50.000 lastebillass med sand skal bort fra vernet område

– Arbeidet med å gjøre innseilingen til Austertana i Tanamunningen naturreservat dypere og bredere, kan ikke igangsettes hvis det har for store negative konsekvenser miljømessig, mener Fylkesmannen i Finnmark.

Båt frakter kvartsitt fra Elkem-bruddet i Austertana

Elkem AS Tana har planlagt å ta i bruk større båter for å frakte kvartsitten fra bruddet i Austertana til smelteverk ulike steder i verden. Derfor vil de ha sikrere innseiling til kvartsbruddet. I 2014 hadde de 175 anløp (3,4 per uke).

Foto: Harry Johansen

Kystverket ble allerede for ett år siden orientert per brev om at det kan være nødvendig med en dispensasjon fra vernebestemmelsene dersom prosjektet skal kunne gjennomføres. Men søknaden er fortsatt ikke kommet.

– Det er et svært sårbart område hvor mudringen skal foregå. Vi må derfor få god tid til å behandle en eventuell søknad, forklarer miljøvernsjef i Finnmark Bente Christiansen.

Fylkemiljøvernsjef Bente Christiansen

Fylkesmiljøvernssjef Bente Christiansen har bedt om nærmere informasjon om de planlagte tiltak innen 15. april 2015. Men har per dags dato ennå ikke fått skriftlig svar fra Kystverket.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Men regjeringa har allerede bevilget 40 millioner kroner for oppstart i 2016. Restfinansieringa skal etter planen skje fra 2017.

Ifølge Elkem AS Tana har innseilingen blitt grunnere, og kan derfor utgjøre en fare for skipene som frakter kvartsitten fra Austertana til smelteverk over hele verden. I tillegg kan det bli vanskeligere å ta i bruk større båter, slik planlagt.

Derfor må 400.000 kubikkmeter masse fjernes, og dumpes et annet sted. Dette tilsvarer cirka 50.000 lastebillass.

Viktig internasjonalt naturreservat

De planlagte tiltakene berører Tanamunningen naturreservat . Dette er et også et såkalt Ramsarområde. Det vil si at området er spesielt verdifullt våtmarksområde i internasjonal sammenheng, som Norge har påtatt seg å forvalte i tråd med Ramsarkonvensjonen for våtmarker.

– Dette er et utrolig viktig raste- og oppvekstområde for våtmarksfugler. Tanavassdraget er dessuten et av verdens viktigste laksevassdrag, forklarer miljøvernsjefen.

Naturreservatet domineres av store sandmasser som har blitt fraktet dit av Tanaelva gjennom tusenvis av år, og inneholder mye næringsstoff. Det produseres mengder av plankton og småfisk, som igjen er vesentlig for fugler, fisk og pattedyr høyere opp i næringspyramiden.

Arve Andersen, sjefsingeniør i Kystverket

Undersøkelsene hittil viser at planlagt mudring er fullt ut forsvarlig, mener sjefingeniør Arve Andersen i Kystverket Troms og Finnmark.

Foto: Kystverket

Stor mengde masse fjernes

Sjefingeniør Arve Andersen i Kystverket Troms og Finnmark, bekrefter at de ennå ikke har svart på henvendelsen fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.

– Per i dag har Kystverket ennå ikke komplett plan på hvordan mudringsarbeidet skal gjennomføres. Det gjenstår fortsatt mye arbeid før vi kan gi svar på henvendelsen fra fylkesmannen, forklarer Andersen.

Han frykter for at dette vil ta så mye tid at planlagt prosjekt neppe kan iverksettes i år slik regjeringen har forespeilet gjennom sin bevilgning.

– Men undersøkelsene hittil viser at prosjektet vil ha liten innvirkning på miljøet i verneområdet, og er derfor fullt ut forsvarlig. Likevel vil vi søke om dispensasjon hvis fylkesmannen mener at dette er nødvedig, mener Andersen.