Hopp til innhold

- Bør sponse samisk kultur

- Norske banker og forsikringsselskap bør betale for utgivelser av samisk litteratur og samisk musikk, mener sametingsrepresentant.

Guldal: -Sami kultuvra berre sponsejuvvot

NSR's sametingsrepressentant, Gunn-Britt Retter, mener at samisk kultur bør sponses.

Sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter
Foto: Kenneth Hætta, Sametingets pressebilde

Hun innrømmer at tidspunktet for å fremme dette forslaget kanskje ikke er den beste. Sametingets visepresident har nemlig fått mye kritikk når han lot Statoil sponse turen sin til Canada.

 - Balansegang

Sametingrepresentant Gunn-Britt Retter sier at det må en fin balansegang til når det kommer til sponsing.

- Hvis man sponser litteraturen så støtter man hele befolkningen og kulturen, men hvis derimot mennesker i sentrale maktposisjoner blir sponset kan det påvirke deres avgjørelser og det er selvfølgelig ikke bra, sier Retter.

Manglende midler i litteraturen

Gunn-Britt Retter mener at det er legitimt å sponse samisk litteratur, fordi at det per i dag er satt av manglende midler til akkurat dette området.

- Vi har i flere år prøvd å skaffe mer penger til litteraturen, men vi ser at myndighetene ikke ser ut til å støtte oss såpass mye at vi kan løfte samisk litteratur på et høyere nivå, sier hun.

Må se etter andre muligheter

Når det ikke er mulighet for å løfte den samiske litteraturen på et høyere nivå med dagens midler, mener Retter at de må begynne å se seg om etter andre måter å finansiere dette på.

- Sponsing er en mulighet. Vi bruker jo bankene og forsikringsselskapene, så de kunne jo gitt noe tilbake til den samiske kulturen.

Skeptisk til forslaget

Forfatter og sekretær ved Samisk Forfatterforbund, Inga Ravna Eira, synes ikke noe om Retters forslag om sponsing.

- Det kan bli sånn at hvis man tenker seg at det er noen gruvekompanier som har ønske om å komme hit. De tilbyr så penger til kunstnerne, og da kan det for eksempel bli sånn at disse firmaene kan bruke dette som et løfte på at de skal komme å bore her, sier Eira.

Har ledet kulturprosjekt med sponsede midler

Inga Ravna Eira har selv ledet et kulturprosjekt som var sponset.

- Hvis det noen ganger blir sånn at man snakker mot sponsorene, kan konsekvensen av det bli at de ikke lenger bevilger penger, sier hun.

Leder for Norske Samers Riksforbund, Silje Muotka, vil på nåværende tidspunkt ikke kommentere hva hun synes om sponsing av samiske kulturtiltak.

Korte nyheter

 • SAS åpner for å hente strandede reisende

  SAS bekrefter overfor NTB at de er villige til å sende tomme fly, samt å gjøre det som må til for å få de strandede turister hjem.

  – Ideelt sett skulle vi sett at det var unntak for hele charterbransjen, slik som det har vært tidligere, og som vi også har foreslått, sier pressesjef Tonje Sund i SAS til NTB.

  Det var tidligere onsdag at pilotforeningene i SAS Pilot Group opplyste at de hadde foreslått overfor SAS å gjøre unntak fra streiken for å hente hjem strandede utenlandsreisende. (NTB)

  SAS Embraer E195
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK
 • Boris Johnson lea riejries goh staateministere

  Boris Johnson lea riejries goh partijeåejvie jïh staateministere. Dam Johnson ålkolen staateministeren gåetie daenbiejjien jeehti.

  Dah leah aalkeme orre partijeåejviem gaavnedidh. Johnson edtja staateministere årroeji vuestie dah akte orre paartijeåejvie gaevnieh.

  – Læjhkan jis ij numhtie daelie våjnoes, dah båetije biejjieh tjuavkadabpa, Johnson jeehti.

 • Jiehtieh saemievæssjoehtimmiem dååjrin mahte gaajhkine gæmhpojne

  Övteben hïeljen FA Sápmin nïejte- jïh baerniejuelkietjengkeretjïerte Piteå Summer Games-gaahtjemem vitni.

  Daelie soptsestieh sijjieh saemievæssjoehtimmiem dååjrin jïh birresovvin bååstede Saapman feeredh.

  Piteå Summer Games lea juelkietjengkeregaahtjeme Sveerjesne.

  Njealjehtsgalhkuvisnie FA Sápmi Altatjïerten vööste Bossekop (BUL) spealadin. Daennie gæmhposne dah lin dïjrem åådtjeme bååstede Saapman feeredh.

  – Fuarran saemie, feerede amma bååstede Saepmien gåajkoe, lin lahtestimmieh Endren mietie.

  BUL:en åejviesaavrehtæjja, Paul Olsen, soptseste satne ij leah vuajneme jallh govleme naan tjïertediblemem, men ij maehtieh nyöjhkedh daate lea deahpadamme.

  Ånnetji mænngan Olsen NRK:ine soptsesti, maahta soptsestidh BUL jïh FA Sápmi heannadimmien bïjre soptsesteminie daelie.

  Gosse NRK birrie Piteå Summer Games-gaahtjemen gïehtelimmieåvtehkem, Anna Bogren Dalberg, heannadimmide lahtestidh, dïhte aadtjen dej bïjre govleme.

  – Ijje, mijjieh idtijmh dan bïjre daejrieh, gaatesjen. Easkah gosse e-påastem Avvireste åadtjoejimh dellie aajhtsimh mij heannadamme.