Hopp til innhold

De fleste innbyggerne vil dele kommunen

Ny undersøkelse viser at overraskende mange i Tysfjord kommune i Nordland ønsker kommunesammenslåing. Men varaordføreren vil beholde kommunen som den er.

Kommunesammenslåing tysfjord

Odd-Harald Arntzen

Odd-Harald Arntzen fra Kjøpsvik mener kommunen er for liten for fremtiden.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Tysfjorden deler kommunen i to, slik at halve befolkningen bor på kommunens østside, i Kjøpsvik. Den andre halvdelen bor på kommunens vestside, tettstedene Storjord, Drag og Musken.

– Jeg synes vi er nødt til å se i øynene at vi er for liten til å være alene. Vi må slå oss sammen med andre, mener Odd-Harald Arntzen som er innbygger i Kjøpsvik.

Hele 75 prosent av tysfjerdingene sier de vil ha en deling av kommunen dersom kommunesammenslåing blir en realitet.

Det viser en fersk undersøkelse gjort av meningsmålingsinstituttet Sentio Research for NRK.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

kommunesammenslåing i Tysfjord
Foto: Sentio Research

Folkeavstemming

29. mai skal det avholdes folkeavstemming om kommunereformen i Tysfjord, og formannskapet foreslår å gi innbyggerne fem valg:

 • Fortsette som egen kommune.
 • Slå hele Tysfjord sammen med Ofoten.
 • Slå hele Tysfjord sammen med Indre Salten.
 • Dele Tysfjord så halve kommunen går til Ofoten og halve til Indre Salten.
 • Blank stemme.

Arntzen er ikke i tvil om hva han ville ha valgt hvis det skulle ha blitt bestemt i dag. Han ville valgt det siste forslaget, om å dele kommunen.

Miriam Paulsen

Miriam Paulsen fra Drag vil at Tysfjord kommune skal deles.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Delte tjenester

Miriam Paulsen som bor på den andre siden av fjorden, på Drag, er enig med Odd-Harald Arntzen om at kommunen må deles.

– I dag har man delte tjenester, nordover til Ofoten og sørover til Bodø. For eksempel er ambulansen delt, så jeg tenker at det er naturlig å dele kommunen.

Hun mener vestsiden bør ha polititjenester fra Salten, og at det er lang ventetid med beredskap fra Ofoten.

– Bør bestå

Guttorm Aasebøstøl

Guttorm Aasebøstøl vil gjerne beholde dagens grenser.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Varaordfører i Tysfjord, Guttorm Aasebøstøl (TPL) vil at Tysfjord skal fortsette å være en egen kommune.

– Jeg mener vi bør være en egen kommune slik som det er i dag. Jeg tror vi får det best sånn.

– Men man må ta på alvor at en meningsmåling viser slike resultater. Da må vi forhandle ut i fra det.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Spørreundersøkelse om kommunereformen i Tysfjord 1
Foto: Sentio Reseach Group

– Overraskende resultat

En nylig undersøkelse gjort av Sentio for NRK viser at flertallet av innbyggere i Tysfjord kommune vil at de slår seg sammen med andre kommuner.

Slik forklarer Arve Østgaard i Sentio Research denne undersøkelsen:

Dette er spektakulære resultater for Tysfjord kommune:

 • Hele 67% er for kommunesammenslåing! (og størst blant de med samisk tilhørighet)
 • Hele 75% vil dele kommunen.
 • Alternativet ja til deling av Tysfjord kommune leder klart over de andre alternativene med 54% oppslutning.
 • Flertallet tror det samiske tilbudet vil bli styrket eller uendret ved en sammenslåing.

I resultatet av undersøkelsen kommer det frem at 38,1 prosent av de spurte er over 60 år, mens 17,4 prosent er under 30 år. Totalt 200 personer har deltatt i undersøkelsen, hvorav 108 menn og 92 kvinner.

35,5 prosent av de spurte er fra Drag, og 48,7 prosent fra Kjøpsvik. Kun én person er fra Musken, og 26 personer fra Storjord.

Spørreundersøkelse
Foto: Sentio Research

Korte nyheter

 • Daelie jienebh maehtieh elbïjlem noerhtesne nuhtjedh

  75 prosenth jienebh spaajhtelaaderh Romsesne dan jaepien båateme. Daelie maahtah elbïjlem 212 ovmessie sijjine laadedh. Lea 121 jienebh goh snjaltjen dæjman.

  Finnmarksne laadesïjjieh 37 prosentine læssanamme, menh annje tjïelte mij vaenemes stasjovnh utnieh. Sisdajven tjïelte 1334 stasjovnh åtna.

  – Stoerre ulmie åtna. Almetjh mij elbïjle vuejieh Noerhte-Nöörjesne buerie nuepie åadtjoeh, juktie maehtieh elbïjle goh sïejhme bïjlem nuhtjedh, gaskesadtemeåejvie Elbïjleforenigsne, Unni Berge jeahta.

  Ladestasjon Sommarøy

  Stor økning av elbilladere i nord: – Kan bruke elbilen som en helt vanlig bil

  Ingen fylker har større økning av nye hurtigladestasjoner enn Troms.

 • DSB øker beredskapen for skogbrann i Nord-Norge

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har besluttet å sette ekstra skogbrannhelikopter i Tromsø fra tirsdag til torsdag.

  Statens skogbrannhelikopter er normalt i beredskap fra 15. april og til 15. august, skriver DSB på sin nettside.

  I perioden 16.- til 18. juli har DSB besluttet å sette ekstra beredskap utover den faste beredskapen med skogbrannhelikopteret som er plassert på Torp.

  Skogbrannhelikopter kan tilkalles til branner som er kritiske, og har stort potensial for spredning. DSB oppfordrer brann- og redningsvesenet om å være oppmerksom på faren for skog-, lyng- og krattbrann, og be om støtte fra skogbrannhelikopter tidlig i et brannforløp.

  (©NTB)

 • Baernie vuajahtalleme bïjleste

  Les på norsk.

  12 jaepien båeries baernie skïemtjegåetesne mænngan vuajahtalleme bïjleste tjïektjede-sygkelisnie, Singsakerisnie, Tråantesne.

  Baernie sov fuelhkine vööji gosse vuajahtalleme bïjleste. Dïhte rööpses ålmesne vööji.

  Dïhte eevre laarhkeni, jïh daelie St. Olavs hospitaalesne sov fuelhkine.

  Henslengte sparkesykler i Oslo.
  Foto: Vegar Erstad / NRK