P2 rámis go čuojahit sámi musihka

Dán vahkkus lea beakkehan ahte P3 ii čuojat sámi musihka danne go dat ii heive nuorra olbmuide. P2is ges leat rámis go sii čuojahit ja muitalit olu sámi musihkas ja sámi ártisttain.

Ingvei Eikaas

P2 musihkkahoavda Ingvei Eikaas lea rámis go sii gal čuojahit sámi musihka P2 kánálas. Sihke 'Folkemusikktimen' ja 'Jungeltelegrafen' ráhkadit áššiid sámi musihkas ja maiddái čuojahit sámi musihka. Sámi musihkka heive P2-kánálii

Foto: unknown

Mats Borch Bugge

P3 kánála musihkkahoavda Mats Borch Bugge ii loga sámi musihka heivet P3 kánailii, muhto otne leat bidjan 'Ágy'musihka C-listtui, mii mearkkaša ahte čuojahit dán eanemusat guktii jándorii.

Foto: NRK

Dán vahkkus lea beakkehan ahte P3 ii čuojat sámi musihka danne go dat ii heive nuorra olbmuide. NRK P3 musihkkahoavda Mats Borch Bugge ii loga giela gal heađuštit P3 čuojaheames sámi musihka, muhto dat ahte musihkka ii heive dán kánála guldaleddjiide.

P2 čuojaha sámi musihka

P2 musihkkahoavda Ingvei Eikaas muitala alddiineaset leat guokte doaimmahusa sáddagiin gos čuojahit sámi musihka. «Folkemusikktimen» čuojahit álbmotmusihka oalle viidát, ja nubbi doammahus lea ges «Jungeltelegrafen». Doppe čuojahit álgoálbmotmusihka, maid ráhkadit iešguđege guovlluin máilmmis, ja diehtalasat čuvvot sii sámi musihka, ráhkadit áššiid musihkkáriiguin ja čuojahit maid sámi musihka.

Geassit fálle olu sámi musihka radios ja neahtas

Riddu Riđđu festiválas sáddii P2 njuolgga máŋggaid diimmuid, doppe maid jearahalle sii ártisttaid, ja čálle maid sosiála mediaide ja nrk.noii. Dáinna lea P2 musihkkahoavda Ingvei Eikaas hui rámis.

Son muitala maid P2 muđuige jagis čuojahit sámi musihka, ja ráhkadit maid áššiid sámi musihkas ja sámi ártisttain.

Sámi musihka leat goallostan álbmotmusihkkašaŋgerii

Eikaas muitala P2 ovddasvástádusa lea buot eará musihkkahámiide earretgo Pop ja Rock. Sii čuvvot klasihkkalaš musihka, álmotmusihka, jass ja máilmmemusihka. Sámi musihkas ii leat gal sierra šaŋger, muhto sii leat dan goallostan álbmotmusihkka šangerii.

P2 mátkošta konsearttain. Čuvvot daid ja ráhkadit maid áššiid. Ingvei Eikaas muitala iežaset dán jagi čuvvon logi konseartta, ja erenoamážit čuvvo sii Riddu Riddu festivála Gáivuonas. Riddu Riđđu festivála sii gal sáddejedje máŋggaid tiimmuid njuolgga, rámposta son.