NRK Meny
Normal

Raasten raastah-åarjelsaemien kultuvrefeestivale

Åarjelsaemien kultuvrefeestivale- Raasten Rastah sjædta vihth daan tjaktjen Røørovsesne ,skiereden 25-28 .b. 2014.

Røros
Foto: Vaino Rensberg / NRK

Daan feestivalen åejvieulmie lea jih åerjelsaemide Nøørjen jih Sveerjen bieleste tjøøngkedh guktie edtjieh gaavnedidh jih lustestalledh. Daate feestivale saemide jih daate feestivale maahta aaj jeatjah almetjidie saemien kultuvrem vuesiehtidh.

Maanah jih noeride.

Daate feestivale edtja vihkeles gaavnesjimmie sijjie saemien maanah jih noeride årrodh. Maahtoedorjehtimmie jih kulltuvregaavnjesjimmie sijjie.

Diekie dellie Åaerjelsaemien teatere båata jih edtjieh vuesiehtimmiem "Ulven Ylva" vuesiehtidh.

Dihte joejkeles kaarre Jon Henrik Fjällgren, mij daam "Talang Sverige " daan jaepien vitni edtja joejkekonsertem utnedh, voestemes maanah jih noeride jih daan mænngan geerve almetjide.

Jon-Henrik Fjällgren

Joejkeles kaarre Jon Henrik Fjällgren.

Foto: Talang Sverige / TV3

Maahta vielie saernieh daan Raasten Rastah sæjroebielesne lohkedh.