Hopp til innhold

Rasende sametingspolitiker

Jánoš Trosten sparer ikke på kruttet i en e-post til Sametinget. Han mener navngitte ansatte i administrasjonen burde fått "støvelspark i bakenden".

Jánoš Trotsen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han representerer enmannsgruppa Čielga Sámi Jietna/Klar Samisk Røst på Sametinget.

Innholdet i e-posten Trosten har sendt til de andre gruppene på Sametinget er "klar".

Her er e-posten i sin helhet:

"Burde fått støvelspark i bakenden"

sametinget driver med galematiasopplegg. nå synes jeg at hele møtelederskapet og denne adm.staben burde fått støvelspark i bakenden. dette er ren skjær jævelskap dere driver med og dere trakasserer gruppenes politiske bevegelighet og demokratioppfølging.

jeg har gjort opp mitt og formin del kan randi og roger sammen med møtelederskapet beholde midlene og feste sammen ut året med disse knappe midlene. skulle tro at da er dere fornøyde. dere driver med rett og slett jævelskap.

er mildt sagt forbannet og jeg akter ikke å drive tulle med disse tusseladdene som er statens forlengede arm for å ødelegge samisk demokrati.
janos

Jánoš Trosten

Bakgrunnen for utbruddet er et brev som Sametingets administrasjon sendte til de politiske gruppene. Det dreide seg om oppfølgingen av gruppenes regnskap for 2007.

Her er møtelederskapets vedtak som gjorde Trosten rasende:

Møtelederskapets vedtak

– Fastholder dette 100 prosent

– Jeg fastholder det jeg har skrevet 100 prosent. Ettersom Sametinget i utgangspunktet har gjort feil i forhold til blant annet skatteloven og kravene til regnskap, har vi fått stadig nye krav. Derfor mener jeg både møtelederskapet og administrasjonen trenger et spark, sier Jánoš Trosten til NRK Sámi Radio.

Han gjentar det han har skrevet i e-posten overfor NRK. Trosten angrer ikke på et eneste ord eller karakteristikk han har brukt.

– Jeg har lov til å komme med min mening. Administrasjonen har rett og slett opptrådt jævlig med enkeltrepresentantene. De kan godt derfor bare bruke pengene til julebord. Jeg har god samvittighet etter dette skrivet, sier han.

Trosten mener han med e-posten har bidratt til å rydde opp i saken om gruppenes regnskap.

Rune Sverre Fjellheim

Sametingsdirektør Rune Sverre Fjellheim har lest e-posten til representanten Trosten.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Upassende

Sametingsdirektør Rune Sverre Fjellheim sier til NRK at han kjenner til e-posten til Trosten og har også lest den.

– Det er greit å være uenig i sak, men alle kan tenke seg litt om når man begynner å gå etter enkeltansatte i administrasjonen. Vi er satt til å forvalte et regelverk som er vedtatt. Derfor er det upassende at folk som er satt til å gjøre en jobb, blir angrepet på denne måten, sier han til NRK.

Sametingets administrasjon har ennå ikke svart på e-posten Trosten skrev.

– Vi kommer til å svare. Jeg vil likevel allerede nå si at det er upassende å bruke slike formuleringer som her er brukt. Det er lov å tenke seg litt om, sier Fjellheim.

Fjellheim sier at det ikke vil få andre konsekvenser enn at Trosten opprfordres til dialog, men at dialogen bør foregå på et saklig grunnlag,

Korte nyheter

 • Almetjh sjuevnedstïjjeste vuelkieh

  Sjuevnedstïjje noerhtene aalkeme. Gellie almetjh daelie åarjese vuelkieh, juktie eah daarpesjh noerhtene abpe sjuevnedstïjjem årrodh.

  – Manne joekoen nahkeren sjïdtem jïh vaenie energijem åadtjoem. Negatijve sjïdtem jïh löövles aajmoem åadtjoem, Therese N. Andersen jeahta, gie Askeristie båata. Dïhte noerhtene vïjhte jaepieh orreme, jïh panihkedomtesh fïerhten jaepien åådtje gåessie sjuevnedstïjje aalka. Daan jaepien edtja åarjese vuelkedh.

  Siri Broch Johansen aaj seamma domtesh sjuevnedstïjjen bïjre åtna. – Jïs manne leam gåetesne abpe sjuevnedstïjjem, manne daelviedepresjovnem orrejaepievadtesinie åadtjoem, Johansen jeahta.

  – Mijjieh dovne tjoevkem jïh jemhkelem daarpesjibie jïs edtjebe hijven åeremebalansem utnedh, Ole-Marius Minde Johnsen jeahta, gie Mental Helsen åejvie.

  Gellie daaroeh sijjen energijem dessieh, jïh Johnsen jeahta medtie 800.000 almetjh daelviedepresjovnem åadtjoeh. Jïs maahtah åarjese vuelkedh, dellie dïhte joekoen hijven råajvarimmie. Jïs ih maehtieh, dellie tjoevketerapije, aktiviteete jïh sosijaale gaskese leah hijven råajvarimmieh. Lea aaj vihkeles ålkone årrodh gåessie lea tjuavkede, Johansen jeahta.

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.