Rein-strid mellom Norge og Sverige

En årelang strid mellom Norge og Sverige pågår fortsatt. Reinen til de norske samene får ikke lov til å beite i Sverige. Samtidig tar svenske reindriftssamer i bruk nye områder på norsk side.

Ellinor Marita Jåma, Sylvi Listhaug og Eskil Erlandsson

I mars 2014 overrakte Ellinor Marita Jåma (t.v.) et arbeidsgruppen, forslaget til ny reinbeiteavtale til landbruksministrene Sylvi Listhaug og Eskil Erlandsson. Nå er det fortsatt brudd mellom landene.

Foto: NRK

Bildet over er fra mars 2014 da landbruksminister Sylvi Listhaug og den svenske landsbygdsministeren Eskil Erlandsson tok i mot forslaget til ny avtale som bruken av reinbeitene i grenseområdene mellom Norge og Sverige.

Det er en historisk dag, sa Ellinor Marita Jåma som ledet arbeidsgruppen som hadde fått i oppgave å lage forslaget.

Snart et år senere er det fortsatt «brudd» mellom landenes øverste reindriftsmyndigheter.

– Krevende situasjon

– Fra norsk side er man klar for å jobbe videre for å få ratifisert avtalen. Slik er det ikke på svensk side, skriver Reindriftssnytt som er Landbruksdirektoratets tidsskrift.

Avdelingsdirektør Marit Myklevold i Landbruks- og matdepartementet bekrefter dette overfor tidsskriftet.

– Fra norsk side er man innstilt på å gå videre i dette arbeidet slik at man får ratifisert konvensjonen så snart som mulig. Det er en krevende situasjon som vi jobber med å løse, men foreløpig har vi ikke fått avtalt nytt møte med den svenske landbygdsministeren, sier Myklevold.

Da forslaget til ny avtale ble presentert ledet Eskil Erlandsson det svenske departementet som har ansvaret for reindrifta. I den nye Socialdemokraternas regjering har Sven-Erik Bucht overtatt som landsbygdminister. Bucht er fra Haparanda i Nord-Sverige.

Utestengt fra beiter i Sverige

Situasjonen nå er at reinflokkene til reindriftssamene fra Troms, Nordland og Nord-Trøndelag ikke får lov til å krysse riksgrensen for å bruke beiter i Sverige om vinteren. Denne muligheten hadde de fram til mai i 2005 da en avtale fra 1972 sluttet å gjelde.

Dette fører til økt belastning på beiteområdene på norsk side.

– Det har vært en langvarig og sterk belastning av vinterbeitene innenfor de reinbeitedistriktene i Norge som er avhengig av vinterbeite i Sverige. Dette fører til slitasje på beitene som det kan ta lang tid å bygge opp. Det fører igjen til at behovet for å bruke vinterbeite i Sverige blir stadig mer prekær, sier fylkesmennene i en felles vurdering.

Følger 264 år gammel lov

Ettersom det i dag ikke eksisterer en beiteavtale – Norsk-svensk reinbeitekonvensjon – hevder reindriftssamene fra Sverige at man må følge en 264 år gammel traktat. «Lappekodisillen» fra 1751 handler blant annet om samenes rett til å drive med reindrift tvers av de nye riksgrensene som ble opprettet.

I praksis betyr dette at samene fra Sverige trekker over grensen til Troms hvor de har vår- og sommerbeiter. Mange steder har dette ført til konflikter med norske myndigheter.

– Tar i bruk nye områder

Fylkesmennene i de aktuelle områdene er bekymret for utviklingen, skriver Reindriftsnytt.

– I Troms har det skjedd endringer i de svenske samebyers bruk av områdene etter av konvensjonen opphørte i 2005. Enkelte grupperinger i samebyene har en utvidet bruk av konvensjonsområdene og driver bevisst posisjonering ved strategiske flyttinger til nye områder, mener fylkesmennene.

De hevder også at den norske forvaltningen av den grenseoverskridende reindriften etter reindriftsloven og reinbeiteloven ikke blir akseptert av de svenske samene.

– Dette påvirker driftsmønsteret i reindriften negativt i større deler av Troms, skriver fylkesmennene.