Hopp til innhold

Staten punger ut til rike reineiere

En reineier som slakter og selger for 400.000 kroner, får 100.000 kroner i gave av staten. Ordningen er en gullgruve for reineiere som slakter mye.

Reinflokk i Finnmark
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Planen til staten var imidlertid det motsatte:

Tilskuddsordningene skulle friste reineiere i områder hvor reintallet er for høyt, til å slakte mer. Det har ikke slått til.

Landbruksdepartementet og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) har blitt enige om fem ulike ordninger for å stimulere til økt slakting.

Her er reineierne i Finnmark som mottar mest i tilskudd.

Reintallet øker

En oversikt som NRK Sámi Radio har laget med bakgrunn i tall fra Reindriftsforvaltningen, viser at bare 17 prosent av driftsenhetene i Vest Finnmark får mer enn 100.000 kr i tilskudd. Samtidig viser foreløpige tall at reintallet øker i Vest Finnmark.

Nils Mathisen Gaup

Nils Mathisen Gaup fra Masi i Kautokeino.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Myndighetene har bestemt at reintallet skal være 64.300, mens foreløpige tall viser at det er omlag 94.000 rein i vestfylket.

Nils Mathisen Gaup er en av de få som slakter mye i Vest Finnmark. De siste årene er hele årsproduksjonen sendt til slakteriet.

- Jeg skjønner ikke hvorfor min kolleger ikke slakter mer. Dette gir både bedre dyr og bedre økonomi, sier han.

I Vest Finnmark er det totalt 217 driftsenheter. Av disse mottar 172 tilskudd gjennom reindriftsavtalen. Bare 30 av disse eller 17 prosent, utnytter tilskuddsordningene på en måte som gir dem god uttelling.

Lite salg

Omsetningen eller salg av kjøtt i enkelte distrikter i vest, er helt ned i 53.000 kr i gjennomsnitt pr. driftssenhet. Gjennomsnittsomsetningen er 135.584 kr pr. driftsenhet i Vest Finnmark.

Landbruksdepartementet og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) er blitt enige om å stimulere næringen til størst mulig slakteuttak og verdiskaping blant annet for å få ned reintallet.

Tiltakene har virket dårlig legger man reintallsøkningen og omsetningen til grunn.

Gullgruve

I Øst Finnmark og spesielt i distriktene hvor reintallet er godt tilpasset, får reineierne svært gode gevinster av tilskuddsordningen.

Av 181 driftsenheter, mottar 141 tilskudd og av disse får 38 prosent mer enn 100.000 kr i tilskudd.

Minst omsetning for et distrikt i øst er 120.248 kr pr. driftsenhet. Gjennomsnittet for hele Øst Finnmark er 235.955 kr i omsetning pr. driftsenhet.

I Øst Finnmark får fire reineiere mer enn 300.000 kr i tilskudd. 13 utøvere har en omsetning som utløser maksimal produksjonspremie. Disse slakter og omsetter for 400.000 kr og dette gir altså 100.000 kr i statlig premie.

Korte nyheter

 • Ohcalan veahki sámevaši vuostá

  Sámediggeráđis Runar Myrnes Baltos lei ikte čoahkkin kultuvra- ja dásseárvoministtarin Anette Trettebergstuen. Fáddá čoahkkimis lei sámi vašši ja cielaheapmi mii lea čuožžilan maŋŋel Fovsen-miellačájeheami Oslos muitala Runar Myrnes Balto:

 • – Jus ierit rahtes vuojá, de vuojá juovvaj, várráj jali nuorráj

  Jus åro Nordlándan, Finnmárkon jali Vestlándan de la stuoráp máhttelisvuohta trafihkan vahágahttet jali jábmet. Dav vuoset ådå rappårttå majt duola degu Stáhta rahtedåjmadak la tjállám. Adnet ienep gasskojuogadimijt ja vuolep vuodjemfárta stádajn, nav vaj dat dahká la binnep máhttelisvuohta jåhtulagán vahágahttet jali jábmet Oslon, Rogalándan ja Trøndelágan.

  – La alármma midjij gå rappårttå nav javllá, javllá fylkkaoajvve Vestlándan Jon Askeland guovdásjbelludagás.

  Guovllojådediddje Jasska Trafihkan Nordlándan Kari Vassbotn javllá moadda rahtijs la ájggá biggidum​, nav vaj ij la udnásj jåhtulagáj hiebadum.

  – Dat dahká rahte li giettse. Ælla saje rahtebielijn, dav majt gåhttjop «tilgivende sideterreng», stuora åsijs mijá rahtijs. Nav jus ierit rahtes vuojá, de vuojá juovvaj, várráj jali nuorráj. Dát dahká rahte li ienep várálattja, subtsas Vassbotn.

 • Eanetlohku vuosttilda ahte turbiinnat gaikojuvvojit

  44 proseanta 1000 olbmos vástidit ahte sii eai doarjjo Fovsen-ákšonisttiid gáibádusa gaikut bieggaturbiinnaid Fovsenis, čállá VG. Dát boahtá ovdan iskosis maid Respons analyse lea čađahan VG ovddas. 33 proseanta vástidedje ahte sii dorjot ákšonisttiid gáibádusa, ja 23 proseanta vástidedje ahte eai dieđe.

  NSR Nuorat jođiheaddji Elle Nystad dadjá VGii ahte son jáhka boađus livčče earálágan jus olmmošvuoigatvuođat livčče oassi gažaldagas.

  – Dát gažaldat lea bieggafámu birra. Livččiidet sáhttit jearrat ahte dorjot go ahte bieggaturbiinnaid gaikojuvvojit «danin go dat leat olmmošvuoigatvuođarihkkun». Livčče miellagiddevaš oaidnit livččiidet go oažžut eará vástádusaid de, dadjá Nystad.

  Fosen aksjonister på gulvet inne på OED.
  Foto: Rasmus Berg