Reindrifta jubler over avslag til Rieppi vindkraftverk

NVE har avslått Troms Kraft Produksjon AS sin søknad om konsesjon for Rieppi vindkraftverk i Storfjord kommune i Troms. Reindrifta jubler.

Karen Inger Marit Baal

Karen Inger Marit Baal i Helligskogen reinbeitedistrikt

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

– En fantastisk dag, dette er en seier spesielt for oss unge i distriktet. Fremtiden er blitt lysere. Nå ser man at det lønnes å stå for sine valg,og gjøre de rette tingan til rett tid, sier Karen Inger Marit Baal i Helligskogen reinbeitedistrikt.

Har vektlagt hensynet til reindrifta

Rieppi vindkraftverk er etter NVEs vurdering et middels godt vindkraftprosjekt med tanke på økonomi og produksjon. Når miljøvirkninger i vid forstand tas med i vurderingen er vindkraftverket etter NVEs vurdering ikke et samfunnsmessig rasjonelt prosjekt.

Ulempene ved realisering av vindkraftverket overstiger etter NVEs vurdering fordelene ved tiltaket. Vindkraftverket vil berøre et kjerneområde for Helligskogen reinbeitedistrikt, som er et distrikt med mange eksisterende og planlagte inngrep.

Det er knyttet usikkerhet til hvordan reindrift påvirkes av vindkraftverk, men området i og rundt Skibotndalen er etter NVEs vurdering så viktig at hensynet til reindrift bør vektlegges ut fra et føre var-prinsipp. I tillegg er virkninger for landskap, friluftsliv, reiseliv og fugl vektlagt.

– Nå får vi sikkert høre at reindrifta har ødelagt for prosjektet, men heldigvis har vi ikke vært alene om motsigelsene mot prosjektet. Mange bygdefolk har også sagt at dette ikke burde gjennomføres.

– Seier for hele reindrifta

NVE har også lagt vekt på at Storfjord kommune er positive til prosjektet, men konstaterer samtidig at Fylkesmannen i Troms og Sametinget har fremmet innsigelse til søknaden.

– Hva slags konsekvenser hadde det fått for dere om vindmølleparken hadde kommet?

– Det tør jeg ikke tenke på, har jeg lagt de tankene bak meg nå, sier Baal. Distriktet har hatt dette hengende over seg i flere år.

– Det var så godt å få dette vedtaket. Jeg kunne nesten ikke tro det når advokaten vår ringte til meg og fortalte dette i sted.

Baal synes dette er en seier ikke bare for dem, men for hele reindrifta.

– Det er bra for alle andre distrikter også som har inngrep i sine områder, at man har begynt å ta reindrifta til følge.

Vindmølle på Titran i Frøya kommune

Ulempene ved realisering av Rieppi vindkraftverk overstiger etter NVEs vurdering fordelene ved tiltaket. (illustrasjonsbilde)

Foto: Linda Bjørgan / NRK