere spredning av sykdommen kan ramme reindrifta hardt.

Foto: Petter Braaten / Statens naturoppsyn

– Vi er svært tilfreds med at Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) har tatt oss på alvor, og kommet oss i møte på de krav vi har stilt, sier leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Ellinor Marita Jåma.

Torsdag ble det kjent at Dale har bedt Mattilsynet om å gjøre seg klar for den største masseslakten i Norge.

Den dødelige prionsykdommen skrantesyke (Chronic Wasting Disease (CWD)) ble i 2016 påvist på tre villrein i Nordfjella, et område som ligger i fjellheimen mellom fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Viktig tiltak

Ellinor Marita Jåma

NRL-leder Ellinor Marita Jåma er litt mindre bekymret for reindriftas framtid, etter landbruksministerens tiltak for å unngå spredning av skrantesyke.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

NRL-lederen møtte Dale, sammen med forskere og Mattilsynet i forrige uke.

Beskjeden til myndighetene var klar: Hele villreinstammen i Nordfjella, som teller omlag 2000 dyr, må slaktes.

– Selv om vi ikke har noen garanti for at sykdommen ikke har spredt seg videre, vil vi med dette tiltaket iallfall ha tatt ansvar for at den stammen som er smittet, ikke sprer dette videre. Dette er et viktig tiltak for å hindre videre smitte, sier Jåma.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, gjort en risikovurdering av situasjonen i forhold til CWD -smitten. De går inn for at flere tusen villrein i Nordfjella skytes, og at området legges brakk i fem år.

Åpner for snarlig nedslakting

Jon Georg Dale, Norges landbruks- og matminister

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) har fått klare råd fra fagfolk om at en hel villreinstamme må utryddes.

Foto: Jannicke Farstad / NRK

Etter at departementet har gitt klarsignal til masseslakt, har de berørte kommunene også begynt med sine forberedelser til hvordan dette tiltaket skal gjennomføres.

Resultatet av risikovurderingen gir grunn til å handle raskt, mener Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

– Dersom det er nødvendig å gå så drastisk til verks som de (VKM, red.anm) foreslår, må vi jobbe parallelt, slik at det kan gå raskt dersom det er nødvendig, sier Dale til NRK.

– Bekymret og frustrert

Reindriftas fremste talsperson i Norge mener at denne avgjørelsen ikke kommer en dag for tidlig.

– NRL har vært svært bekymret og frustrert over at det har gått et år siden det første tilfellet av CWD ble oppdaget i Nordfjella, uten at myndighetene har hatt en klar strategi for hvordan situasjonen skal håndteres, sier Jåma.

Bekymring for videre smitte av skrantesyke ble også tatt opp under reindriftsforhandlingene. Møtet med departementet sist uke kom i stand i kjølvannet av samtalene under forhandlingene.

– Nasjonal krise

Jåma håper at regjeringen samtidig også fortsetter å forberede ytterligere tiltak.

– All kunnskap om sykdommen tilsier at situasjonen vil eskalere, og at nye områder vil bli smittet dersom ikke tiltak iverksettes umiddelbart. Spreding av skrantesyke vil få dramatiske følger for reindriftsnæringen, sier hun.

Langt flere enn de som lever av reindrift har grunn til å være bekymret, mener hun.

– En situasjon med spredning av sykdommen vil også gi uante følger for fremtidig jakt på hjortevilt og øvrige beitenæringer. På sikt vil antakelig hele landet og hele Fennoskandinavia rammes. Etter vår mening er dette en nasjonal krise.