Hopp til innhold

Råate vijreme

Gaske Nøørjen ov-juvre moenehtse 6, sæjhta 26 råath båetijen daalvan vuetjedh.

Gaupe med unger

Råaten mænngele jih tjovkh.

Foto: Forsberg, Espen / SCANPIX

Dihte ov-juvre moenehtse 6, tjåanghkosne nænnoestamme edtjieh 26 råath daan båetijen daalvan vijredh. Daejstie råatijste edtjieh govhte mænngele kreekh vuetjedh. Naemhtie mænngele kreekide juakeme, akte Møre jih Romsdaelesne, gøøkte Åarjel-Trøøndelaagesne jih golme Noerhte -Trøøndelaagesne. Jis jienebh mænngele kreekh vuatjeme, dellie vijremem bøørkieh.

Staate jeahteme, Gaske- Nøørjesne edtja 12,5 råeten fuelhkieh jieledh. Daelie jienebh råaten fuelhkieh utnebe daan dajvesne, dihte ov-juvre moenehtsen åvtehke Bjørn Engen, Trønderavisese bievneme.

Jijnjh råath.

Daelie almetjh jijnh råath vuahteme jih vuajneme. Engen tuhtjie staate tjuara ov-juvre monehtsen uvtelassem nænnoestidh.

– Dah minngemes jaepieh, staate mijjien soejkesjem jarkoestamme, guktie vaenebe kreekh åadtjeme vuetjedh, Engene jeahta.

Daelie ov-juvre moenehtse 6, håhkesje staate edtja dam uvtelassem nænnoestidh guktie åadtjoeh daejtie råatijde vuetjedh. Dihte råaten vijreme aalka goevten 1.b. 2016- njoektjen minngemes beajjan.

.

Korte nyheter

 • Gjennomførte aksjon på Storgata i Tromsø

  Under lørdagsformiddagen gjenomførte projektet RomsaDál en aksjon mot samehets på gågata i Tromsø.

  De skriver på sin Facebook:
  «Vi har skrevet ned opplevelser samer i Tromsø har opplevd i gågata her i byen. Alle disse opplevelsene har skjedd iløpet av de siste 5 årene, noen av disse opplevelsene har til og med skjedd I ÅR, i 2022.»

  RomsaDál sier at de gjennomførte aksjonen for å opplyse folk om at samehets fortsatt sjer i Tromsøs gater. De meddeles også at de skal produsere en film i samenheng med akjsonen som blir publisert på mandag.

  romsadal gateaksjon
  Foto: RomsaDál / NRK
 • Sendes til obduksjon

  Politiet er i gang med etterforskningen av dødsfallet i Alta i går, hvor en kvinne i 20-årene ble funnet død. Nå håper politiet å få personen obdusert, og at dette vil gi nærmere svar på hva som var dødsårsaken.

  – Før vi får obduksjonsrapporten kan vi ikke gi noen opplysninger utover at saken er til etterforskning. Og at politiet fortsatt jobber med tekniske og taktiske undersøkelser. Det skriver leder for fellesstraffesaksinntak (FSI) hos politiet i Finnmark, Anette H. Sætrang, i en e-post til NRK.

 • Lea meannudan dieđihanášši

  Guovdageainnu dárkkistanlávdegoddi lea otne meannudan suohkandirektevra dieđihanášši, čállá Ávvir.

  Dárkkistanlávdegoddi čuovvulii čállingotti árvalusaid ja nu ávžžuha lávdegotti suohkanstivrra earret eará váidit vejolaš láhkarihkkumiid ja vuoruhit dárkilis guorahallama dieđihanáššis. Dárkkistanlávdegoddi lasihii vel ovtta čuoggá mas árvalit ahte suohkanstivra mearrida ahte suohkana ehtalaš njuolggadusat ođasmahttojuvvojit.

  Ášši duogáš lea dieđihanášši mas suohkandirektevra Kent Valio balaha ahte máŋga suohkanpolitihkkarat leat seaguhan rollaid ja geahččalan fidnet alcceseaset persovnnalaš buriid.

  Kautokeino kommune-skilt
  Foto: Johan Ánte Utsi / NRK