Pluppe maanamusihkale sjædta

Åarjelhsaemien teatere edtja maanamusihkalem Pluppen bijre darjodh maam edtjieh åarjelsaemien dajvesne vuesiehtidh.

Plupp

Pluppe vaeresne jieleminie.

Foto: illustrasjonsbilde

Åarjelhsaemien Teatere 1 milljovnh kr Interreg Sapmeste åådtjeme jih Joejkekalem- Maanamusihkalem Pluppen bijre darjodh. Pluppe akte dejstie ov-våajnoes vaeresne. Daate teaterestuhtje Pluppen jih altese voelpi bijre, båata såemies dejstie gaerjijste seamma nommine goh Inga Borge tjaaleme. Åarjelhsaemien Teatere produksjovne åejvie Leammuid Biret Ravdna aavosne.

Leammuid Biret Ravdna i "Stormen"

Leammuid Biret Ravdna.

Foto: Knut Falch / Scanpix

– Daate lea joekoen jåvle sjieledahke! Mijjieh geerjene beetneh vierhtieh åadtjoejimh, Bieret Ravdna jeahta.

Heevehtimmie jaepieh 2016-2017.

Daate maanamusihkaale Pluppen bijre edtja riejries golken asken sjidtedh jih voestes vuesiehtimmie sjædta Nordlaanten teaterisnie Raanesne. Daan mænngan edtjieh daam heevehtimmie jaepesne 2016-2017 vuesiehtidh, abpe åarjelsaemien dajvesne.

–Daate lea joekoen vaajese Pluppen bijre mij vaeresne jieleminie, heamturh dah sov voelpi ektesne. Lustes daate sjædta, Bieret Ravdna jeahta.

Abpe åarjelsaemien dajvesne vuesiehtidh.

– Aelkebe joe orre jaepien mænngan soejkesjidh jih tjoerebe aaj sjiehteles dorjetæjjah gaavnedh, Bieret Ravna jeahta.

Daate lea ektievuekie barkoe Norrlands musihke jih dansteatere, Estrad Norr Jiemhtesne/Hierjedaelesne, Noerhte Trøøndelagen Jilleskuvle jih Beaivvas Sami Teateren gaskem.