Hopp til innhold

Finner to forskjellige konklusjoner i fiskerapport

Finnmarkseiendommens rapport om «5 km-regelen» er grundig, mener jussprofessor, som også sier at rapporten like gjerne kunne konkludert for som mot å innføre den omstridte regelen den gjennomgår.

Innlandsfiske i Finnmark

Finnmarkinger flest er glad i å fiske ørret og røye, men i dag har utenlandske turister med fiskekort like stor tilgang til de edle fiskeartene som lokalbefolkningen. Jussprofessor mener man ved hjelp av Finnmarkseiendommens egen rapport kan argumentere for å gjeninnføre en regel som regulerer hvor turistene kan fiske.

Foto: Ole Jakob Vorraa / Samfoto

– Først vil jeg si at det er en grundig og god rapport som drøfter denne problemstillingen fra mange sider, og det stilles opp argumenter både for og imot innføring av fem kilometers sonen, sier jussprofessor ved UiT Norges arktiske universitet Øyvind Ravna til NRK.

Han sikter til rapporten som Advokatfirmaet Hjort har utarbeidet for Finnmarkseiendommen (FeFo). Rapporten drøfter om det er mulig å gjeninnføre fem kilometers regelen, regelen som virket inntil Finnmarksloven trådte i kraft, en regel som forbød utlendinger å fiske fem kilometer utenfor hovedvei på innlandet i Finnmark.

– Mulig å konkludere begge veier


Rapporten konkluderer med:

«Vår hovedkonklusjon er følgelig at det er sannsynlig at innføringen av en femkilometerssone for personer som er bosatt i Norge vil være i strid med EØS-avtalen. Videre konkluderer vi med at selv om det skulle ses bort fra EØS-avtalens bestemmelser, gir ikke finnmarksloven hjemmel for å innføre en slik begrensning i den fiskeretten som etter samme lov skal være tilgjengelig for allmennheten etter § 25. Dersom ulike hensyn skulle tilsi andre begrensninger i fiskeretten enn i dag, må det følgelig benyttes andre virkemidler enn en femkilometerssone rette mot personer som er bosatt utenfor Norge.»

Ravna mener at rapporten like gjerne kunne konkludert annerledes.

– Slik jeg oppfatter rapporten, så er det ikke noe entydig argumentasjon for at lovreglene tilsier at femkilometerssonen ikke kan innføres. Derimot stiller rapporten opp momenter som trekker begge veier, og balanserer argumentasjonen. Når man velger å komme med en anbefaling til slutt, så er det etter en avveiing av de forskjellige kildene, og her ligger argumentene for og imot såpass tett opp til hverandre at det er mulig å konkludere begge veier.

ESA gikk igjennom Fjellova

EØS-reglene hindrer ifølge Hjort-rapporten gjeninnføringen av femkilometerssonen. Med begrunnelse i at det innenfor EØS skal være fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital. Det framgår imidlertid av rapporten at Samerettsutvalget II i NOU 2007: 13 drøftet dette og konkluderte motsatt.

På statsgrunn, eller statsallmenninger, har ikke utlendinger uten fast bosted i Norge det siste året, adgang til å fiske. Dette reguleres av Fjellova og Lakse- og innlandsfiskeloven.

ESA, som er Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) overvåkningsorgan, har på 2000-tallet undersøkt om kravet om bosted i Norge som vilkår for fiskerett i Fjellova og Lakse- og innlandsfiskeloven strider med tjenestereglene.

Overvåkningsorganet kritiserte lovene, men de kunne ikke finne at dette var i strid med tjenestereglene.

Utlendinger fikk ikke tilgang til fiske i statsallmenningene bl.a. med bakgrunn i at de ikke har noe kommersielt formål med kortsalget.

Innføring kan føre til avklaring

Jussprofessor Øyvind Ravna mener at dette kunne vært brukt som et argument også for å få innført «5 km-regelen» igjen.

