Plassje gïelen reeremedajven sïjse

Rørosen tjïelte meatan vaaltasåvva saemien gïelen reeremedajven sïjse. Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo jeahta daate akte aavoesaernie abpe Saapman jïh joekoen dejtie mah åarjelsaemien soptsestieh dajvesne.