Håper på å stoppe Europas største vindpark

Selskap vil bygge mellom 100 og 267 vindmøller i Finnmark. Nå håper reineiere at NVE sitt nye kart vil stoppe gigantprosjektet.

Roan vindpark

EUROPAS STØRSTE: Roan vindpark (bildet) er en del av Europas største vindparker. 227 vindturbiner skal stå klar i 2020 når anlegget er ferdig. Et nesten like stort anlegg planlegges i Øst-Finnmark.

Foto: stein lorentzen / nrk

Mandag presenterte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kartet som viser hvor i landet det kan være aktuelt å bygge vindkraftparker .

På dette kartet er ikke et område som kan bli en av Europas største parker, tatt med. Selskapet Grenselandet AS ønsker å reise opp til 267 vindturbiner midt på vidda i Øst-Finnmark.

Prosjektleder Harald Dirdal blir ikke stresset over at deres anlegg er utelatt i NVEs ramme.

– Nei, det er ingen endringer fra oss. Vi jobber videre, sier han til NRK.

Harald Dirdal

UTBYGGER: Harald Dirdal er prosjektleder for et planlagt vindkraftanlegg i Øst-Finnmark.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Mistet halvparten av områdene

To parker er planlagt i Tana og Lebesby kommuner nord for fjellet Rásttegáisá. I tillegg inngår planene om nye kraftledninger som skal sende elektrisiteten til Finland.

Hensynet til reindriftsnæringen er en av årsakene til at NVE bare har tatt med et område i Finnmark .

– Det gir jo et håp om at vi fortsatt skal kunne drive i vårt distrikt, men utbyggingene står i kø og vi har allerede mistet over halvparten av våre opprinnelige områder, sier reineier Per John Anti til NRK.

NVE mener også at hensynet til flyttleier – traséene hvor reinflokkene føres fra vinterbeitene og til vår-, sommer- og høstområdene – er særlig viktig i avveiningen om det kan etableres vindkraftverk.

– Dette gjelder i høyeste grad for våre kolleger som holder til i områdene hvor selskapet vil bygge parkene, veiene og kraftlinjen, sier Per John Anti som også er nestleder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

Per John Anti med rein i gjerde

BRUKER: Per John Anti er en av reineierne som bruker området i nærheten av hvor det er planlagt en vindpark.

Foto: Lena Marja Myrskog / NRK

Han håper NVE følger det de sier om flyttleier når de skal avgjøre om Grenselandet AS bør få tillatelse til vindpark.

– Ingen flyttlei

Prosjektleder Harald Dirdal sier imidlertid at det ikke går noen flyttleier gjennom planområdet.

– Konsekvensutredningen viser at trekkveiene for reinen går godt øst for prosjektet, sier han.

Dirdal forteller også at selskapet har gjort detaljerte feltstudier.

– Vi har jo et helt annet kunnskapsgrunnlag enn det som NVE legger til grunn i en nasjonal rammeplan, sier han.

Reindriftsutøverne som bruker arealene hvor Grenselandet AS, har en helt annen oppfatning av bruken enn det Harald Dirdal sier.

– Viktig område

NRK har ikke kommet i kontakt med lederen for reinbeitedistriktet, men i høringsuttalelsen til NVE skriver distriktet:

«Videre er det trekkleier og flyttleier til vårbeite gjennom området, og på sommerstid fungerer området som beite- og luftingsland på grunn av insektsplager. På høsten er området viktig for brunst og høstflytting. Området brukes også som oppsamlingsområde for reinskilling på senhøsten.»

I sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land som ble presentert, skriver NVE:

– Vi vil derfor legge stor vekt på eventuelle virkninger for flyttleier i konsesjonsavveiingen.