Hopp til innhold

Håper på å stoppe Europas største vindpark

Selskap vil bygge mellom 100 og 267 vindmøller i Finnmark. Nå håper reineiere at NVE sitt nye kart vil stoppe gigantprosjektet.

Roan vindpark

EUROPAS STØRSTE: Roan vindpark (bildet) er en del av Europas største vindparker. 227 vindturbiner skal stå klar i 2020 når anlegget er ferdig. Et nesten like stort anlegg planlegges i Øst-Finnmark.

Foto: stein lorentzen / nrk

Mandag presenterte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kartet som viser hvor i landet det kan være aktuelt å bygge vindkraftparker .

På dette kartet er ikke et område som kan bli en av Europas største parker, tatt med. Selskapet Grenselandet AS ønsker å reise opp til 267 vindturbiner midt på vidda i Øst-Finnmark.

Prosjektleder Harald Dirdal blir ikke stresset over at deres anlegg er utelatt i NVEs ramme.

– Nei, det er ingen endringer fra oss. Vi jobber videre, sier han til NRK.

Harald Dirdal

UTBYGGER: Harald Dirdal er prosjektleder for et planlagt vindkraftanlegg i Øst-Finnmark.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Mistet halvparten av områdene

To parker er planlagt i Tana og Lebesby kommuner nord for fjellet Rásttegáisá. I tillegg inngår planene om nye kraftledninger som skal sende elektrisiteten til Finland.

Hensynet til reindriftsnæringen er en av årsakene til at NVE bare har tatt med et område i Finnmark .

– Det gir jo et håp om at vi fortsatt skal kunne drive i vårt distrikt, men utbyggingene står i kø og vi har allerede mistet over halvparten av våre opprinnelige områder, sier reineier Per John Anti til NRK.

NVE mener også at hensynet til flyttleier – traséene hvor reinflokkene føres fra vinterbeitene og til vår-, sommer- og høstområdene – er særlig viktig i avveiningen om det kan etableres vindkraftverk.

– Dette gjelder i høyeste grad for våre kolleger som holder til i områdene hvor selskapet vil bygge parkene, veiene og kraftlinjen, sier Per John Anti som også er nestleder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

Per John Anti med rein i gjerde

BRUKER: Per John Anti er en av reineierne som bruker området i nærheten av hvor det er planlagt en vindpark.

Foto: Lena Marja Myrskog / NRK

Han håper NVE følger det de sier om flyttleier når de skal avgjøre om Grenselandet AS bør få tillatelse til vindpark.

– Ingen flyttlei

Prosjektleder Harald Dirdal sier imidlertid at det ikke går noen flyttleier gjennom planområdet.

– Konsekvensutredningen viser at trekkveiene for reinen går godt øst for prosjektet, sier han.

Dirdal forteller også at selskapet har gjort detaljerte feltstudier.

– Vi har jo et helt annet kunnskapsgrunnlag enn det som NVE legger til grunn i en nasjonal rammeplan, sier han.

Reindriftsutøverne som bruker arealene hvor Grenselandet AS, har en helt annen oppfatning av bruken enn det Harald Dirdal sier.

– Viktig område

NRK har ikke kommet i kontakt med lederen for reinbeitedistriktet, men i høringsuttalelsen til NVE skriver distriktet:

«Videre er det trekkleier og flyttleier til vårbeite gjennom området, og på sommerstid fungerer området som beite- og luftingsland på grunn av insektsplager. På høsten er området viktig for brunst og høstflytting. Området brukes også som oppsamlingsområde for reinskilling på senhøsten.»

I sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land som ble presentert, skriver NVE:

– Vi vil derfor legge stor vekt på eventuelle virkninger for flyttleier i konsesjonsavveiingen.

Korte nyheter

 • Suopma gidde rájá ruoššalaččaide

  Nu dieđiha Helsingin Sanomat. Áviissa dieđuid mielde giddejuvvojit rájáid jo bearjadaga gaskaija rájes. Yle čállá, ahte dát ii guoskka ovdamearkka dihtii jus olmmoš áigu bearraša guossái, dahje sisabeassangeahččaleapmái alit ohppuide Suomas.

  Mannan vahkku bohte badjel 40.000 ruoššalačča Suoma beallái, čájehit EU rádjágoziheame, Frontex:a logut.

 • Váilo 22 miljárdda divvut geainnuid

  Romssas ja Finnmárkkus váilo 22 miljárdda divodit ja uđassihkkarastit geainnuid.

  Nu čállá NAF preassadieđáhusas. 75 proseanta guovlluin háliidit vuoruhit divodit geainnuid, ja 59 proseanta háliida vuoruhit uđassihkkarastima. Nu čájeha Norstat iskkadeapmi.

  NAF gáibida dál eambbo ruđa dákkár doaimmaide.

  Vei Sjursnes
  Foto: Thomas Sørensen / NRK
 • Stuorravuovdde johtolat fas lassánan

  Ruošša beale johtolat Norgga beallái, Stuorravuovdde bokte, lea fas lassánan duorastaga iđida.

  Gaskavahku dieđihedje politiijat ahte johtolat Ruošša bealde Norgga beallái lei jaskkodan. Muhto go rádjá rahpasii iđđes dii. 8:is, de bohte 6-7 ruošša biilla diimmu siskkobealde rájá badjel.

  Ruošša beale bealátkeahtes mediat leat čállán ahte jáhkket Kreml boahtá giddet rájáid almmáiolbmuide mobiliserenagis.

  Storskog grensestasjon
  Foto: Stian Strøm