Reindrift står sentralt i faktakrangel

Motstanderne mener gigantisk vindkraftutbygging skader reindrifta. Dette hevder utbyggeren er feil.

Harald Dirdal

LITEN INNVIRKNING PÅ REINDRIFT: Prosjektleder Harald Dirdal mener vindparken kommer til å ha liten effekt på reindrift i området.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Vindkraftselskapet Grenselandet AS mener motstanderne av Davvi vindpark kommer med en rekke faktafeil og underlige konklusjoner.

– Arealet innenfor selve planområdet har svært liten beiteverdi for tamrein.

Det skriver prosjektleder Harald Dirdal til Norges vassdrags og energidirektorat (NVE).

Dette er et tilsvar til Norges naturvernforbunds brev til NVE om å stoppe den planlagte utbyggingen i Finnmark.

Davvi vindkraftverk

I STRIDENS KJERNE: Dette høyfjellsområdet i Lebesby og Tana kommune i Finnmark har skapt heftig debatt mellom vindkraftutbygger og motstandere.

Foto: davvivindpark.no

– Beslaglegger viktig beiteland

Forbundet mener at vindparken vil beslaglegge viktig beiteland. Dette vil kunne sterkt forringe reindriftsinteressene.

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, ved flyplassen på Gardermoen.

FORRINGER REINDRIFT: Det mener Silje Ask Lundberg, leder i Norges Naturvernforbund.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Dermed får dette svært store negative konsekvenser for næringen, mener Naturvernforbundet.

Brevet er undertegnet av blant annet leder Silje Ask Lundberg.

– Utbyggingen vil være helt ødeleggende for reineiernes livsgrunnlag, argumenterer Lundberg.

Det samme mener de berørte reineierne i reinbeitedistrikt 13.

Dette sier styremedlem Nils-Mathis Gaup:

Nils Mathis Gaup

FORRINGER REINDRIFT: Det mer styremedlem Nils-Mathis Gaup i reinbeitedistrikt 13.

Foto: Frode Grønmo / NRK

– Hele utbyggingen, med linjer, veier og turbiner går tvers gjennom reinbeitedistriktet. Det vil dele distriktet i to. Store arealer går tapt.

– Dette er et så stort inngrep i reinbeiteområdet. Dette er i strid med internasjonale konvensjoner, skriver Naturvernforbundet i sitt brev.

Dette hevder naturvernforbundet:

  • Utbygging vil være svært negativt for reinbeiteressurser og trekk- og flyttleier.
  • Også høyfjellsområdet er viktig for reinen som tilfluktssted fra plagsomme insekter.
  • Reindrifta er allerede under sterkt press fra en rekke utbygginger. Den samlede belastningen er i ferd med å gjøre det umulig for den neste generasjonen å fortsette.

– Liten innvirkning på reindrift

Grenselandet AS valgte allerede i 2008 dette området til utbygging. Da viste kartene for bruk av arealene at det ikke er reindriftsaktivitet der.

Dette mener Dirdal er fakta i saken:

  • Det er ingen viktige flyttleier eller oppsamlingsområder innenfor eller nær inntil planområdet. Nærmeste flyttlei ligger ca. 5,5 km sørøst for planområdet.
  • Det er ikke parings-/brunstland innenfor eller nær inntil planområdet. Det klart viktigste området ligger lenger øst på Laksefjordvidda, ca. 20–25 km fra planområdet.
  • Det aktuelle kalvingslandet på Nordkinnhalvøya ligger ca. 50 km eller mer fra planområdet.
  • Det er ingen reindriftsanlegg innenfor eller nær inntil planområdet. Avstanden er så stor at det ikke er grunn til å forvente negativ påvirkning i disse områdene.

Reinen unngår vindkraftverk

En svensk studie viser at reinen unngår å beite på steder der vindkraftverk er på synshold.

Vindkraftverk gjør at reinen endrer valget av kalvingsplass.

Forskerne fra Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har gjennomført studiet ved å følge 50 rein fra Malå sameby med GPS-sendere.

Reinene ble fulgt i seks kalvingssesonger. To før byggingen av to små vindparker. To i byggeperioden. To når vindkraftverkene var i drift.

– Vår tolkning er at vindkraftverkene forstyrrer reinen, sier Anna Skarin, forsker ved SLU.