– Finnmarkseiendommen har kanskje en noe mer forretningsmessig drift og målsetting enn statsallmenningene. Men det er jo mulig å endre noe på denne målsettingen, og jeg tror at for en stor del av Finnmarks befolkning ville det nettopp være ønskelig at man i større grad kanaliserte inntektene av kortsalg tilbake til de enkelte områdene hvor verdiene skapes. Kanskje innenfor bygdebruksområdenene som samerettsutvalget i sin tid tenkte å etablere, eventuelt direkte tilbake til forvaltningen av de vassdragene det her måtte være snakk om.

Det har ikke lyktes NRK å få kommentar fra Finnmarkseiendommens styreleder Harald Larssen. FeFo styret behandler saken under styremøtet 25. februar.

Uansett er spørsmålet åpent og den eneste måten å få dette avklart er å innføre femkilometerssonen. Etter det må det bli opp til de som ønsker å bestride lovligheten av den å bringe dette inn for domstolene, nasjonale og internasjonale, som endelig må ta stilling til om innføring strider med EØS-reglene eller ei.

Øyvind Ravna

Jussprofessor ved UiT Norges arktiske universitet Øyvind Ravna mener Hjort advokatenes rapport er grundig, og at den like gjerne kunne konkludert for å gjeninnføre femkilometerssonen.

Foto: Privat

Korte nyheter

 • Olmmošlohku lassána - maiddái amasgielagat

  Olmmošlohku Anáris lassána. – Okta buorre Anára gielddas lea ahte dohko fárrejit olles áiggi eambbo olbmot, daddjo gieldda buresveadjin plánas boahtte jahkái.

  Olmmošlogu lassáneapmi Anáris lea stuorát go eará guovlluin Lappis. Jahkemolsumis Anáris ásse 7048 olbmo, jagi ovdal gis 7008.

  Statisihkkaguovddáža mielde lassánit maid amasgielagat Anára gielddas, čállá Inarilainen áviisa.

  TURISME ENARE
 • Ohcet lobi báhčit albasa Ivggus

  Guovddášbelodaga sámediggejoavku gohčču Dálkkádat- ja birasdepartemeantta bargat váttivuođaiguin maid albbas dagaha Ittunjárggas.
  Dan čállá Fremtiden i Nord.

  Maŋimuš áiggiid lea albbas dahje albasat speadjan bohccuid ja sávzzaid Ittonjárggas. Maŋŋebárgga bođii diehtu Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjis ahte Ivgu sávzaguohtunguovlu ii oaččo báhčinlobi.

  – Sihke boazodoallu ja boanddat ribahit misiid, áldduid, lábbáid ja sávzzaid boraspiriide ja gillájit nie stuorrát. Go ealáhusat ohcet heahkkalobi jávkadit speaddji boraspiriid, de ádjána menddo guhká ovdal go vástiduvvo sidjiide. Ja go ožžot vástádusa, de eai doala vástádusat deaivása, dadjá Kirsten Inger Anti ávisii.

  Les på norsk

  En ung gaupe er avlivet etter at den ble funnet påkjørt og skadet i Tvedalen i Larvik kommune.
  Foto: Helena Rønning / NRK
 • Massán misiid - besset báhččit ovtta goaskima

  Stállonjárgga orohat Siellahis Romssas lea ožžon lobi báhčit ovtta goaskima. Siiddas lohket sáhttit duođaštit ahte goaskin lea váldán unnimusat 40 miesi.

  Badjealmmái John Mathis Oskal lohká goaskima leat stuorra giksin sidjiide juohke jagi, muhto dán jagi erenoamážit.

  – Dát lea váivi, dát dagaha ollu lassibarggu, dát lea elliid biinnideapmi.

  Son jáhká maid váttisin nagadit báhčit goaskima ná maŋŋit giđđat.

  Kongeørn
  Foto: Kjartan Trana/NRK