Overleverte kravet til Landbruks- og matdepartementet

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) overleverte Staten ved Landbruks- og matdepartementet sitt krav til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2015/2016 den 12. januar 2015.

Ellinor Marita Jåma overleverte NRLs krav til Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) Ellinor Marita Jåma overleverte NRLs krav til Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli.

Foto: Landbruks- og matdepartementet

Kravet har en økonomisk ramme på 126,05 millioner kroner, en økning på 14,55 millioner kroner i forhold til gjeldende avtale på 111,5 millioner kroner.

Du kan se hele kravet her.

En økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift

I sitt krav viser NRL til en rekke tiltak som de mener er viktige å få gjennomført for å kunne oppnå målene om en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift. I den forbindelse understrekes betydningen av at reindriftsavtalen skal være et verktøy for å videreutvikle den tradisjonelle reindriften, der målet er å legge til rette for en positiv og framtidsrettet næring i alle deler av landet.

Tilskuddene foreslås videreført med enkelte justeringer

De kostnadssenkende og direkte tilskuddene foreslås videreført med enkelte justeringer og satsøkninger. Konkret foreslås bl.a. at sideordnede rekrutteringsandeler sidestilles med siidaandeler i en tilskuddssammenheng. Videre kreves det en økning av distriktstilskuddet for bedre å legge til rette for at distriktene skal kunne ivareta sitt ansvar og sine oppgaver med utvikling av reindriften i en bærekraftig retning. I tillegg foreslås en økning av prosenten for beregning av produksjonstilskuddet fra 35 % til 40 % av avgiftspliktig salg av kjøtt og andre avgiftspliktige næringsinntekter for de med mindre enn 300 rein i vårflokk.

Rammen for Reindriftens utviklingsfond foreslås økt for å styrke bl.a. reindriftens infrastruktur og sikre rekrutteringen til næringen. I tillegg er det fremmet en rekke krav på utsiden av forhandlingene knyttet til bl.a. reintallsprossesen, arealforvaltning, fastsetting av siidagrensene innenfor vinterbeiteområdene i Vest-Finnmark, rovviltforvaltning, avgifter i reindriften, tollfritak for reinfor, samt tiltak for å sikre og bedre rammebetingelsene for reindriften i Trollheimen.

Statens tilbud legges fram onsdag 29. januar, og forhandlingene skal være avsluttet innen 1. mars 2015.